Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
162 datasets found
Dutch Keywords: been
Wit: En doe zat de waag dan vast, dat wee'j wa en doe woln ze dan met de schoap noar t maark, de schoap gewaschet en viefteen, eerst mooi wasschen en dan mosn ze noar t Ven loopn, Vreeznven, noar t venmaark en doe warn ze mooi wasschet en doe hebt ze hem rood maakt, wel at ze met kondn nemn morgenvroo, dat mos dan vroog gebuurn, want dan bi'j nog nich zoa...
nl.verhalenbank.128615
Ben Kleissen: Watn pastoors konn tegn n veur aandern tegn zeekten, dat wördn vroger mangs zegd. M. is dat en den koomp hier mangs op visiet. T.meuj en J.oom, n joonk peard vuur de zealwaag, komt ’s oavnds bie oons en goat nog wa oardig laat wierum en doe onderweg zo tusken tied, houwt he 't peard met de lien op t gat en zie zatn vuur met de been op t...
nl.verhalenbank.128513
Der wie in frou, dy hie in gouden skonk. Hja sei: "As ik der us ôf kom to reitsjen, dan wol ik dy skonk by my hâlde. Dan meije jimme dy der net ôfhelje." Dat biloofden se har, mar doe't hja stoar, hâldde de man him net oan syn wurd. Hy nom de skonk der àl ôf en it minske kom sûnder gouden skonk yn it graef. Doe't se ien dei op 't tsjerkhôf lein hie, kom...
nl.verhalenbank.23719
Der siet hwat jongfolk by elkoar yn 'e herberch. Der wie ek in polderjonge by. "Ik bin foar de duvel net binaud", sei er. "Dat sille wy nochris sjen", tochten de oaren. Doe seinen se tsjin him of er wol yn 'e nacht, om tolve ûre nei 't tsjerkhôf ta gean doarst en dêr út it knekelhúske in deabonke helje. Dan soed er in tientsje ha as er dat die. "Dat nim...
nl.verhalenbank.28466
Hier gebeurden nog wel andere dingen in t veen; t is allemoal woar, want wie hebt veul gezien. Luup es n maal n meissien deur t veld. Daar wur ze op ienmaal deur ien of ander ding beetn in er been. Dat moet n hekse of n duvel gedaan hebben. t Was n flinke grote meid. Maar na die beet is ze kleiner, aal mor kleiner worn. In t leste was ze zowat vieftig...
nl.verhalenbank.44386
Us mem hat foar har trouwen by in boer wenne, dêr't de keallen altyd dea gongen. Doe gong dy boer nei Antsje Duvelbander ta. Dy frege him of der ek jonges by him yn 'e hûs wienen. "Ja," sei de boer, "wol trije." "Dan matte dy jonges mar us in joun of hwat oppasse. Hwant der sil in dikke kat foar de koegleskes lâns rinne. Dy kat matte se de poaten brekke....
nl.verhalenbank.15693
Der wie in feint, dy wie tige dryst. Hy joech nergens om. Hy hâldde in weddenskip mei guon, dat hy doarst wol by 't tsjuster nei 't tsjerkhôf ta en helje dêr in deabonke wei. Deselden dy't mei him wedden, tochten: "Nou sille wy him dochs us bang meitsje." Foardat hy der wie, wienen der trije fan har nei 't tsjerkhôf ta gien. Sy hienen elk in wyt lekken om...
nl.verhalenbank.23453
Ik geloof niet aan die fabeltjes, zei een oude Zuiderwouder, van wien ik verscheidene folkloristische merkwaardigheden heb vernomen, maar dat is me toch zelf overkomen en wel een keer of zeven achter elkaar. Ik lag te slapen en werd wakker, doordat het net was of er iets op me zat. Ik was doodsbenauwd en het zweet droop van mijn lichaam af. Duidelijk...
nl.verhalenbank.9460
De Witvrouwkes "Ze kwamen uit Duitsland", zei Graad, "ze waren helemaal niet katholiek, maar op en top heidens. Wat ze 's nachts uithaalden, dat kon Joost weten, maar ook overdag konden ze toveren van jewelste. Vaak kwamen ze op een voormiddag op 'n boerderij, als de boerin de pot aan 't koken was. En dan was het 't gewone kunstje van haar, om het spek,...
nl.verhalenbank.13221
De bonken yn 'e bientsjekou. Der wenne ergens in jongfeint, dy wie net gau bang. Hy wedde mei it jongfolk, hy soe op dy en dy joun let nei 't tsjerkhôf en in deabonke út 'e bientsjekou helje. Dat wie dus ôfpraet. Mar de koster, dy't der fan ôfwiste, forskûle him achter de bonken. Hy hie in wyt lekken om him hinne dien. De jonge pakte in bonke. Doe sei de...
nl.verhalenbank.20827
In suster fan my, doe't dat in fanke wie, hie se har foet forknoffele. Doe brocht ús mem har nei Oene Knoffelder ta. (Oene Kempenaar wie syn namme) Hy wenne yn Twizelerheide. Mem wie deabinaud foar him, hwant hy hie fan dy reade egen. Mem doarst him net oan to sjen. "Ik mat hwat reinwetter ha", sei er. Doe die er hwat fan dat kâlde wetter tusken tûme en...
nl.verhalenbank.23122
4.12. Nou heb ik al zo veul verteld over Nunen, nou zullen we naar Heeze gaan, da' zulde ook wel weten waar dat is, een plaatsje ook op zij van Eindhoven. Daar is een kerkhof, een heel eind van de weg af, ja misschien wel een half uur binnenin op de akkers; daar staat een grote boerderij, en daar woonde Hendrik Vink - 't is natuurlijk lang geleje' maar...
nl.verhalenbank.44185
Der wie in man dy moest de skonk der ôf ha fan 'e dokter. Mar dêr wie er noch net oan ta. Hy gong nei Knjillis Wytses ta en frege him as dy der ek ried foar wiste. Hy moest de skonk bleat meitsje. Doe die Knjillis Wytses hwat yn in kalkene pipe en bigoun to smoken. Hy soarge der foar dat de reek by de bleate skonk lâns gong. It duorre net lang of dêr...
nl.verhalenbank.32211
Mei de kweade mat men oppasse. Hindrik Holthuis hjir fan 'e Harkema hat der in stive skonk fan oerhâlden, nei 't de kweade him topakken hawn hie. Jan Hinses Benedictus fan Eastemar ek. Dy wie dêr winkelman.
nl.verhalenbank.15527
Hjir njonken ha lju wenne, dy hienen in famke, dat wie siik. Achter har wenne in âld minske, dat wie in tsjoenster. Doe hat ús heit foar dy lju nei Kûkherne ta west. Wopke sei: "Ast nou aenst in ein fuort biste, en de drank barst yn 'e bûse, dan is it bern bitsjoend." Heit hie al in ein ûnderweis west, doe woarde him de bûse wiet. Hy taestte, it fleske...
nl.verhalenbank.23903
Heit fortelde ús froeger oer de roggemantsjes. Wy moesten net ûndogensk wêze en fral net yn 'e rogge komme, hwant dan pakte in roggemantsje ús. Sa'n roggemantsje hie mar ien eech, en dat siet flak boppe de noas. Syn kopke wie like hurd as in spiker. Sokke roggemantsjes dogge de bern neat, mar wolle har goeije dingen leare, dat se letter net wer ûndogensk...
nl.verhalenbank.17483
Geheimzinnige moord D'r is wel us 'n geheimzinnige mord geburd op d'n Distelberrug. Klompe is d'r erregus in de bosse waor nou 't villaparruk is, vermord. Mien Klomp was ok heul bekend, da was 'n sort kwezel, net zoas Hanneke van Gerreve uit Haore, die liep mee één been net zo hard as andere miense konde lope. Hoe dattie mord geburd is, wit ik nie mir,...
nl.verhalenbank.41606
Tsjoensters foroaren har yn katten. Krige sa'n kat in opdonder, dan krige de tsjoenster in seare earm of skonk.
nl.verhalenbank.36667
5.3. Heks betrapt 't Hee vruger wel is gewist: da was ne zekeren Dietvors. Dien is meer as honderd jaar dood. Da was nen boer. Nauw komt 's morgens de knecht in de stal. Hij zegt: 'Boer, wie heet er met da peerd weggewist?' Da was helemaal nat van 't zweten: 't water sting op den buik. 'Geen mens!' zeg den boer. 'Kijk is hier: 't schuim staat er op'. Nauw...
nl.verhalenbank.44346
Wie hebt vrouger n oale taande in hoes had. t Mens har oopn bainen en lag veul op berre. Op n keer zeg ze:“Ik zai aal man n vogel zitn op de voldeure, t is n katoele.” t Olske muik zich zörgn en wie dochden ook: non gait oal taande. Man och, zai sukkelde wol wat wieder, man veul minder wur ze ook nie. Dou kwam de winter en mus dr n zwien slacht worn. De...
nl.verhalenbank.43373
2