Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
74 results
Dutch Keywords: afweren
Nachtmerrie “Om de nachtmerrie buiten te houden moet men de pantoffels omgekeerd voor het bed zetten, anders kwam het paard naar binnen.”
nl.verhalenbank.42913
Ja, vroeger geloofde ze an de nachtmerrie. Bij een oom van me is ok een paard van de nachtmerrie gereje. Weet jie wat ze dan altijd deje? Ze leje een kop van een paard op 't dak van de stal. Dan hadde ze d'r geen last van. Maar as de nachtmerrie geweest was, dan zeje dat je dat kon zien an de mane. Die ware ingebreid.
nl.verhalenbank.57793
Kinderschrik De watergeest of kinderschrik in Overijssel heet ook wel bullebak. Om geen last te krijgen van de nachtmare (of nachtmerrie) moet je de klompen kruislings voor elkaar zetten. Je kunt ook een gebruikt broodmes gebruiken en deze door de manen van het paard halen. Bron: uit de volksmond (anoniem gebleven). Opgetekend 29 juni 2004, Ruben A. Koman
nl.verhalenbank.40617
Om de nachtmerrie af te weren moet men 's avonds zijne muilen het achterste voor zetten, dat is, met de hielen naar de bedschutting gekeerd. Dan moet men ruggelings op het bed klimmen en meel strooien op den stoel, die voor het bed staat. De nachtmerrie mag niets hoegenaamd meênemen uit het huis dat zij 's nachts bezoekt. Zij kan dit trouwens ook niet;...
nl.verhalenbank.69830
„Een nachtmerrie of mare die de paarden berijdt en ze moe en overstuur maakt, werd in Overijssel geweerd doordat men een broodmes door de manen van de dieren streek: dan zou de „nachtmeere” voortaan wegblijven”.-
nl.verhalenbank.48541
As de paarde vroeger last hadde van de nachtmerrie, dan honge ze wat an de dijk om de spoke weg te houwe. Een paardekop of zo.
nl.verhalenbank.69285
't Is hier ok wel gebeurd dat de paarde dwars doornat op stal stonde, zonder dat ze gewerkt hadde. Dan was de nachtmerrie d'r bij geweest, zeje ze. Dan wier d'r een kruis bove de paardestal gehangen, dan hadden ze d'r geen last van.
nl.verhalenbank.51023
Wol men gjin lêst fan nachtmerjes ha dan mat men de klompen achterstofoar foar 't bêd sette.
nl.verhalenbank.22163
Ien fan sawn famkes út ien húshâlding is in nachtmerje. Om gjin lêst fan nachtmerjes to krijen struiden se moal foar 't bêd en se setten de toffels mei de hakken nei 't bêdsket ta.
nl.verhalenbank.29938
De nachtmerje kaem troch 't kaeisgat yn 'e hûs. Men moest de toffels achterstofoar foar 't bêd sette, dan kamen se net by jin.
nl.verhalenbank.29711
Froeger makken se in krús fan klompen - alle klompen op 'e kop - om 'e nachtmerje to kearen. Dat krús, dêr koenen se net oer, dat wie it krús fan Jezus.
nl.verhalenbank.22226
Hynders hienen faek lêst fan nachtmerjes. Yn guon hynstestâllen hienen se in sabel boven it hynder hingjen, men miende dat dat holp tsjin 'e nachtmerje.
nl.verhalenbank.31489
Toevoegen aan Aant. 1949, fol. 7: )* „De nachtmare waart rond in de gedaante van een vrouw. Ze is nog meer belust op paarden dan op mensen en rijdt de hele nacht op hen rond. De paarden worden dodelijk vermoeid van deze ongewenste berijdster. De volgende morgen zou dit in de stal op te merken zijn uit de in elkaar gedraaide manen van de paarden.”...
nl.verhalenbank.48529
Ien fan 'e sawn dochters dy't achter elkoar binne, is in nachtmerje. In nachtmerje komt troch 't sleutelgat yn 'e hûs. Men mat de skuon of toffels forkeard foar 't bêd sette, mei de hakken nei 't bêd ta, dat is in middel om der gjin lêst fan to krijen. Sy meije neat meinimme. Men kin ek moal struije. Sy flechtsje de moanjes fan 'e hynders. Nachtmerjes...
nl.verhalenbank.24896
Guon hienen faek de nachtmerje by har. Se koenen dan krûden foar 't bêd hingje. Nou wit ik net mear hokker. De klompen moesten omkeard foar de doar stean. Dat doch ik nòch altyd. Jy koenen èk moal struije op 'e tekkens en op 't gesicht. De nachtmerje koe oeral troch en sy gong jin op it boarst sitten.
nl.verhalenbank.24676
In nachtmerje, seinen se froeger, wie in frommeske. Sy komme troch 't slotsgat yn 'e hûs. De minsken kinne moal struije, dan komme se net. Of de klompen achterstofoar foar 't bêd sette. Dat dienen wy altyd. Ek wol omkeard foar de doar. De nachtmerjes ride nachts op hynders om. Dan meitsje se flechtsjes yn 'e moanjes.
nl.verhalenbank.22762
As ien sawn op elkoarfolgjende dochters hat, is ien fan dy dochters in nachtmerje. In nachtmerje komt by oaren yn 'e hûs troch 't kaeisgat hinne en soms ek wol ûnder 'e doar troch. As men in fleartokke ophinget foar 't bêd kin men de nachtmerje keare.
nl.verhalenbank.25524
Fan 'e sawn dochters dy't op elkoar folgje is ien in nachtmerje. As mem de nachtmerje krige, sei se, hja hearde de rokken wol ritseljen. Dan foel der hwat op har del. Hwat rogge yn 'e klompen dwaen helpt, seinen se. Sy hongen ek wol flear foar 't bêd. (flearstokken)
nl.verhalenbank.25108
Myn man syn heit hie in pottekar in froeger jaren. Dan gyng it hynder nachts so gruwelijk tekeer. Nachts kwam de nachtmerje. Dy flocht flechten in de manen. Dat docht se sear, segge se. Minsken hebben ook last van nachtmerjes. Een nachtmerje is een frommeske. Ik hew wel papier in 't sleutelgat doen en de toffels omkeard foar 't bed set. En duveldrek onder...
nl.verhalenbank.25087
Nachtmerjes komme troch 't kaeisgat by de minsken yn 'e hûs. 't Binne yn 'e regel froulju, mar ek wolris manlju en soms ha se de gedaente fan in dier. As men jiske struide foar de drompel of foar it bêd, dan kommen se net, hwant dêr wienen se bang foar. Sy meije neat meinimme út in oar hûs en jiske, dat kleeft fêst.
nl.verhalenbank.24367
71