[6275] Großherzog

Grherzog1) Friedrich Franz I hett in Ludw.2) residiert, dee hett to minen Großvadder Deiken seggt ( dee is Schult wäst in Techentin), he süll 'n Krog anleggen un ne Kägelbahn un Schiwen scheeten. 1800 is ’n grot Füer wäst in Techentin. Min Grvadder3) is na Grabow wäst, hett de Pacht henbröcht. As dat nu ropen ward "Füer", is de Grhz. de ihrst wäst uppn Platz. 8 Buergehöfte sünd all afbrennt. As dat Füer uppe Naheit is, is de Großherzog - 'n Schimmel hett he jo ümmer räden - dreemal üm 'n Diek jagt, dat Füer lang hinner em her. As Grvadder ankümmt, seggt de Gh. to em: Nachbar, dein Hof ist gerettet.

1) Großherzog 2) Ludwigslust 3) Großvadder.

Additional Info

Field Value
Last Updated April 29, 2019, 12:05 (UTC)
Created April 29, 2019, 12:05 (UTC)
Identifier https://apps.wossidia.de/webapp/run/node/XMD-S001-000-006-275
nds Grherzog1) Friedrich Franz I hett in Ludw.2) residiert, dee hett to minen Großvadder Deiken seggt ( dee is Schult wäst in Techentin), he süll 'n Krog anleggen un ne Kägelbahn un Schiwen scheeten. 1800 is ’n grot Füer wäst in Techentin. Min Grvadder3) is na Grabow wäst, hett de Pacht henbröcht. As dat nu ropen ward "Füer", is de Grhz. de ihrst wäst uppn Platz. 8 Buergehöfte sünd all afbrennt. As dat Füer uppe Naheit is, is de Großherzog - 'n Schimmel hett he jo ümmer räden - dreemal üm 'n Diek jagt, dat Füer lang hinner em her. As Grvadder ankümmt, seggt de Gh. to em: Nachbar, dein Hof ist gerettet. 1) Großherzog 2) Ludwigslust 3) Großvadder.