440 datasets found

Place of Narration: Sumar

Filter Results
 • nl.verhalenbank.36271

  Fan sawn bruorren is ien in wjerwolf. Op 'e ein fan 'e Drachtster Dwarsfeart hat ien wenne. Dy moest bytiden ien formoardzje.
 • nl.verhalenbank.36270

  Knipt men neils op snein, dan mat men dy stikjes neil yn 't hjirneimels allegear wer opsykje.
 • nl.verhalenbank.36269

  Se dienen froeger duveldrek ûnder 'e drompels. Dan koenen de tsjoensters der net oer komme.
 • nl.verhalenbank.36268

  Lytse Kjille wenne op 'e Gerdyk. Hja wie kaertlizter. Heit en Piter-om ha ris nei har ta west. Hwat se heit fortelde is allegear neikom. Mar hwat se fan Piter-om sei, dat wienen...
 • nl.verhalenbank.36267

  Trapet der ien op in pod, dan bigjint it to tongerjen.
 • nl.verhalenbank.36266

  Yn Twizelerheide wenne in âld man dy bitsjoende it fé. Ik wie ris by Hindrik Veenstra útfanhûs. Hindrik-om wie der op út. Aeltsjemuoi en de soan Piter wienen thús. Doe sei...
 • nl.verhalenbank.36265

  Ik ha ús heit en dy faek praten heard oer minsken dy't mei de helm geboaren wienen. Dy gongen der nachts ôf. Dan seagen se lykstaesjes. Dan fortelden se de oare deis: der...
 • nl.verhalenbank.36264

  By dokter Bontekoe to Hurdegaryp stie in hekke, dy't altyd fansels iepengong. Dat gebeurde krekt om tolve ûre yn 'e nacht.
 • nl.verhalenbank.36263

  Der wie in feint, dy tsjinne by in boer. Nachts wie der altyd in wyt hynder, dat kom by syn bêd. Dêr moest er nachts altyd op ride.It jongfeintsje wie dêrtroch oerdeis altyd...
 • nl.verhalenbank.36262

  In nachtmerje wie in frommeske. Dat siet de minsken nachts op 't boarst. Hja kom troch 't kaeisgat yn 'e hûs.De minsken setten de toffels achterstofoar foar 't bêd en struiden...
 • nl.verhalenbank.36261

  By 't Godloas Tolhûs tusken Beetstersweach en Lippenhuzen spûke it ek.Ek op 'e Mûzegroppewei by Rottefalle spûke it.Op 'e Kleasterloane to Burgum spûke it ek. Dêr kreunde nou en...
 • nl.verhalenbank.36260

  Tichte by de Drachtster Pipe is Teadehoekje, by de Slingerwei. Dêr spûket it. Dêr op 'e hoeke ha se froeger in fékoopman formoarde. Dat wie Teade. Hy hie nei de merk ta west...
 • nl.verhalenbank.36259

  Op 'e Nije Wei roan ris op in joun in man fan Twizelerheide nei Twizel ta. Doe kom der in houn njonken him, dy wie swart en great. Dy bleau him op side en roan flak njonken him....
 • nl.verhalenbank.36258

  Der wie in âld man - 't sil yn 'e buert fan Drachten west ha, tink ik - dy hie fé op 'e stâl stean, mar dat fé wie allegear bitsjoend. De kij woenen gjin drinken en gjin fretten...
 • nl.verhalenbank.36256

  Der wie in faem, dy woe graech in feint ha. Hja sei: As wie 't de duvel ek, as ik mar in feint krij. Doe kom der de jouns ien by de doar mei in hynstepoat. Dy kom om de faem. Hy...
 • nl.verhalenbank.36255

  Der wienen in boer en in boerinne, dy wennen op in pleats, mar dy pleats wie tige min. De boer woe graech in nije pleats ha, mar hy hie der gjin sinten foar.Doe kom de duvel by...
 • nl.verhalenbank.36248

  Ruerd Veenstra is letter troud en hy kom yn 'e stêd to wenjen. Op in snein kochten hy en syn maet in glês bier yn in kroech. Dêr siet doe krekt in roerich ploechje jonkfolk. Dy...
 • nl.verhalenbank.36247

  Op in kear woarde dokter Bleeker syn auto wosken by de feart. De auto stie net goed op 'e rem, dat hy kom yn biweging en rekke by de feart del. Doe hat de dokter him der sels...
 • nl.verhalenbank.36246

  Yn Drachten wenne Jehannes v.d. Kuip. Dy koe goed mei de gewichten omgean. In gewicht koe net sa swier wêze of hy tilde it op.Dokter Bleeker wie dêr húsdokter. Dy seach krekt...
 • nl.verhalenbank.36245

  Ek in kear doe wie Ruerd yn Grinslân. Doe wienen se dêr oan 't útstekken mei in bats. Hwa't it measte útstekke koe op 'e bats. De earm woarde dêrby rjocht foarút hâlden. Dy't it...