422 datasets found

Place of Narration: Houtigehage

Filter Results
 • nl.verhalenbank.37798

  Taeke Stienstra wenne yn 'e Houtigehage. Der wennen in soan en in dochter by him yn, dat wienen broer en suster fan Auke Stienstra. Hja hienen dêr buorkerije. Dy broer en dy...
 • nl.verhalenbank.37797

  As ien net stjerre kin, dan hat er faek hwat oan dat op snein naeid of breide is.Zondagssteek duurt geen week, seinen se altyd.
 • nl.verhalenbank.37796

  In wjerwolf, dat wie ien, dy koe noait sêd, dy friet altyd troch. As der acht jonges yn in húshâlding wienen, dan wie ien dêrfan in wjerwolf.
 • nl.verhalenbank.37795

  Pytsjemuoi, dat wie Auke Stienstra syn mem. Dy hie in wikseldaelder. Dy hie se fan 'e duvel. Hja siet noait sûnder sinten, hwant sa'n wikseldaelder rekket noait op.
 • nl.verhalenbank.37794

  Dêr't in moart gebeurd wie bleauwen de bloedplakken sitten. Dy woenen dêr net wer wei, fral net út 'e flier. It wie dan wurk fan 'e duvel.
 • nl.verhalenbank.37793

  Men koe net jan en alleman by 't fé litte. Der wienen guon dy hienen de kweade hân, dy makken 't fé siik. Sokken, dêr pasten de minsken foar op.
 • nl.verhalenbank.37792

  De minsken dienen froeger duveldrek ûnder 'e drompel, omdat se bang wienen dat âlde Janne Luts oars by har yn 'e hûs komme soe. Janne Luts wie in tsjoenster.De bern droegen...
 • nl.verhalenbank.37791

  Dy't yn 'e swarte spegel seach koe gewaer wurde mei hwa't er trouwe soe.
 • nl.verhalenbank.37790

  Wy mochten froeger net op in pod traepje, oars kaem der swiere tonger.
 • nl.verhalenbank.37789

  Tryn Snipel fan 'e Boelensloane wie kaertlizter. Wy gongen der wolris op in joun hinne. Dan krige Tryn de kaerten, skodde se troch elkoar en dan helle se der trije út. En dan...
 • nl.verhalenbank.37788

  Der wie froeger gjin tsjerke op Boelensloane. Se ha earst preke yn in âld spul by ús, yn in lange skuorre. Us heit die dêr alle wurksumheden, dy wie sahwat koster.Foardat dy...
 • nl.verhalenbank.37787

  Hjir is in dobbe, dêr ha se alris 'help help' yn roppen heard, sûnder dat der in minske yn wie. Nou tinke se dat dêr noch ris ien yn fordrinke mat.
 • nl.verhalenbank.37786

  In nachtmerje wie in man of in frou, dêr't men deis oer prakkesearre en dy't dan nachts by jin kaem. Men moest hinnegean en stopje de kaeisgatten fol guod, hwant de nachtmerjes...
 • nl.verhalenbank.37785

  By de hulzenehage to Boelensloane spoeke in swarte houn.
 • nl.verhalenbank.37784

  Op it tsjerkhôf to Boelensloane hâldden altyd gâns wylde kninen ta. Myn heit gong dêr faek hinne to kninefangen. Dat die er dan mei strikken. Myn broer Miente naem er faek mei....
 • nl.verhalenbank.37707

  Tsjoensters foroaren har yn katten. Faek hat men bisocht sa'n kat dea to sjitten, mar dy wie noait to reitsjen.
 • nl.verhalenbank.37706

  "Ek in kear," sa fortelde Boardzer Bruining my, "doe wie 'k allinne thús. Ik siet yn 'e hûs. Doe waerd der op 'e doar kloppe." Ik sei: "Kom der mar yn." Doe kom der in man yn,...
 • nl.verhalenbank.37705

  Boardzer Bruining hjir seach altyd lykstaesjes. Hy fortelde my ris hwat fan in âld man. Dy âld man gong alle dagen noch nei de boer ta.Op in nacht, sei Boardzer moest ik út bêd...
 • nl.verhalenbank.37704

  By joun mat men noait midden op 'e wei rinne, hwant mear as ien kom it oer dat er oan kant set woarde troch in lykstaesje.
 • nl.verhalenbank.37703

  In omke fan my kaem op in joun by de faem wei. Doe't er by de Bethlehemsreed kaem woardde er samar optild en yn 'e sleat smiten. Hy wie by ús folk yn 'e kost en kaem...