409 datasets found

Place of Narration: Eastermar

Filter Results
 • nl.verhalenbank.57762

  De moedige dienstmeid van Oostermeer.Het dorp Oostermeer in Tietjerksteradeel heeft evenals honderden andere dorpen een kerk en toren. Maar deze staat niet midden in het dorp,...
 • nl.verhalenbank.37632

  Doomny van Velzen fan Droegeham leefde yn 'e tiid fan 'e ôfskieding. Hy wie ien fan 'e earste 'afgescheidenen' en in bulte lju koenen dat net sette. Hy hie gâns fijannen.Op in...
 • nl.verhalenbank.37624

  Trape men op in pod of slak dan kom der tonger, seinen se.
 • nl.verhalenbank.37623

  To Hurdegaryp, by 't hûs fan dokter Bontekoe, wie in hekke, dy't se nachts net ticht hâlde koenen. Dy gong altyd fansels wer iepen.
 • nl.verhalenbank.37622

  Wylde lantearnen hienen jy froeger oeral. Se seinen letter, 't wienen de fytsljochten west: foartsjirmerije.
 • nl.verhalenbank.37621

  Kommen de bern to ticht by de sleat, dan woarden se warskôge: Tink der om, aenst pakke de kikkerts dy.
 • nl.verhalenbank.37620

  Hearke wie yn Den Helder ûnder tsjinst. De tsjinst dêr hie er it mier oan en hy woe graech frij.Dêr lei in anker fan 1500 poun by de kaserne. Doe frege er de overste of er út 'e...
 • nl.verhalenbank.37619

  Op in kear wie Hearke op it lân oan 't ploeijen. Doe kaem der ien by him, dy frege: "Wite jo hwer't sterke Hearke wennet?""Jawol," sei Hearke, "sjoch, dêr wennet er." Doe stiek...
 • nl.verhalenbank.37618

  Hearke hie in bytsje buorkerije en hy hie ek in âld hynderke.As er dan in wein fol dong laden hie en 't hynder koe de wein net út it skerngat weikrije, dan luts er de wein der...
 • nl.verhalenbank.37617

  Sterke Hearke wenne yn de Ham.Op in kear kaem der in jonge man by syn mem. Dy sei, hy woe Hearke wolris sjen. Mar Hearke wie net thús.Hwat er dan woe, frege Hearke syn mem. Hy...
 • nl.verhalenbank.37616

  Sterke Hearke hat arbeider west by de mounder op Koatstertille. Hwannear't der sekken sied omheech brocht wurde moesten tilde Hearke dy net by de leider op, mar hy smiet se sa...
 • nl.verhalenbank.37615

  Atse van der Ploeg fan Eastemar siet ris mei myn pake Piter Jelkes yn 'e glêzen wein. Se rieden troch Sumar.Doe sprong der har yn Sumar ynienen oan wearskanten foar op 'e tré in...
 • nl.verhalenbank.37614

  Se leinen froeger duveldrek ûnder 'e drompels om gjin tsjoenster yn 'e hûs to krijen.
 • nl.verhalenbank.37613

  To Eastemar wenne in tsjoenster, dy foroare har yn in kat nou en dan. Op in kear ha se de kat mei in stien smiten.Doe wie de tsjoenster de oare deis kreupel. (Wie 't Siis...
 • nl.verhalenbank.37612

  Sa'n 60 jier lyn gongen ús heit en dy ris nei de boer ta.Doe wie dêr in man op 'e fyts. Dy frege hwer't Jehannes de Boer wenne. Hy hie in jonkje, sei er, en dat wie...
 • nl.verhalenbank.37610

  Op in stik lân by 't Heechsân, oan diz kant de dames Zwart rint in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
 • nl.verhalenbank.37609

  Sjouke Beima wenne froeger yn 'e Harkema, letter yn Eastemar. Doe't er noch yn 'e Harkema wenne gong er ris op in joun nei hûs ta. Hy moest in stikje lân troch. Doe stie dêr in...
 • nl.verhalenbank.37608

  Alde Frytsen wenne yn Eastemar yn 'e foarige ieu. Dat minske gong nachts soms út bêd, dan seach se lykstaesjes.
 • nl.verhalenbank.37607

  Yn Kûkherne, fortelde heit, wenne in boer, dy koe gjin bûter krije. Dêr wie tsjoenderije yn 't spul. Doe hellen se Piter Poes fan 'e Sumarreheide op. Dy sei, de hiele...
 • nl.verhalenbank.37606

  Ik haw heit wol fortellen heard dat it der hjir yn Eastemar op in nacht ergens tige oan wei gong wie. Op dat selde plak ha se letter in plaets boud. Guon hienen de lûden al fan...