1,190 datasets found

Place of Narration: Drachten

Filter Results
 • nl.verhalenbank.13248

  De grootvader was boer in Opeinde (Smallingerland), had akkers met boekweit. In een nacht trad nachtvorst op, waardoor de boekweit bevroren was. Toen de omwonenden dit hoorden,...
 • nl.verhalenbank.38666

  Fan in wjerwolf sizze se: Dy fret as in wjerwolf.
 • nl.verhalenbank.38665

  Fan Sterke Hearke wurdt forteld dat er de ploech ris mei ien hân opnom hat en him rjocht foar him tstutsen hat.
 • nl.verhalenbank.38663

  As it jouns letter woarde seinen se tsjin 'e bern: "Bern, jim matte ek op bêd, hear, hwant aenst komt de nachtmerje.
 • nl.verhalenbank.38662

  Jan de Wylde wenne yn 'e Rottefalle. Dy wie mei de helm geboaren. Dy seach lykstaesjes fan tofoaren.Se seinen altyd: noait midden op 'e wei rinne by joun. Jy kinne oars ris...
 • nl.verhalenbank.38661

  As de hounen bigounen to spûkgûlen, dan soe 't net lang mear duorje as der kom in deaden yn 'e buert.
 • nl.verhalenbank.38660

  Myn âldelju wienen us to jounpraten. Sy soenen wer fuort om goed tolve ûre. Mar doe seinen dy lju: "Jimme komme tusken tolven en ienen net fuort, dat is gefaerlik: dan is alles...
 • nl.verhalenbank.37939

  Bloedplakken, troch in moard ûntstien kinne net wer útwiske wurde.
 • nl.verhalenbank.37938

  Frijmetselders ha har oan 'e duvel forkocht. Hja ha noait forlet fan jild. Hja kinne 't altyd skoan rêdde.
 • nl.verhalenbank.37937

  Dy't net stjerre koe hie op it stjerbêd it iene of oare oan, dat op snein naeid wie. Men moest der dan in knip yn dwaen dan koe sa'n persoan rêstich stjerre.
 • nl.verhalenbank.37936

  Op 'e merk yn in tintsje koenen jo yn 'e swarte spegel sjen. Dan wisten jy mei hwa't jy trouwe soenen. Mar ik ha noait yn sa'n tintsje west.
 • nl.verhalenbank.37935

  Guon koenen mei in spylkaert in flesse drank komme litte.Bipaelde minsken kinne dat. Nêst in 60 jier woarde dat noch wol dien.
 • nl.verhalenbank.37934

  Se dienen foar in 40 à 50 jier noch duveldrek ûnder 'e drompel om gjin lêst fan in tsjoenster to hawwen en de bern droegen it yn in pûdtsje op it boarst.
 • nl.verhalenbank.37933

  De tsjerne moest foar de nacht út it wurk set wurde, oars gong 't yn 'e nacht op in tsjernjen.De brake krektsa, oars waerd der brake yn 'e nacht.En ek it spinwiele, oars spounen...
 • nl.verhalenbank.37932

  Wy mochten neat fan Rikele Myt oannimme. As de minsken in fremde kat seagen, seinen se: "Tink derom, dat is Myt." As hja skeind wie seinen se: "Sjoch, sy hat fannacht wer in...
 • nl.verhalenbank.37931

  Der binne minsken dy matte jy noait by 't fé litte, hwant dat is net fortroud. Dêr kin hwat út fuortkomme. Se meitsje 't fé siik.
 • nl.verhalenbank.37930

  As bern bitsjoend rekken gongen se nei in duvelbander ta. Men foun by sa'n bern krânsen yn 'e kessens. Dy woarden opbrând en bigroeven. Der mocht neat fan boven de groun bliuwe.
 • nl.verhalenbank.37929

  As Myt skrammen op 't gesicht hie, seinen se: "Hja hat fannacht wer der op út west en guon ha har rekke."
 • nl.verhalenbank.37928

  Heit hie in stik heide kocht, dat wie by de Skieding. Dat hie er mei twa oaren kocht. Der sieten seadden op en mei har trijen wienen se dêr oan 't baggerjen.Us mem en de beide...
 • nl.verhalenbank.37927

  Greate Tiense fan 'e Boelensloane wie mei de helm geboaren. Dy seach lykstaesjes fan to foaren. Dan koed er sizze: dy en dy rekket ek wei, ik ha de bigraffenis sjoen.Sa fortelde...