1,115 datasets found

Place of Narration: De Westereen

Filter Results
 • nl.verhalenbank.46288

  4.Nachtmerries kwamen veel voor; ik heb ze ook meegemaakt.Als er een gezin was met zeven dochters, dan was een van de meisjes een nachtmerrie.Wanneer je nuop bed lag, dan kon...
 • nl.verhalenbank.46286

  3.Er is iemand ziek; dokters zijn er weinig. Geen nood, de mensen gaan naar de duivelbanner. Die geeft een flesje met de een of andere vloeistof mee. Maar telkens zegt hij bij...
 • nl.verhalenbank.46285

  2.Als we uitgingen, kregen we de waarschuwing mee: “Pas op voor de plaagbeesten”; dat waren dieren ongeveer zo groot als een hond. Het zullen wel honden geweest zijn, maar dat...
 • nl.verhalenbank.46284

  1.Mijn woonplaats is jaren lang geloofd aan spoken en heksen en veel meer soorten bijgeloof. Mijn moeder was er niet vrij van en verschillende tantes evenmin. In mijn jeugd kon...
 • nl.verhalenbank.38538

  Frijmitselers binne minsken, dy't har oan 'e duvel forkocht ha. Dy't ienkear frijmitseler is mat it altyd bliuwe. As se stjerre giet it raer. Se krije in freeslike dea.Wolle se...
 • nl.verhalenbank.38537

  Ien fan sawn jonges út ien húshâlding is in wjerwolf.
 • nl.verhalenbank.38536

  Minsken dy't net stjerre kinne ha faek hwat oan, dêr't op snein oan naeid is.
 • nl.verhalenbank.38535

  By de Wâlddyk ûnder Aldwâld stiet de kloftskonk fan 'e duvel yn in stien. Dêr is de duvel oer 't feartsje sprong.
 • nl.verhalenbank.38534

  Imke de Jong wie in gûchelder. Hy reizge by de merken lâns en hat yn Ljouwert wenne. Hy wie troud mei in sekere Janke. Hy koe de minsken samar stean litte en liet se molke...
 • nl.verhalenbank.38533

  As in bern hwat fan in tsjoenster opyt, dan hat dy tsjoenster it bern yn 'e macht.
 • nl.verhalenbank.38532

  Stammerige Harm , dy't op Sânbulten wenne, hie in wikseldaelder.
 • nl.verhalenbank.38531

  Men mat net op in pod traepje, hwant dan bigjint it to tongerjen.
 • nl.verhalenbank.38530

  Se ha hjir wolris in fremde kat in traep jown, dan wie der de oare deis in âld wiif kreupel. Dat wie dan de tsjoenster.De katten hâldden meielkoar in forgadering. Dat wienen dan...
 • nl.verhalenbank.38529

  Ik haw ris nei Wopke Minke fan Kûkherne ta west om medsinen. Ik krige in drankje fan har mei. Hja sei, ik moest fral tige op dat drankje passe ûnderweis, hwant der koe wolris in...
 • nl.verhalenbank.38528

  Mei har soannen haw ik wol slept yn it loazjemint yn Uthuzen, as wy dêr oan 't wurk wienen."Ik kin my noait bigripe," seinen se tsjin dy soannen, "dat jimme hjir bliuwe nachts....
 • nl.verhalenbank.38527

  Alde Durke Syts koe tsjoene. Hja wenne hjir yn 'e Westerein. Hja koe har yn in kat foroarje. Wy hienen krânsen yn 'e kessens, dat wie hàr wurk.Piters Willemke koe èk tsjoene. It...
 • nl.verhalenbank.38526

  Der wie in frou overleden. Dy frou hie ek in famke. Foardat se stoar hie se tsjin har man sein: "Astû wer trouste, mastû myn klean net oan dyn twadde frou jaen."Dat beloofde dy...
 • nl.verhalenbank.38525

  As de bierkleden to lang binne, komme de deaden werom.
 • nl.verhalenbank.38524

  Yn Warfstermoune, dêr wie in hazze, dêr hat in hiel leger jagers achteroan sitten mei wynhounen en gewearen, mar noait krigen se him. Dy hazze hie hwat mei de kweade to meitsjen.
 • nl.verhalenbank.38523

  Ien fan 'e sawn dochters út in gesin is in nachtmerje. De nachtmerje komt troch 't kaeisgat yn 'e huzen. Hja komt yn 'e nacht by de minsken en klimt by har op. Hja bigjint by de...