857 datasets found

Place of Narration: Boelenslaan

Filter Results
 • nl.verhalenbank.38702

  Yn Houtigehage wenne in tsjoenster. Ritske Bekkema sei us tsjin har: "Nou krijst de kûgel!" Mar hy hat har net rekke.
 • nl.verhalenbank.38701

  Yn 'e Harkema wenne in frou, dy foroare har yn in hountsje.Dat fleach dêr dan bûten om en dan kifte it sa'n hiele joun.
 • nl.verhalenbank.38700

  Durkje boun har dochter jouns oan 'e stile fêst. Op in kear hat se it bern in dik wân op 'e hûd jown. Dat kom sa bot oan. dat doe hat it bern noch in fjirtsjin dagen leefd, doe...
 • nl.verhalenbank.38699

  It gebeurde ek wol dat Durkje har man jouns bûtendoar foar hûs siet. Doe wied er al dea. Durkje seach him sitten. Dan wie se bang. Dêrom moesten der nachts guon by har wêze.
 • nl.verhalenbank.38698

  Janne Durkje hie har man Jan hiel min bihandele. Sy doarst nachts noait allinne to wêzen doe't se har man yn 't graef hie. Alle nachten gong har man letter yn 't swart klaeid...
 • nl.verhalenbank.38697

  Janne Durkje wenne oan 'e Spekloane. It wie in tsjoenster. 't Wie doe noch in sânpaed. Heit kom dêr freed-to-nachts altyd mei de hounekarre lâns, as er nei Ljouwert ta west...
 • nl.verhalenbank.38696

  By ús heit syn âlden kom alle jounen in dikke houn, dy lei de foarste poaten op 't finsterbank en dan seach er mar nei 't bern, dat dêr yn 'e hoeke yn 'e keamer lei. As heit der...
 • nl.verhalenbank.38695

  Sterke Hearke en syn heit wienen us in kear by in boer. De boer syn soan wie ek aerdich sterk. Der lei in grouwe stien, dy hie dy soan alris in eintsje forlein. Doe woe dy boer...
 • nl.verhalenbank.38694

  Hearke wie ris in kear op 't lân oan 't ploeijen.Doe kom der ien by him op 't lân. Dy frege him hwer't Sterke Hearke wenne. Hearke krige de ploech en stuts him rjochtút mei ien...
 • nl.verhalenbank.37857

  Skoanmem wie ris in kear by Arend Bron ûnder Oerterp. Dat wie noch hwat famylje. Wylst mem dêr wie, gong de doar trije kear iepen, sûnder dat der ien wie. Mem die de doar hyltyd...
 • nl.verhalenbank.37856

  Frijmitselers hienen in wikseldaelder. Dy hienen se altyd by har yn 'e bûse. As se sa'n wikseldaelder op ien sint nei útjoegen, hienen se even letter de hiele wikseldaelder wer...
 • nl.verhalenbank.37855

  Yn Hurdegaryp wie in hekke, dy gong altyd fansels iepen. Der ha wol guon by west om op to passen, mar se koenen him net tichthâlde.
 • nl.verhalenbank.37854

  Mei Skoppenboer koenen guon in flesse drank komme litte.
 • nl.verhalenbank.37853

  Minse Griper wenne hjir oan 'e Spekloane. Wie der in man of frou, dêr't er in hekel oan hie, en dy seach er op 'e wei, dan bigoun er gau yn in boek to lêzen en dan liet er dy...
 • nl.verhalenbank.37852

  Trape der ien op in pod dan kom der tonger. Ek as se in kikkert deamakken.
 • nl.verhalenbank.37851

  Hjir ha ek wol minsken wenne, dy't se út noch yn net by it fé ha woenen. Dat wie net fortroud. Dan gong it fé dea.Foar sokke lju leinen se duveldrek ûnder 'e drompel.En se...
 • nl.verhalenbank.37850

  Hjir yn 'e Boelensloane binne wolris guon smiten woarn troch de duvel, as se út 'e kroech weikom wienen.
 • nl.verhalenbank.37849

  Boardzer Bruining seach altyd lykstaesjes oankommen.Us âlden warskôgen ús altyd: by nacht altyd oan kant bliuwe, noait midden op it paed rinne. Dat wie fanwege de lykstaesjes.
 • nl.verhalenbank.37848

  It gebeurt wol, dat ien net stjerre kin. Dan hat er hwat oan dat se op snein makke ha. Dan matte se dêr in knip yn dwaen, earder kin er net stjerre.
 • nl.verhalenbank.37847

  Wy gongen wol nei Kloosterburen ta to sichtsjen. Dêr stie in boereplaets, dêr ha ik wol yn slept. It gebeurde faek dat de doar dêr yn 'e nacht samar fansels iepen gong, sûnder...