26,867 datasets found
Us heit is ris op in nacht de Lytse Wei lâns kom (tusken Harkema en Droegeham) mei trije skiep, dy't er nei Koatstertille bringe soe. Dat wie midden yn 'e nacht, hwant de Tilster boat farde om twa ûre al fuort nei Ljouwert ta. Doe't er oan 'e hoeke ta wie fan 'e Lytse Wei, dêr't nou de fytsmakker Pier Haga wennet, fornaem er hwat. Hwatte, dat wist er net,...
nl.verhalenbank.10679
Dy't mei de helm geboaren wurde, sjogge bigraffenissen fan tofoaren. Bontsje Keke fan Kollumersweach moest ek altyd bigraffenissen fan tofoaren sjen. Mar Keke seach ek oare dingen foarút. Tidens de oarloch hat er sjoen dat Juliana op 'e troan komme soe. Der soe noch in forskrikkelik greate oarloch komme as Beatrix op 'e troan kaem. Dan soenen se om 'e...
nl.verhalenbank.10678
Tusken Harkema en Surhústerfean by de feart, sahwat by Buma, ha se trije kear 'Help!' roppen heard. Mar dêr wie net in minske to sjen. Letter is dêr de frou fan Marten Veenstra yn 'e feart rekke. Dat wie sahwat sawn, acht wiken letter. Dy is dêr doe forsûpt. Dat minske hat doe ek om help roppen.
nl.verhalenbank.10677
Yn 'e Harkema seagen se in hûs brânnen. It wie it hûs fan Hindrik Dykstra. Letter is 't opbrând. Der binne ek noch bern yn forbrând. De frou wie doe krekt by oare minsken om in bakje kofje.
nl.verhalenbank.10676
Ik haw hjir in ein fierderop wenne yn in hûs, doe wie 'k izerkooopman. 2 jier ha 'k dêr tahâlden. Mar wy woenen dêr graech wei. 't Wie dêr net út to hâlden. As wy jouns healweitsienen op bêd leinen, dan gong 't der njonken ús alderheislikst oan wei. 't Wie krekt as smieten se mei grouwe bolstiennen. Altyd wie dat leven dêr, en der wie noait hwat to sjen....
nl.verhalenbank.10675
In een Fries verhaal uit 1857 wil een eenvoudige weduwe haar dienstplichtige zoon die in Maastricht gelegerd is en wiens schoenen zijn versleten, een nieuw paar laarzen sturen. Ze benut daarvoor een nieuwerwets middel om boodschappen te verzenden, de telegraaf. Het vrouwtje knoopt de veters van de laarzen aan elkaar en slingert het schoeisel over de...
nl.verhalenbank.10600
In hun befaamde Kinder- und Hausmärchen (1812) vertellen Jakob en Wilhelm Grimm hoe kinderen van een jaar of vijf slagertje speelden: het ene kind was de slager, het andere de kok, nummer drie het koksmaatje, enzovoort. En een van de vriendjes was het varken. De slager sneed zonder te beseffen wat hij deed het varken de strot af. Het slagertje komt voor...
nl.verhalenbank.10543