25,990 datasets found

Filter Results
 • nl.verhalenbank.10684

  't Wie yn 'e Harkema, yn 'e tiid dat de betonwei noch in sânreed wie. Doe roan der ien op in joun mei de fyts, dêr't de carbydlampe fan brânde, by 't earmetsjerkhôf lâns.Doe...
 • nl.verhalenbank.10683

  Sterke Hearke wie izersterk. Der kommen ris in pear by Hearke doe wie er oan 't ploegjen. Hja fregen nei minsken dy't se opsykje moesten. Doe hie Hearke de ploech yn 'e hannen...
 • nl.verhalenbank.10682

  As in houn spûkgûlt komt der wis in deaden yn 'e buert.As de klok klept mei in bigraffenis ek.Syberen en Hinke wennen yn Sweagerbosk. Dy hienen in dochter Hinke. Har...
 • nl.verhalenbank.10681

  Ik hie in suster, dêr kaem in feint by, dat wie in sekere Jelle. Myn suster moest bifalle. Doe't Jelle dat hearde, sûpte er him dronken. Doe gong er nei myn suster ta, mar hy...
 • nl.verhalenbank.10680

  Taeke Alma fan 'e Harkema wie sahwat de raerste fan hiel Harkema. Op in kear kaem er fan 't Jachtfjild. Dêr hied er yn 'e kroech sitten. Hy hie sein, hy wie foar gjin duvel...
 • nl.verhalenbank.10679

  Us heit is ris op in nacht de Lytse Wei lâns kom (tusken Harkema en Droegeham) mei trije skiep, dy't er nei Koatstertille bringe soe. Dat wie midden yn 'e nacht, hwant de...
 • nl.verhalenbank.10678

  Dy't mei de helm geboaren wurde, sjogge bigraffenissen fan tofoaren. Bontsje Keke fan Kollumersweach moest ek altyd bigraffenissen fan tofoaren sjen.Mar Keke seach ek oare...
 • nl.verhalenbank.10677

  Tusken Harkema en Surhústerfean by de feart, sahwat by Buma, ha se trije kear 'Help!' roppen heard. Mar dêr wie net in minske to sjen. Letter is dêr de frou fan Marten Veenstra...
 • nl.verhalenbank.10676

  Yn 'e Harkema seagen se in hûs brânnen. It wie it hûs fan Hindrik Dykstra. Letter is 't opbrând. Der binne ek noch bern yn forbrând. De frou wie doe krekt by oare minsken om in...
 • nl.verhalenbank.10675

  Ik haw hjir in ein fierderop wenne yn in hûs, doe wie 'k izerkooopman. 2 jier ha 'k dêr tahâlden. Mar wy woenen dêr graech wei. 't Wie dêr net út to hâlden.As wy jouns...