2,739 datasets found

Dutch Keywords: vrouw

Filter Results
 • nl.verhalenbank.38450

  In nachtmerje wie in frommeske.
 • nl.verhalenbank.23394

  In nachtmerje wie in frommeske.
 • nl.verhalenbank.12143

  PleachbistenIn âld frou fan it Swartfean hat ris ferteld, dat sa'n beest mei har op rûn wie. Mar it hie har gewurde litten. Hja wie op 'e Swartfeanster Reed. 'Ik tochte',...
 • nl.verhalenbank.70093

  As d'r een ongeluk was gebeurd, dan was het altijd: "Dat en dat vrouwgie heb dat gedaan".
 • nl.verhalenbank.70120

  Ik heb as jonge in Ameide schoolgegaan. D'r zat daar een vrouw, dat was een toverheks
 • nl.verhalenbank.70097

  Op de grens van Hoornaar naar Hoogblokland woonde ok zo'n vrouwgie. Ze zeje: "Die ken tovere". 

 • nl.verhalenbank.70019

  Vrouw Van Dijk uit Hekendorp, die haalde ze d'r nog wel is bij as d'r iets an de hand was. Die kon de beeste beter make. Maar je had ok minse, die bang van d'r wazze. "Pas maar...
 • nl.verhalenbank.37996

  Tsjoensters waren meest oude vrouwen. Ze waren allemaal bang voor haar.
 • nl.verhalenbank.127201

  I. De duivel1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U...
 • nl.verhalenbank.46321

  Lammers Toone weefke dè waar 'n heks.
 • nl.verhalenbank.38283

  By de Skilige Piip spokket in frommes yn 't wyt.
 • nl.verhalenbank.38266

  Hy koe de froulju de rokken samar ôfsakje litte. Dat die er ek echt, ik wyt dat it wier is.
 • nl.verhalenbank.38149

  Piters Willemke fleach op 'e biezemstok oer 't hûs hinne.
 • nl.verhalenbank.37346

  Hjir wenne in âlde widner. Al gauachtich nei't syn frou stoarn wie sei er: "Myn frou hat hjir hjoed ek wer west."Hja kaem nou en dan by him.
 • nl.verhalenbank.37194

  Yn 'e Burgumermar hawwe guon alris ien om 'help' roppen heard. 't Wie in frouljuslûd, fortelde heit. Letter is dêr op dat plak in frommeske fordronken.
 • nl.verhalenbank.36672

  In nachtmerje is in frommeske. 't Is ien fan sawn dochters.
 • nl.verhalenbank.36650

  Tichte by de Dwarsfeart mat froeger in wyt froumins spûke ha.
 • nl.verhalenbank.33627

  Doekel seach ek spoken. Dy spoken kommen fan Earnewâld út wei, se farden yn in boatsje oer 't wetter.Hja en Marten Skeet stienen op in joun bûtendoar.Doe sei se: "Marten, mast...
 • nl.verhalenbank.33326

  Hindrik Mulder syn mem to Houtigehage oan 'e wyk wie in tsjoenster. Sjut, de mem fan Siis Veenstra, wie ek in tsjoenster. (Langewyk)
 • nl.verhalenbank.27784

  Janke Mozes fan 'e Harkema - de dochter fan Klaes Mozes - seach in hiel soad foarút. Sy wist ek altyd krekt hwannear't der wer in bigraffenis komme soe.