2,750 datasets found
Dutch Keywords: vrouw
In nachtmerje wie in frommeske.
nl.verhalenbank.38450
In nachtmerje wie in frommeske.
nl.verhalenbank.23394
Pleachbisten In âld frou fan it Swartfean hat ris ferteld, dat sa'n beest mei har op rûn wie. Mar it hie har gewurde litten. Hja wie op 'e Swartfeanster Reed. 'Ik tochte', fertelde se, 'ik moat net bang wurde, want dan kin it wol ris minder wurde. Ik bin rêstich de reed delgongen. Mar doe't ik thus wie, hie 'k oan alle hierren in switdrup. Doe koe 'k ek...
nl.verhalenbank.12143
Ik heb as jonge in Ameide schoolgegaan. D'r zat daar een vrouw, dat was een toverheks
nl.verhalenbank.70120
Op de grens van Hoornaar naar Hoogblokland woonde ok zo'n vrouwgie. Ze zeje: "Die ken tovere". 

nl.verhalenbank.70097
As d'r een ongeluk was gebeurd, dan was het altijd: "Dat en dat vrouwgie heb dat gedaan".
nl.verhalenbank.70093
Vrouw Van Dijk uit Hekendorp, die haalde ze d'r nog wel is bij as d'r iets an de hand was. Die kon de beeste beter make. Maar je had ok minse, die bang van d'r wazze. "Pas maar op", zeje ze dan, "Miet van Dijk is langs geweest en ze keek zo naar je paard. Misschien is het morge wel overkoot" . Ze droeg altijd een soort lappie om d'r wijsvinger, ik vond...
nl.verhalenbank.70019
Lammers Toone weefke dè waar 'n heks.
nl.verhalenbank.46321
By de Skilige Piip spokket in frommes yn 't wyt.
nl.verhalenbank.38283
Hy koe de froulju de rokken samar ôfsakje litte. Dat die er ek echt, ik wyt dat it wier is.
nl.verhalenbank.38266
Piters Willemke fleach op 'e biezemstok oer 't hûs hinne.
nl.verhalenbank.38149
Tsjoensters waren meest oude vrouwen. Ze waren allemaal bang voor haar.
nl.verhalenbank.37996
Hjir wenne in âlde widner. Al gauachtich nei't syn frou stoarn wie sei er: "Myn frou hat hjir hjoed ek wer west." Hja kaem nou en dan by him.
nl.verhalenbank.37346
Yn 'e Burgumermar hawwe guon alris ien om 'help' roppen heard. 't Wie in frouljuslûd, fortelde heit. Letter is dêr op dat plak in frommeske fordronken.
nl.verhalenbank.37194
In nachtmerje is in frommeske. 't Is ien fan sawn dochters.
nl.verhalenbank.36672
Tichte by de Dwarsfeart mat froeger in wyt froumins spûke ha.
nl.verhalenbank.36650
Doekel seach ek spoken. Dy spoken kommen fan Earnewâld út wei, se farden yn in boatsje oer 't wetter. Hja en Marten Skeet stienen op in joun bûtendoar. Doe sei se: "Marten, mast ris even sjen." Mar hy seach neat. "Hwat is der dan?" frege er. "Se binne der wer", sei se. En doe wiisde se nei 't plak dêr't se de spoken seach. Doe krige Marten in brjit (in...
nl.verhalenbank.33627
Hindrik Mulder syn mem to Houtigehage oan 'e wyk wie in tsjoenster. Sjut, de mem fan Siis Veenstra, wie ek in tsjoenster. (Langewyk)
nl.verhalenbank.33326
Janke Mozes fan 'e Harkema - de dochter fan Klaes Mozes - seach in hiel soad foarút. Sy wist ek altyd krekt hwannear't der wer in bigraffenis komme soe.
nl.verhalenbank.27784
By in frommeske komt altyd in manlike nachtmerje, by in man in froulike nachtmerje.
nl.verhalenbank.26188