2,578 datasets found

Dutch Keywords: voorteken

Filter Results
 • nl.verhalenbank.45809

  k Wait nog, dat mien oal heer op n oavend zee: “Ik goa eevn noar de buurn te prootn, heur.”Hai gung vot, man n zetje loater was e dr al weer; zo wit as n dode. En hai zee man...
 • nl.verhalenbank.45823

  Veurloop.Ik wait mie te herinnern, dat olle lu scheepn voarn zain hebben over t land, woor nou t neiknoal (= Ruiten-A-kanaal) is.Op Troapelknoal was al n wieke. Door lagn...
 • nl.verhalenbank.28906

  Ik ha guon kend, as dy moarns nei de jister ta soenen to melken, dan hearden se fan fierren al de speten fan 't melken yn 'e earnamers. Dan wienen se der noch lang net oan ta....
 • nl.verhalenbank.45788

  As ik vrouger as kind bie t heerdvuur zat en lusterde noar de verhoaln van de manlu, dan was k in t leste zo benauwd, dat ik nich meer noar boettn hen dus te pisn. En as k eevn...
 • nl.verhalenbank.45717

  Veurloopn.Dei bestoan. Het is zulfs zo, dat er bieveurbeeld van ain dode altied n veurloop is. As ik, zeg moar, mörn oet tied kom, dan is door zo’n veurloop van west. Het...
 • nl.verhalenbank.45713

  Jankende honnen, woor ook zoveul volk baange veur was, zeden mie niks. En eeksters, dei aan t roam pikten, ook nait.Ollere mensn wazzen door doodsbenauwd veur.
 • nl.verhalenbank.44946

  Anno 1618. hebben wij in dese Landen ghesien de verschricklicke Comeet-Sterre, welckers bittere effecten of beduydinghen/ bykans gantsch Europa gevoelt heeft.
 • nl.verhalenbank.43485

  k Heb ook wel es n hond jankn heurd midden in de nacht. Nait laank doornoa sturf dr weer aine, en t jankn was toun doan. Doorom zol je toch zegn dat dei daier n soort veurgevuil...
 • nl.verhalenbank.38439

  As ien him ophingje soe, dat wisten se fan tofoaren èk.
 • nl.verhalenbank.38438

  Der wie ek in hûs yn Feanwâldsterwâl, dêr wisten se fantofoaren al fan dat it opbrânne soe. Dat fortelde heit.
 • nl.verhalenbank.37407

  As in houn spûkgûlt komt der in deaden.
 • nl.verhalenbank.37365

  Yn 'e sechstiger jierren fan 'e foarige ieu, fortelde beppe ha de minsken yn Sweagerbosk de trein al puffen heard.Doe wie der noch fan gjin trein sprake.
 • nl.verhalenbank.36967

  Yn Drachtster Kompenije is ris in hûs ôfbrând, dat ha se al folle earder yn 'e brân stean sjoen. 't Wie foartjirmerije.
 • nl.verhalenbank.36832

  Makket men in kikkert dea dan bigjint it to tongerjen.
 • nl.verhalenbank.36639

  It gebeurde wolris dat de tsjerne midden yn 'e nacht gong, sûnder dat der ien by wie. Dat wie foartsjirmerije. It bitsjutte dat er de oare deis wer draeije soe.
 • nl.verhalenbank.36026

  Alde Tamme Hooijenga dat wie de heit fan Jelle Hooijenga. Dy wenne op Sumarreheide. Dy fortelde dat hy wie ris tichte by de âld tramwei west - mar der wie doe noch gjin tram -...
 • nl.verhalenbank.36025

  Ik stie op in joun to Jistrum achter hûs. Doe hearde ik dat it skean achter my drok op in timmerjen gong.Mar dêr wie neat to sjen. Ik tochte by my sels: Kin dit ek foartjirmerij...
 • nl.verhalenbank.27051

  Doe't ik sa'n jonge wie fan tolve jier gebeurde it dat se yn 'e buert fan Ingwierrum in lûd yn 'e loft hearden. Dat wie krekt it lûd as fan in stoomboat. Letter kommen de...
 • nl.verhalenbank.27027

  As men eksters foar hûs sjocht, dan bitsjut dat fleurichheit.As men eksters achter hûs sjocht, dan bitsjut dat treurichheit.
 • nl.verhalenbank.22783

  Trapet men op in pod dan bigjint it to tongerjen.