2,667 datasets found
Dutch Keywords: voorteken
k Wait nog, dat mien oal heer op n oavend zee: “Ik goa eevn noar de buurn te prootn, heur.” Hai gung vot, man n zetje loater was e dr al weer; zo wit as n dode. En hai zee man niks. “Wat non, scheelt die wat?” zee mien moetje. “Ik bin woor deur hen loopn en k wait nich wat of t was.” Mien voader was wat biezunder en vuilde, dat er wat op komst was; vast...
nl.verhalenbank.45809
Veurloop. Ik wait mie te herinnern, dat olle lu scheepn voarn zain hebben over t land, woor nou t neiknoal (= Ruiten-A-kanaal) is. Op Troapelknoal was al n wieke. Door lagn scheepn in. Soms zagn mensn in de mastn van dei scheepn lichies brannen. Den zeden ze: “Hier komp nog n keer wat te stoan.” Is uutkomen. Het eerappelmeelfebriek stait er nou. Nait wied...
nl.verhalenbank.45823
Ik ha guon kend, as dy moarns nei de jister ta soenen to melken, dan hearden se fan fierren al de speten fan 't melken yn 'e earnamers. Dan wienen se der noch lang net oan ta. Dat wie foartsjirmerije.
nl.verhalenbank.28906
As ik vrouger as kind bie t heerdvuur zat en lusterde noar de verhoaln van de manlu, dan was k in t leste zo benauwd, dat ik nich meer noar boettn hen dus te pisn. En as k eevn noar dele mus, dan gung t schienvat mit. Kinder binnen eerder slim ploagd mit aal dai vertelsels over heksn en spookn. Man ja, de mensn leufden er aan. Doorum zal ik joe gain...
nl.verhalenbank.45788
Veurloopn. Dei bestoan. Het is zulfs zo, dat er bieveurbeeld van ain dode altied n veurloop is. As ik, zeg moar, mörn oet tied kom, dan is door zo’n veurloop van west. Het misschien n woagn bie mie veur t hoes stoan of dr binnen mensn weg komen. Nou is t in de maiste gevaln zo, dat gain mens dat zain het; doorom is dr nait over proat. As dr touvallig ain...
nl.verhalenbank.45717
Jankende honnen, woor ook zoveul volk baange veur was, zeden mie niks. En eeksters, dei aan t roam pikten, ook nait. Ollere mensn wazzen door doodsbenauwd veur.
nl.verhalenbank.45713
Anno 1618. hebben wij in dese Landen ghesien de verschricklicke Comeet-Sterre, welckers bittere effecten of beduydinghen/ bykans gantsch Europa gevoelt heeft.
nl.verhalenbank.44946
k Heb ook wel es n hond jankn heurd midden in de nacht. Nait laank doornoa sturf dr weer aine, en t jankn was toun doan. Doorom zol je toch zegn dat dei daier n soort veurgevuil hebben.
nl.verhalenbank.43485
As ien him ophingje soe, dat wisten se fan tofoaren èk.
nl.verhalenbank.38439
Der wie ek in hûs yn Feanwâldsterwâl, dêr wisten se fantofoaren al fan dat it opbrânne soe. Dat fortelde heit.
nl.verhalenbank.38438
As in houn spûkgûlt komt der in deaden.
nl.verhalenbank.37407
Yn 'e sechstiger jierren fan 'e foarige ieu, fortelde beppe ha de minsken yn Sweagerbosk de trein al puffen heard. Doe wie der noch fan gjin trein sprake.
nl.verhalenbank.37365
Yn Drachtster Kompenije is ris in hûs ôfbrând, dat ha se al folle earder yn 'e brân stean sjoen. 't Wie foartjirmerije.
nl.verhalenbank.36967
Makket men in kikkert dea dan bigjint it to tongerjen.
nl.verhalenbank.36832
It gebeurde wolris dat de tsjerne midden yn 'e nacht gong, sûnder dat der ien by wie. Dat wie foartsjirmerije. It bitsjutte dat er de oare deis wer draeije soe.
nl.verhalenbank.36639
Alde Tamme Hooijenga dat wie de heit fan Jelle Hooijenga. Dy wenne op Sumarreheide. Dy fortelde dat hy wie ris tichte by de âld tramwei west - mar der wie doe noch gjin tram - doe hearde hy klear in fluitsje. Dat wie it fluitsjen fan 'e lettere stoomtram.
nl.verhalenbank.36026
Ik stie op in joun to Jistrum achter hûs. Doe hearde ik dat it skean achter my drok op in timmerjen gong. Mar dêr wie neat to sjen. Ik tochte by my sels: Kin dit ek foartjirmerij wêze? En dat hat it west. Letter ha wy op datselde plak in hûs krige. Ik wist der doe noch neat fan dat wy dêr in hûs sette litte soenen. Wy binne letter yn dat hûs kom to wenjen.
nl.verhalenbank.36025
Doe't ik sa'n jonge wie fan tolve jier gebeurde it dat se yn 'e buert fan Ingwierrum in lûd yn 'e loft hearden. Dat wie krekt it lûd as fan in stoomboat. Letter kommen de stoomboaten pas. Dat lûd dat se doe heard ha, dat hat in 'foar gespeustel' west.
nl.verhalenbank.27051
As men eksters foar hûs sjocht, dan bitsjut dat fleurichheit. As men eksters achter hûs sjocht, dan bitsjut dat treurichheit.
nl.verhalenbank.27027
Trapet men op in pod dan bigjint it to tongerjen.
nl.verhalenbank.22783