2,503 datasets found

Dutch Keywords: toverij

Filter Results
 • nl.verhalenbank.43268

  Jan was ziek. Een buurvrouw vroeg: Bin ie ook bie die man èwest? Die het oe beteuverd.
 • nl.verhalenbank.38594

  Jehannes Tsiisrinder koe de minsken fêstsette.
 • nl.verhalenbank.38097

  Jehannes koe de minsken ek stean litte.
 • nl.verhalenbank.38072

  Myn omke sei altyd tsjin Binne: "Ik warskôgje dy ast my hwat dochste, hwant dan slach ik dy dea."Dan sei Binne: "Ik doch dy neat."
 • nl.verhalenbank.36074

  Ielke Snipel fan Boelensloane koe soldaetsjes ta de hurddobbe út komme litte.
 • nl.verhalenbank.34584

  Op in kear doe krige er in swierdere straf. Doe woarde er 'krom gesloten'. Dat wie mei de fuotten krúst yn 't ket, de fuotten geboeid en de hannen geboeid op 'e rêch. Sa waerd...
 • nl.verhalenbank.34494

  Froeger hienen de lju hjir allegear duveldrek ûnder 'e waeifetten. Dat wie ek fanwege tsjoenderij.
 • nl.verhalenbank.33326

  Hindrik Mulder syn mem to Houtigehage oan 'e wyk wie in tsjoenster. Sjut, de mem fan Siis Veenstra, wie ek in tsjoenster. (Langewyk)
 • nl.verhalenbank.32652

  As der froeger ien bitsjoend wie, gongen se nei de duvelbanner ta. Dat wie yn 'e regel Piter Poes fan Sumarreheide.Dy kom op 'e hounekarre delsetten. Hy lei duveldrek om 't hûs...
 • nl.verhalenbank.31022

  Jehannes Meerstra sette minsken fêst, as er dat woe.
 • nl.verhalenbank.30538

  Hjir hat in man bitsjoend west, dat wie in soan fan Sytse Hanne. Mar hoe't dat gien is wit ik net.
 • nl.verhalenbank.30497

  Guon hienen in toverboek. Dat koenen se noait wer kwytreitsje.
 • nl.verhalenbank.29747

  As men trije kear achterelkoar 'ja' seit, dan is men bitsjoend.
 • nl.verhalenbank.28840

  As ien bitsjoend is, mat men him nei de teannen sjen. Dan sit dêr skimmel tusken.
 • nl.verhalenbank.28522

  Us heit sei altyd: ik wol elkenien net by it fé ha. Der binne guon dy ha 't fé samar siik.
 • nl.verhalenbank.27747

  As it froeger net tsjernje woe, dan wie de tsjerne bitsjoend.
 • nl.verhalenbank.27491

  Hepke Nút wenne ûnder Feansterheide. It wie in tsjoenster.
 • nl.verhalenbank.26124

  Imke de Jong krûpte samar troch in balke hinne.
 • nl.verhalenbank.25358

  Imke de Jong koe de minsken stean litte. Op Hamster merke sei Tseard van Dekken tsjin him: "Ik jow neat om dyn kunsten, dû kinst dwaen hwatst wolste." Doe liet er Tseard in moai...
 • nl.verhalenbank.25053

  Dy't in toverboek hie, koe dat noait wer kwyt wurde.