2,879 datasets found

Dutch Keywords: sterven

Filter Results
 • nl.verhalenbank.72528

  Je heb mense die niet kenne sterve voor d'r bepaalde familielede ware. Of ze wachtte op mense waarmee ze in onmin leefde.
 • nl.verhalenbank.36661

  Dy't op syn stjerbêd klean oan hat dy't op snein makke binne kin net stjerre.
 • nl.verhalenbank.35933

  Fan 'e frijmetselders mat der alle jierren ien dea.
 • nl.verhalenbank.22861

  Guon minsken koenen net leve en net stjerre. Sokke minsken wienen bitsjoend.
 • nl.verhalenbank.69862

  Het hemelloof, eene soort huislook, ook Sint Janskruid genoemd, hangt men, in een bosje gebonden, aan den zolder in het woonvertrek, waar het blijft doorgroeien, terwijl de...
 • nl.verhalenbank.43251

  Eksters. Moeder zei: "Daar hef ie weer zo'n smerig ding. Er sterft er een."Er zou een zeker iemand sterven.
 • nl.verhalenbank.37353

  As in tsjoenster binnen sawn jier tiid net ien deatsjoende, dan moest se sels dea.
 • nl.verhalenbank.37292

  Om 'e zeven joar moet een hekse een doodgeteuverd hebben, anders gaat se self dood.
 • nl.verhalenbank.36825

  Yn 7 jier moest in tsjoenster ien deatsjoene, oars gong se sels dea.
 • nl.verhalenbank.36816

  As in houn spûkgûlde bitsjutte dat dat der hiel yn 't koart ien deagean soe dy't tichteby wenne. Dêr wienen de minsken froeger o sa bang foar.
 • nl.verhalenbank.36640

  As in minske op syn stjerbêd leit en net stjerre kin, hat er yn 'e regel hwat oan dat op snein naeid is. Dan mat him dat earst útdien wurde.
 • nl.verhalenbank.36584

  As eksters skatterje by 't hûs komt der in deaden.
 • nl.verhalenbank.36318

  Dy't net stjerre kin hat hwat oan dat op snein makke is. Wy mochten thús op snein net heal naeije. As wy de nuddel yn 't guod stutsen, dan stutsen wy mei elk stekje de Heare...
 • nl.verhalenbank.36309

  Der hat in man yn 'e Westerein west, dy woe neat fan 'e trein wite. Hy sei: "Ik sil him keare." Doe gong hy der mei in kroade foar stean. Sa is er dea rekke.
 • nl.verhalenbank.34630

  Minsken dy't net stjerre kinne, ha ornaris hwat oan, dat op snein makke woarn is.
 • nl.verhalenbank.34462

  Doe't myn frou stoar hie se ek alles al fan tofoaren sjoen. Hja wie doe útfanhûs by har dochter yn Bûtenpost.
 • nl.verhalenbank.32490

  Hy fortelde it yn Eastemar. Dêr forstoar ridlik gau neitiid in kreamfrou, mar dy wie it net.Letter forstoar der wer ien, dy wie 't ek net. Nòch letter forstoar der foar de...
 • nl.verhalenbank.28128

  Boardzer Bruining, hjir fan'e Loane, kin faek fan tofoaren sizze dat der in sterfgefal komt.
 • nl.verhalenbank.24177

  As jo op 't stjerren lizze en foartiid yn 'e hemel komme, foardat jo dea binne, dan lit it stjerren ek net lang mear op him wachtsje.Ast forkeard giet, dan stjerre jo der samar...
 • nl.verhalenbank.17444

  As ien net stjerre kin komt dat der meast fan dat er hwat oan hat dat op snein naeid is. Sokke klean matte dan losmakke wurde.