3,452 datasets found

Dutch Keywords: man

Filter Results
 • nl.verhalenbank.46993

  De gloei-ïge was in de Peel.
 • nl.verhalenbank.24033

  Blauwbaard wenne op 'e oare ein yn Haulerwyk, flak tsjin Feanhuzen oan.
 • nl.verhalenbank.27082

  'De tijd is verschenen, de man is er niet'. Dat is hier een soort van spreekwoord, dat ik wel eens vaker gehoord heb.
 • nl.verhalenbank.49043

  Miene vader hauw ’t dèkser euver emes oet Hulsberreg. Hèè wis ’t wir van de grwoatouwers van zien ouwersj. Dè mān ging te voot mèt ‘ne kruuker nao Kèrrekrao veur koole te hoole....
 • nl.verhalenbank.46161

  'n Meijelse man heeft de gouden helm in de Peel gevonden.
 • nl.verhalenbank.38654

  By de Skilige Piip op 'e Godloas Singel spûke de âlde hear.
 • nl.verhalenbank.38515

  Op 'e Spûkloane spûke in âlde hear.
 • nl.verhalenbank.38292

  Sterke Hearke wie de sterke keardel dy't altyd neamd waerd. Mar ik ken der net in forhaeltsje fan.
 • nl.verhalenbank.38205

  By de Skilige Piip spokke in neakene man.
 • nl.verhalenbank.38204

  Sterke Hearke wie sa sterk, dat er samar in ploege foar him út stiek.
 • nl.verhalenbank.37966

  By 't Godloas Tolhek dêr spokke in hynder om.By de Godleas Singel spokket in âlde hear.
 • nl.verhalenbank.37017

  Op Teadehoekje, oan 'e wei nei Boarnburgum spoeke in sekere Teade, dy't dêr formoarde woarn is.
 • nl.verhalenbank.33330

  Mem fortelde: Sjoerd van der Heide fan Aldegea seach bigraffenissen fan tofoaren, foar dat se der echt wienen. Hy sei dan: "Wy krije earstdeis wer in sterfgefal yn 'e famylje,...
 • nl.verhalenbank.30538

  Hjir hat in man bitsjoend west, dat wie in soan fan Sytse Hanne. Mar hoe't dat gien is wit ik net.
 • nl.verhalenbank.28883

  Heit hat Hearke wol kend. Hy wie nochal lui, sei heit; hy makke noait haest.
 • nl.verhalenbank.28580

  Sterke Hearke mat ek sterk west ha en Sterke Ynse ek, mar ik ken se allinne fan namme.
 • nl.verhalenbank.28187

  Jan Hepkes wie ris by in boer oan 't meanen. Doe hearde hy ynienen: klink. Doe hied er de kop fan 't harspit ôfmeand.
 • nl.verhalenbank.27997

  Sterke Hearke mat ek o sa sterk west ha, mar dêr wyt ik gjin forhael fan.
 • nl.verhalenbank.27601

  Hjir yn 'e Boelensloane wennet Boardzer Bruining. Dy moest altyd lykstaesjes sjen.
 • nl.verhalenbank.27569

  Myn man hat it us meimakke, doe hie er nei Koartwâld nei de faem ta west. Doe hied er in dik swart ding foar him. Hy woe der op út dat it in pleachbeest wie.