2,338 datasets found

Dutch Keywords: huis

Filter Results
 • nl.verhalenbank.70127

  As je op een bezem ging zitte, dan was je zo uit huis. Dat heb ik van een visser uit Groot-Ammers.
 • nl.verhalenbank.69954

  Kan een jeugdig persoon het doorstaan, dat een ander, hem het hoofd tusschen de handen beklemmende, van den grond opheft, dan is hij of zij in staat het huis te bewaren, d. i....
 • nl.verhalenbank.50679

  Ja, in Ouwater had je vroeger ok iemand, die met de helm was geboren. Hij kon 't in huis niet houwe! Hij mos d'r uit!
 • nl.verhalenbank.40618

  Spookhuis Meppelink Huis het Meppelink bij Dalfsen is een spookhuis. Het waarom is onbekend.Bron:  1. Overijsselsch Sagenboek/ Sinninghe, 1936. - p. 2472. Sagen en legenden van...
 • nl.verhalenbank.16299

  In Hoogeveen staat een huis met 49 gaten in de voorgevel, het zogenaamde 'Huis met de duivengaten'. De sage gaat dat er vroeger iemand in kwam wonen, die duiven ging houden. Op...
 • nl.verhalenbank.44126

  Lichten zaggen ze vrouger voak. “dr brandt weer wat”, zeden ze, zel wel weer gau 'n huus aan goan. Dat geleuf was algemain.
 • nl.verhalenbank.38495

  In tsjoenster kaem troch 't kaeisgat yn 'e hûs.
 • nl.verhalenbank.38438

  Der wie ek in hûs yn Feanwâldsterwâl, dêr wisten se fantofoaren al fan dat it opbrânne soe. Dat fortelde heit.
 • nl.verhalenbank.38149

  Piters Willemke fleach op 'e biezemstok oer 't hûs hinne.
 • nl.verhalenbank.38090

  De tsjoensters kamen troch 't kaeisgat yn 'e hûs.
 • nl.verhalenbank.38057

  Hjir is ris in kear in hûs opbrând, dat se fan tofoaren al yn 'e brân sjoen ha.
 • nl.verhalenbank.37339

  Ik wit noch bêst dat der ris in fremde kat om ús hinne roan en dat mem doe sei: "Och heden, hjir is Griet ek wer." En dan sei se út gekheit: "As hja dea is, krij ik it baentsje...
 • nl.verhalenbank.36967

  Yn Drachtster Kompenije is ris in hûs ôfbrând, dat ha se al folle earder yn 'e brân stean sjoen. 't Wie foartjirmerije.
 • nl.verhalenbank.36953

  By Grinzer Pein is in gehuchtsje: Topwear. Dêr seagen guon alle jounen in ljochtsje. Dêr kaem letter in hûs to stean.
 • nl.verhalenbank.36109

  Greate Pier wie och sa sterk. Doe't ien him ris frege hwer't er wenne stuts er de ploege rjocht foar him út. Sa wiisde hy it plak oan.
 • nl.verhalenbank.36107

  Myn skoanmem wenne op Allardseach ûnder Bakkefean. Doe wienen der guon dy fortelden har dat se hienen har hûs yn 'e brân sjoen. Dat bitsjutte safolle as it soe letter ôfbrânne....
 • nl.verhalenbank.36025

  Ik stie op in joun to Jistrum achter hûs. Doe hearde ik dat it skean achter my drok op in timmerjen gong.Mar dêr wie neat to sjen. Ik tochte by my sels: Kin dit ek foartjirmerij...
 • nl.verhalenbank.33378

  De nachtmerjes kommen troch 't kaeisgat by de minsken yn 'e hûs.
 • nl.verhalenbank.24423

  Hjir yn 'e Houtigehage mat in hûs stien ha, dêr't in gat yn siet, dat se noait ticht hâlde koenen. Ik ha der ús mem wol us oer heard, mar hwer't it stien hat, wyt ik net.
 • nl.verhalenbank.24090

  Yn Boarnburgum stie in hûs, dêr siet net in ûleboerd op. As se der àl ien oan makken, dan foel it der fansels ôf. Sy wisten net hoe't dat kom. Dêr hat hwat mei west.