2,354 datasets found
Dutch Keywords: huis
As je op een bezem ging zitte, dan was je zo uit huis. Dat heb ik van een visser uit Groot-Ammers.
nl.verhalenbank.70127
Kan een jeugdig persoon het doorstaan, dat een ander, hem het hoofd tusschen de handen beklemmende, van den grond opheft, dan is hij of zij in staat het huis te bewaren, d. i. alleen tehuis zijnde alles naar den eisch in orde te houden.
nl.verhalenbank.69954
Ja, in Ouwater had je vroeger ok iemand, die met de helm was geboren. Hij kon 't in huis niet houwe! Hij mos d'r uit!
nl.verhalenbank.50679
Kent u verhalen over verborgen schatten? Markvluwer Kees Spiering kent een huis waar een joodse schat verborgen is.
nl.verhalenbank.45678
Lichten zaggen ze vrouger voak. “dr brandt weer wat”, zeden ze, zel wel weer gau 'n huus aan goan. Dat geleuf was algemain.
nl.verhalenbank.44126
Spookhuis Meppelink Huis het Meppelink bij Dalfsen is een spookhuis. Het waarom is onbekend. Bron:  1. Overijsselsch Sagenboek/ Sinninghe, 1936. - p. 247 2. Sagen en legenden van Salland/ Arno Guldemond, 1988 (Salland-Serie 10). - p.45
nl.verhalenbank.40618
In tsjoenster kaem troch 't kaeisgat yn 'e hûs.
nl.verhalenbank.38495
Der wie ek in hûs yn Feanwâldsterwâl, dêr wisten se fantofoaren al fan dat it opbrânne soe. Dat fortelde heit.
nl.verhalenbank.38438
Piters Willemke fleach op 'e biezemstok oer 't hûs hinne.
nl.verhalenbank.38149
De tsjoensters kamen troch 't kaeisgat yn 'e hûs.
nl.verhalenbank.38090
Hjir is ris in kear in hûs opbrând, dat se fan tofoaren al yn 'e brân sjoen ha.
nl.verhalenbank.38057
Ik wit noch bêst dat der ris in fremde kat om ús hinne roan en dat mem doe sei: "Och heden, hjir is Griet ek wer." En dan sei se út gekheit: "As hja dea is, krij ik it baentsje ek noch." Der wenne in jong frommes oan 'e Triemster loane, dy is dêr apart om Griet wei gong to wenjen, sa bang wie dy foar har.
nl.verhalenbank.37339
Yn Drachtster Kompenije is ris in hûs ôfbrând, dat ha se al folle earder yn 'e brân stean sjoen. 't Wie foartjirmerije.
nl.verhalenbank.36967
By Grinzer Pein is in gehuchtsje: Topwear. Dêr seagen guon alle jounen in ljochtsje. Dêr kaem letter in hûs to stean.
nl.verhalenbank.36953
Greate Pier wie och sa sterk. Doe't ien him ris frege hwer't er wenne stuts er de ploege rjocht foar him út. Sa wiisde hy it plak oan.
nl.verhalenbank.36109
Myn skoanmem wenne op Allardseach ûnder Bakkefean. Doe wienen der guon dy fortelden har dat se hienen har hûs yn 'e brân sjoen. Dat bitsjutte safolle as it soe letter ôfbrânne. It is ek gebeurd. Mar doe wenen skoanmem der net mear.
nl.verhalenbank.36107
Ik stie op in joun to Jistrum achter hûs. Doe hearde ik dat it skean achter my drok op in timmerjen gong. Mar dêr wie neat to sjen. Ik tochte by my sels: Kin dit ek foartjirmerij wêze? En dat hat it west. Letter ha wy op datselde plak in hûs krige. Ik wist der doe noch neat fan dat wy dêr in hûs sette litte soenen. Wy binne letter yn dat hûs kom to wenjen.
nl.verhalenbank.36025
De nachtmerjes kommen troch 't kaeisgat by de minsken yn 'e hûs.
nl.verhalenbank.33378
Hjir yn 'e Houtigehage mat in hûs stien ha, dêr't in gat yn siet, dat se noait ticht hâlde koenen. Ik ha der ús mem wol us oer heard, mar hwer't it stien hat, wyt ik net.
nl.verhalenbank.24423
Yn Boarnburgum stie in hûs, dêr siet net in ûleboerd op. As se der àl ien oan makken, dan foel it der fansels ôf. Sy wisten net hoe't dat kom. Dêr hat hwat mei west.
nl.verhalenbank.24090