3,993 datasets found

Dutch Keywords: dood

Filter Results
 • nl.verhalenbank.12158

  In deade tsjinkommeDer stie yn Eastermar in hûs oan 'e Joereloane, dêr wenne Klaas Boskje. It is no allegear greide, mar dêr efterhûs wie doe bosk. Klaas Boskje hat in ein oan...
 • nl.verhalenbank.45874

  Naar Putte zijn, dood en begraven zijn.(Corn. III, 197)
 • nl.verhalenbank.46177

  Dikwijls had men 'n voorgevoel van sterfgevallen.
 • nl.verhalenbank.37407

  As in houn spûkgûlt komt der in deaden.
 • nl.verhalenbank.37220

  As der in houn spûkgûlde yn Feanwâldsterwâl leaude men fêst dat der mei gauwens ien yn 'e buert stjerre soe.
 • nl.verhalenbank.36764

  Wiger Koaning wenne yn Twizelerheide. Net ien dy't him by 't fé taliet, hwant hy makke se samar dea. It fé fan Hindrik Schaper hat er allegear deatsjoend. De man is der earm...
 • nl.verhalenbank.35933

  Fan 'e frijmetselders mat der alle jierren ien dea.
 • nl.verhalenbank.26856

  Durk hat by de Boskreed wenne yn 'e Harkema yn in forlofsaek. De broer fan myn heit, Aen Klokje (= Aen Alma) hat foar eigen egen sjoen dat der op in nacht út dat hûs in...
 • nl.verhalenbank.17371

  In hoepelslang is tige gefaerlik. Mem hat wol forteld, dat, as men in hoepelslange sjocht mat men hurd útnaeije. Hwant dy giet jin as in hoep om 'e fuotten hinne en giet dan al...
 • nl.verhalenbank.17357

  By de Folgersterloane is in stik groun, dat wie froeger allegear heide en bosk. Dêr sieten doe in soad slangen. Skeane Jan wenne dêr by. Dy sloech us in kear in slange dea. Mar...
 • nl.verhalenbank.17324

  Yn 'e Smellinger Pein stie master mei in ploechje arbeiders to praten. Wylst lette de klok.Master sei: "Hearre jim wol hwat de klok seit?""Ja, bim-bam.""Né, hy seit:"Hjoed oer...
 • nl.verhalenbank.17322

  It bloed fan 'e moart oan 'e Mûzegroppewei koe net útwiske wurde.Oan 'e Nyegeaster Hegewei binne twa âlde minsken formoarde woarn. It bloed ha se der noait wei krije kind.
 • nl.verhalenbank.17121

  As der ien stoarn is, en dy ha jo hwat biloofd, dan mat men dy bilofte neikomme, oars komt dyselde letter to spûkjen.
 • nl.verhalenbank.17074

  Heit hie in neef, dat wie Tseard de Wal. Dy wie mei de helm geboaren. Hy wist alles foarút en seach al fan tofoaren as der ien stjerre soe. Wie der ien tige min, dan koed er...
 • nl.verhalenbank.17018

  Op in nacht roan ik mei ien de Swadde del. Dyselde wie mei de helm geboaren. Gean even oan kant, sei er ynienen. En doe luts er my oan. Hy seach in lykstaesje foarbygean, mar ik...
 • nl.verhalenbank.17014

  Om 'e sawn jier mat in frijmitselder ien deameitsje, oars mat er sels stjerre. Dy't ienkear by de frijmitselders is, kin der noait wer by wei.
 • nl.verhalenbank.16847

  Piter de Graaf wenne yn de Pein. Hy is mei de helm geboaren. Hy koe op 'e dei om't ôf sizze as der ien dea gean soe. It kloppe altyd.
 • nl.verhalenbank.16508

  Der roan in man yn 'e nacht op Feansterheide. Ynienen sjocht er ien oankommen."Joun", sei de earste, mar de oare sei neat werom. De earste sei noch us fan "joun", mar wer krige...
 • nl.verhalenbank.16499

  To Sweagerbosk wenne in man dy moest der nachts hiel faek út. Op in kear moest hy der ek wer út. Doe wie de twadde man fan Thomas Klare forstoarn, dy hiet fan Fedde.Fedde en...
 • nl.verhalenbank.16134

  Doe't âlde Hiske v.d. Meer noch net troud wie, gong se us mei in pear fan har kammeraetskes nei Grinzer merke ta.Doe stie dêr in tinte mei in swarte spegel der yn."Sille wy ris...