436 results
Ien fan sawn jonges út ien gesin is in wjerwolf.
nl.verhalenbank.34619
In wearwolf is in albegear, dy wol alles ha, dy hat noait genôch.
nl.verhalenbank.33102
Op 'e Dwarsfeart wie in wjerwolf. Dat wie ien fan Wiger Ale. Dy biet.
nl.verhalenbank.32687
As der yn in húshâlding sawn jonges binne, is ien dêrfan in wjerwolf.
nl.verhalenbank.32646
Der wie in boer dy hie in feint, dat wie in wjerwolf. Dy friet alles op. Hy moest altyd it measte ha. Hy dronk it fet en gunde de oaren neat.
nl.verhalenbank.32186
Fan ien dy't in protte yt, dy't net sêd kin, sizze wy: hy fret as in wjerwolf.
nl.verhalenbank.31188
Us heit hearde wolris wearwolven yn 't Bûtenfjild. As der in gûlend gelûd wie, dan sei heit: "Hearst it wol? In wearwolf!"
nl.verhalenbank.31028
In wearwolf kin allinne mar deasketten wurde troch in famyljelid mei in sulveren kûgel.
nl.verhalenbank.31023
As yn ien húshâlding sawn jonges op elkoar folgen, wie ien fan dy jonges in wjerwolf.
nl.verhalenbank.30518
In wjerwolf is in dier yn minskegedaente. Fan ien dy't alles ha wol en neat misse kin, seit men ek wol dat it in wjerwolf is.
nl.verhalenbank.30416
Fan 'e sawn jonges út ien húshâlding is ien in wjerwolf.
nl.verhalenbank.29532
In wearwolf, dat wie ien, dy koe noait sêd. Greate Mindert fan 'e Rottefalle wie in wjerwolf. Alde Hindrik Wylp wie ek in wjerwolf. Om him sêd to krijen seaden se in poun groat yn bargesmoar.
nl.verhalenbank.29369
In wearwolf kin 't waer foarspelle. Dy hat de natuer yn syn macht. Hy kin frette as in wearwolf, sizze se wol.
nl.verhalenbank.28860
Sy sizze wol: Dû fretst as in wjerwolf, dû kinst net sêd.
nl.verhalenbank.28123
In wearwolf wie in man dy't in protte friet.
nl.verhalenbank.27960
Der wurdt sein: Dy kin frette as in wjerwolf.
nl.verhalenbank.27835
In wjerwolf is in manspersoan dy't noait sêd kin. Hy fret as in wjerwolf, sizze se.
nl.verhalenbank.27734
Fan sawn soannen is der ien in wjerwolf.
nl.verhalenbank.27603
In wjerwolf is in minske dy't alles opfret. Sy sizze wol: Hy fret as in wjerwolf.
nl.verhalenbank.27464
In wjerwolf is ien fan sawn opelkoar folgjende jonges, wurdt der altyd sein.
nl.verhalenbank.25993
507