436 results
Kent u verhalen over weerwolven? meerdere zowel in Groningen als in Overijssel. Steenwijk de verloofde die een weerwolf bleek
nl.verhalenbank.45628
Verhalen over weerwolven: “ Elke zevende zoon is een weerwolf.”
nl.verhalenbank.42887
Weerwolven Weerwolven worden met zilveren kogels doodgemaakt.
nl.verhalenbank.42617
"As jimme ondogens binne, komme de wjerwolven", seinen se froeger tsjin 'e bern.
nl.verhalenbank.38651
Ien fan sawn jonges út ien húshâlding is in wjerwolf.
nl.verhalenbank.38537
In wjerwolf is in fretter. In hearwolf is ien dy't in oar neat gunt.
nl.verhalenbank.38476
Ien dy't nergens hwat om jowt en tige ûnfatsoenlik en ûnbiskoft is en in oar min bihandelet neamt men wol in wjerwolf.
nl.verhalenbank.38402
Fan sawn jonges út ien gesin is ien in wjerwolf. Fan sawn famkes út ien gesin is ien in nachtmerje.
nl.verhalenbank.38395
Ien fan sawn jonges út ien húshâlding is in wjerwolf.
nl.verhalenbank.38164
In wjerwolf is in snip, in fûgel. As sa'n fûgel by 't maitiid lûd jowt, komt der in hege noardewyn. Se sizze ek wol wjerlamke.
nl.verhalenbank.37903
In wjerwolf is in bigearich minske, in albigear, dy't alles ha wol en noait forsadige is.
nl.verhalenbank.37669
In wjerwolf, dat wie by ús ien dy't net sêd koe. "Dû smoarge wjerwolf," seinen se, "dû hoechst alles net."
nl.verhalenbank.37128
Ien fan sawn famkes út ien gesin wie in nachtmerje. Ien fan sawn jonges út ien gesin wie in wjerwolf.
nl.verhalenbank.36981
Fan sawn bruorren út ien húshâlding is ien in wjerwolf. In wjerwolf koe in oar samar opfrette.
nl.verhalenbank.36885
Ien fan sawn jonges út ien húshâlding is in wjerwolf.
nl.verhalenbank.36851
Fan sawn jonges, dy't op elkoar folgen, wie ien in wjerwolf.
nl.verhalenbank.36323
Wurdt der in twilling geboaren, en dat is in jonge en in fanke, dan is de jonge in wjerwolf. Sa'nien kriget gjin bern.
nl.verhalenbank.36180
Ien fan sawn soannen wie in wjerwolf, mar ik wyt net hwat in wjerwolf is.
nl.verhalenbank.36117
Ien fan sawn jonges wie in wjerwolf.
nl.verhalenbank.36087
In wjerwolf is in minske dy mat soms hwat forskuorre.
nl.verhalenbank.34632
507