Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
40 results
Dutch Keywords: dier
In wjerwolf is in dier yn minskegedaente. Fan ien dy't alles ha wol en neat misse kin, seit men ek wol dat it in wjerwolf is.
nl.verhalenbank.30416
In wjerwolf, dat wie hjoed in minske, moarn in dier.
nl.verhalenbank.19963
[De weerwolf:] Dat was onder de kleine kindertjes bangmakerij.
nl.verhalenbank.72899
Jao, de weerwolf, dat hek hier genoeg gehoord. Dan zagge ze d'r ene in 't wit. Ze hebbe d'r nooit geen een kenne krijge. Toen was 't nogal erg. Ze hadden een deken of laken om of zo iets.
nl.verhalenbank.72844
De weerwolf die zat onder de bedstee, zeje ze vroeger altijd. Maar ik heb d'r nooit een gezien.
nl.verhalenbank.72669
Ja, de weerwolf. "Pas op voor de weerwolf!" zeje ze bij ons vroeger altijd. De weerwolf die verscheurde de schape.
nl.verhalenbank.72615
Als je iemand had met zo'n spleet in z'n haar dat was dan een weerwolf.
nl.verhalenbank.70537
Je vreet as een weerwolf, zeje ze vroeger.
nl.verhalenbank.70530
Fan 'e sawn bruorren is faek ien in wjerwolf. It is de âldste of de jongste. Hjir wie sa'n húshâlding. Dat wie Lammert Roek. De jongste, seinen se, wie in wjerwolf. Sa'n wjerwolf hie de natuer fan in wyld dier.
nl.verhalenbank.20528
Op Driemunt hâldde froeger in wearwolf ta. It wie in soart duvel. Hy is ûnderskate kearen sjoen woarn. Us mem sei: "Pas op, jonges, as de wearwolf jimme net to pakken krijt."
nl.verhalenbank.17526
De weerwolf, dat weet ik niet, maar ik weet wel, mijn moeder maakte me bang voor de Lange Met. Dat je niet te dicht bij 't water kwam. Wij krege as kindere 't idee van een soort lang dier. En dat was niet alleen hier, maar ok in Enspijk en in Rhenoy.
nl.verhalenbank.126418
Hier in mijn buurt woont iemand, die noemde ze Peerke de Weerwolver.
nl.verhalenbank.125779
De weerwolf, ja, die kan weervolve, zee ze dan, dat ie gekke dinge dee.
nl.verhalenbank.125535
Jao, vroeger werd d'r veel verteld en veel gepraot. Vroeger was d'r wel is een ouwe man hier en die had met de werwolf gevochten.
nl.verhalenbank.125519
De weerwolf, de weerwolf. Nou je 't zegt. D'r woonde vroeger in Blokland een vrouw. Die woonde daar op d'r eige alleen. En die vrouw die beweerde, ze hoorde iedere avond de weerwolf buite tekeergaan. Iedere avond tusse half elf en twaalf uur. Ze sloot alles d'r voor af.
nl.verhalenbank.72678
Je had vroeger bij ons een boerenknecht, die was thuisgehaald bij een boer. Op een avond ging die over de spoorlijn naar huis toe en toen zag die iets. D'r liep een beest voor 'm uit, een soort spookhond. Vroeger was 't een beest, rauw in z'n mond, maar daarna is die kerel helemaal veranderd.
nl.verhalenbank.72592
Ik kwam soaves es ’n keer Jans, de möldersknecht van Hoogveld, tège. Achter ’m liep ’n lillek dier. ’t Leek ’n werwolf. Hé’j had grote klauwe en gloeiende oge. Ik zèj: “Wa hè gé’j dor toch bé’j ou, Jans?” Hé’j zej:“Ik heb niks bé’j mien”. En toe was er ok niks mer. Da gebeurde op ten hoek bé’j de meule. De minse zèje, dat ’t dor altied spokte.
nl.verhalenbank.49723
Op 'e Boelensloane rint in pleachbeest skean oer it lân hinne, it sjocht der út as in dikke swarte houn mei hiele greate egen en earen. In keppel fammen fan Boelensloane roan us yn 'e rige it paedtsje del dat likernôch by it Blauhûs bigjint en sa de kant út giet nei 't Fean ta. Doe seagen se de wjerwolf. Hy roan flak by har lâns.
nl.verhalenbank.25178
In wjerwolf kin soms krekt sa dwaen as in wyld dier. It is in man, mar sokke tiden hat er de natuer fan in wyld beest. Dat is allinne sa as er rúzje hat en hy kin 't net winne en as er lulke buijen hat. As in wjerwolf it sokke tiden rêdde kin, dan forskuort er jo. As er neat oan jo dwaen kin, dan raemt er in bûsdoek en tofret dy. Alde Teade de Vries hat...
nl.verhalenbank.24479
Ien fan 'e sawn dochters, sizze se, is in nachtmerje, ien fan 'e sawn soannen in wjerwolf. In nachtmerje, sizze se wol, is in soart dier, dat de minsken nachts op bêd pleaget. Froeger dienen se duveldrek ûnder 'e drompel om der gjin lêst fan to hawwen. In wjerwolf is ek in soart dier.
nl.verhalenbank.21411
59