148 results
In ûnderierdske gong roun der fan it kleaster Smelle-Ie nei it slot fan Aldegea.
nl.verhalenbank.36939
To Feankleaster is in ûnderierdske gong.
nl.verhalenbank.36555
Fan it slot to Feankleaster rint in ûnderierdske gong nei Aldwâld, wurdt der biweard.
nl.verhalenbank.32348
Fan it kleaster Smelle Ie nei it nonnekleaster to Sigerswâld (Garyp) roun in ûnderierdske gong.
nl.verhalenbank.31567
By 't Kleaster hjir wie in ûnderierdske gong. Dy gong oan Burgumerheide ta. Se ha der wol hwat fan foun, mei opgravingen.
nl.verhalenbank.31248
By de krústsjerke to Burgum is in ûnderierdske gong. Dy rint fan 'e krústsjerke achter ûnder 'e kwekerij troch, ûnder 'e kleasterloane troch it westen yn.
nl.verhalenbank.31199
Yn Burgum is in ûnderierdske gong dy't fanút de krústsjerke nei 't kleaster gong.
nl.verhalenbank.31034
Fan it kleaster Smel-Ie nei it kleaster Garyp-Sigerswâld gong froeger in ûnderierdske gong.
nl.verhalenbank.30475
Fan it kleaster Smel-Ie roun in ûnderierdske gong nei Aldegea. Dat wie in fluchttunnel.
nl.verhalenbank.30339
Fan Feankleaster nei Westergeast is in ûnderierdske gong.
nl.verhalenbank.29947
In Auwert (= Aduard) zijn onderaardse gangen, die gaan naar de stad Groningen toe. Ze zijn gemaakt door monniken.
nl.verhalenbank.28240
Yn Bomkleaster is in ûnderierdske gong. Dy ha de nonnen dêr froeger makke.
nl.verhalenbank.27940
To Feankleaster is in ûnderierdske gong, dy komt op Bomkleaster út. Hy bigjint yn Feankleaster by de berch.
nl.verhalenbank.27442
By it kleaster fan Smel-ie wienen ûnderierdske gongen.
nl.verhalenbank.25818
Der rint in ûnderierdske gong fan Smel-ie nei Aldegea. Yn Smel-ie wie froeger in kleaster.
nl.verhalenbank.25074
In Burum is een onderaardse gang. Die gaat naar Gerkusklooster.
nl.verhalenbank.24411
By 't Kleaster (= Buweklooster) wie in ûnderierdske gong, dy roan nei Eastemar ta. Dêr gongen de nonnen lâns.
nl.verhalenbank.23929
Underierdske gongen gongen der fan Sigerswâld (Garyp) nei Smelie. Op beide plakken wie in kleaster. Op 'e Saiter leinen biklemde rechten.
nl.verhalenbank.22978
Fan Gerkeskleaster nei Burum wie in ûnderierdske gong.
nl.verhalenbank.22695
Der gong in ûnderierdske gong fan Kollumersweach nei Burgum
nl.verhalenbank.22152
145