Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
406 results
Dutch Keywords: nacht
Der wie in hûs yn Feanwâldsterwâl, dêr spokke it. Dêr dounsen nachts de turven yn om.
nl.verhalenbank.29671
Yn in húske op 'e Hamster Ikkers, dêr spoeke it. Dêr woarden de kopkes en pantsjes nachts samar útset.
nl.verhalenbank.20057
Hjir yn 'e Westerein, oan 'e oare kant it spoar, dêr stie in hûs, dêr wie 't net plús. Dêr spûke it yn by nacht. Dan hearden se rare gelûden. En sy seagen ek wolris hwat.
nl.verhalenbank.29720
Hjir yn 'e buert hat in hûs stien, dêr spûke it yn. Dêr roan nachts in frommes troch hinne.
nl.verhalenbank.29699
Hjir hat in hûs west dêr wennen minsken yn, as dy jouns de doar op 'e skoattel dienen, dan wie er de oare moarns, as se fan bêd kommen, altyd wer iepen. Doe ha se nei de doomny ta west, dy woe 't net leauwe. Dy hat der neat oan dien.
nl.verhalenbank.24309
Ik ha wol nei Grinslân west to flaechsteppen. Wy slepten op 'e souder by de boer yn 'e skuorre. 't Wie yn 'e buert fan Loppersum. Dêr tichteby stie in buorkerij, dêr roan nachts altyd in fôlle op 'e souder om. Dy spoeke dêr.
nl.verhalenbank.22756
It Bucheltsjehout doarsten se by jountiid en by nacht ek net lâns. Dêr spûke it ek.
nl.verhalenbank.32202
Hier in de buurt spookte bij nacht een wit peerd.
nl.verhalenbank.31263
Yn 'e Sânbulten stie in boerepleats, dêr gongen de doarren yn 'e nacht samar fansels iepen.
nl.verhalenbank.29635
Bij Visvliet is een plaats, doar stoan de deuren altyd los. Die kunnen se nachts niet fasthoudn.
nl.verhalenbank.24410
Tussen Kommerziel en Pieterziel was een spoekeplaats. Daar woonde een boer Benter. Daar spookte het. In de nacht werd daar geklopt.
nl.verhalenbank.20290
Der brânde op in plak yn Hústerheide ek altyd in fjûr by nacht.
nl.verhalenbank.20277
Oan 'e Tiemewei ûnder Rinsumageast spûke nachts in grouwe houn.
nl.verhalenbank.20060
Oan 'e Feanster feart, flak by de Harkema stie in hûs mei fjouwer parrebeammen. 't Wie in arbeidershûs. It hûs is der wei, miskien dat dy parrebeammen der noch stean. Dêr dânsen nachts guon op 'e souder om, dan dreunde it der oer. De minsken wennen dêr noait langer as in jier. Langer koenen se it net úthâlde.
nl.verhalenbank.22313
Yn it hûs, dêr't earder Bange Tryntsje yn wenne, wenne letter myn dochter en skoansoan Binne. Om tolve à ien ûre yn 'e nacht kom dêr altyd ien oan 'e achterdoar ta. Dan bigoun de doar to rinkeljen. Binne gong der dan ôf om to sjen, mar der wie noait hwat.
nl.verhalenbank.21760
Yn Readeskoalle yn Grinslân stiet in greate boereplaets, dêr spoeket it yn. Ien fan 'e Harkema wie dêr oan 't wurk en slepte yn 'e skuorre. Doe kom dêr yn 'e nacht in ding del, wylst hy dêr lei. It kom fan boven fan 'e hoannebalken en it kom boven op dy man del. Dêr woarde er sa binaud fan, dat hy raesde it út. Hy krûpte fan kleare bangens ûnder 'e...
nl.verhalenbank.19978
Oan 'e Noarder Dwarsfeart by de Hegebrêge hat in Grinslânse boer wenne. Dat wie in sekere Mandema. As jonge haw ik feint by him west. Ik slepte boppe op in keammerke. Ik hearde soms dúdlik guon by de trap opgean nei de souder. Stap-stap-stap! sa klonk it. Ik woarde binaud en sei it tsjin 'e boer. De boer sei, dat wienen de âlde feinten fan froeger, dy...
nl.verhalenbank.19852
No. 207. In het midden van het moeras de oude Lei, ligt onder Riel, tusschen het Hoefke en de Alphensche hoef, de Duivelsput, waar in den Kerstnacht, om 12 uur een klok luidt. Niemand komt daar naar luisteren, want 't is een beruchte spookplaats.
nl.verhalenbank.46970
No. 111. Goris Hendriks van Bergeik was met den helm geboren, en daarom zag hij meer dan een gewone sterveling. Wanneer hij 's nachts bij stil weer een spookplaats voorbij ging, dan bogen de berken, zoo diep, dat hun toppen den grond raakten. 3)
nl.verhalenbank.46799
To Hurdegaryp, by de villa fan dokter Bontekoe hat in hekke stien dy gong alle nachten fansels iepen. Sy ha him noait ticht hâlde kind, wie 't sizzen altyd.
nl.verhalenbank.32682
417