Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
46 results
Place of Narration: Eastermar
Op 'e Sumarrewei by 't Mienskar roan in ezel om mei in brijpot om 'e hals. Dy ezel klapte mei de earen.
nl.verhalenbank.19956
Der wie us in boer, dy koe tsjoene. Hy hie in toverboek. As er dêr yn lies, yn 'e nacht, dan foroaren syn kij op 'e stâl yn stobben. Hy tsjoende se even letter wer yn kij werom troch tobek to lêzen. Hy boun dan tagelyk himsels mei in blauwe bûsdoek om 'e nekke hinne oan 'e tafelspoat fêst. En dan smiet er in stik brea mei de rjochterhân oer it...
nl.verhalenbank.21738
Op in stik lân by 't Heechsân, oan diz kant de dames Zwart rint in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
nl.verhalenbank.37610
By 't Blauhûs ûnder Boelensloane tusken de beide plaetsen yn gong it altyd op in spoekjen.
nl.verhalenbank.33618
Op 'e Swarte Wei, seinen se, roan in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
nl.verhalenbank.28371
Yn 'e Spoekloane to Jistrum spoeke Jantsje-mei-de-fearren.
nl.verhalenbank.23658
Achter Jurjen de Jong op it Wytfean is in boskje, dat neame se it Spûkeboskje. De hiting is dat it dêr soms spûke.
nl.verhalenbank.19951
Tusken Durk Reitsma en Hindrik Kooistra, op dat eintsje wei roan in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
nl.verhalenbank.36603
Op 'e Skûlenburgerwei spûke altyd in swart beest. It like op in hountsje. It roan mei de minsken op. Se koenen it net by har wei krije.
nl.verhalenbank.36029
Ik ha wolris heard yn myn bernejierren dat der yn Jistrum ergens in fôlle spûke mei in brijpot om 'e hals.
nl.verhalenbank.35924
Oan 'e Achterwei to Eastemar is in boskje, dat is yndertiid kocht woarn troch Japik Murd (= Hoekstra). Piter Kamminga fan Jistrum kom de Achterwei del. Doe seach er de skime fan in man út dat boskje wei kommen. Hy gong oer de daem. Letter hat Piter dat wol faker sjoen. 't Wie neffens him in spoek.
nl.verhalenbank.34637
Op 'e Swarte Wei by 't Jan Koartslân rint in fôlle mei in brijpot om 'e hals, wurdt der altyd sein.
nl.verhalenbank.32808
Op 'e Sumarrewei - tusken Sumar en Eastemar - rint in fôlle mei in brijpot om 'e nekke. Guon doarsten dêr nachts net lâns.
nl.verhalenbank.31217
Us heit en ús Oebele en ik hawwe ris yn Uthuzen west op 'e klaei oan 't wurk. Ik wie doe fjirtsjin jier. Doe slepten wy yn in skuorre, dêr spoeke it yn. Dêr woarde in kat yn 'e nacht fan 't iene plak nei 't oare smiten. Mar wy ha noait hwat fornom.
nl.verhalenbank.29316
Dêr by de Hege Kape, tusken Jistrum en Skûlenburch, dêr hienen jy de Bargetille. Dêr wie in wetter, dat roan ûnder 'e wei troch. Dêr roan altyd in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
nl.verhalenbank.29312
Tichte by 't Hegelân yn Jistrum is it Ate-boskje. Dêr hat froeger in man him ophong. Sûnt spoeket dy dêr altyd om.
nl.verhalenbank.28380
Oan 'e Skûlenburchsterfeart yn 'e buert fan it hûs njonken dat dêr't wy sels yn wennen, roan altyd ien mei in lantearne om. Dy spoeke dêr. (Anders Bakker hat yn dat hûs wenne)
nl.verhalenbank.28373
Oan 'e Parsingel to Eastemar hinge froeger in wite gedaente oer de homeije hinne. Guon wienen dêr tige bang foar. (Mar der waerd wol biweard dat dat ien fan 'e jonkers van Sminia west hie, dy't dat die, om 'e minsken bang to meitsjen)
nl.verhalenbank.21960
By de Heale Wei, seinen se, roan in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
nl.verhalenbank.21876
By de Heale Wei rint in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
nl.verhalenbank.21867
55