Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
1,078 results
Dutch Keywords: spoken
Waar vroeger 't slot stond, waar je nou die boerderij heb, daar zagge ze vroeger spoke. D'r liep altijd een spook. Later is dat is uitgekomme: 't was d'r een die z'n eige verkleed had in 't wit. Ze hebben 'm goed afgedroogd.
nl.verhalenbank.70429
By de Skilige Piip spûket in hear op in wyt hynder om
nl.verhalenbank.22817
In 't Linschootse Bos, daar spookte 't. En je had vroeger nog heel wat mense, die daar 's aves niet langs dorste ok. Wat voor spoke ze d'r zagge, weet ik niet. Je had vroeger van die mense die d'r eige verkleedde als spook.
nl.verhalenbank.72649
Der wienen us twa man, dy soenen in trêdden-ien bang meitsje. Sy sloegen in wyt lekken om en gongen boven op elkoar stean tsjin in muorre oan. De trêdde moest dêr lâns komme. Doe't dy der oankom bleau er stean en sei: "Twa witen ha 'k wol ris op elkoar sjoen, mar dêr ek noch in swarten boven op noch noait."
nl.verhalenbank.25284
Twa jongkeardels woenen us in kear ien bang meitsje. It paed gong oer 't tsjerkhôf, dêr moest dyselde lâns. Dat wisten dy jonges. Sy hienen elk in wyt lekken omslein en sa gongen se tsjin 'e tsjerkemuorre oan stean, de iene boppe op 'e oare. Doe wie dyselde der oan kom. Hy wie stean bleaun en hie sein: "Twa ha 'k wol gauris op elkoar sjoen, mar dêr noch...
nl.verhalenbank.24945
As wy froeger nei de bakker ta moesten, dan moesten wy it tsjerkhôf foarby. As it dan in bytsje skymrich wie, wienen wy deabinaud. Hwant sy seinen altyd, op it tsjerkhôf yn Earnewâld wienen geesten. It mat hjir yn Earnewâld ris in kear gebeurd wêze, dat twa mannen de lju bang meitsje woenen. Sy gongen boppe op elkoar op it tsjerkhôf stean by de muorre op,...
nl.verhalenbank.24917
It mat us gebeurd wêze dat der twa man wienen, dy woenen ien bang meitsje. Sy gongen boven op elkoar stean, elk mei in wyt lekken om, tsjin 'e muorre fan 'e tsjerke oan. Sy wisten dat deselde dy't se bang meitsje woenen dêr dy jouns lâns komme moest. Mar doe't dy selde der oankom, bleau er stean en sei forbaesd: "Hea, ik ha wol us twa witen boven op...
nl.verhalenbank.22182
Op 't herehuis te Koelhorst? op 't Hogeland waren een koetsier en een palfrenier. De koetsier diende 's avonds vaak in 't herenhuis. De palfrenier wou hem eens bang maken. Hij trok een wit laken aan en verborg zich onder rhododendrons. Maar de koetsier was niet bang. Toen hij die witte gedaante zag, ging hij terug naar 't herenhuis en haalde een geweer...
nl.verhalenbank.21706
Dan hoorden ze, op den dijk naar Andel toe, dat daar een spook was, zinne ze. Maar dat spook was een vrouwken met een witte muts op. Of twee koeien op mekaar, da's ok wel gebeurd.
nl.verhalenbank.125556
[…] Ook deden er verhalen de ronde van vissers die bij nacht spokende paarden tussen Hollum en Ballum zagen galopperen.[…]
nl.verhalenbank.46504
Spook bedrogen D'r was hier 'ne boer en die ha twee zone en inne knecht. Die knecht had altij gezeed: van spoke ben ik nie bang. Die zou van d'n duvel nog nie bang gewist zèn. Mar toen ie op zekere aovund us uit was gewist, zinne die zone van dieje boer: we zullen 'm us hebbe. Ze doen 'n wit laoke um om 'm bang te maoke en ze gaon tege 'n boom staon. Daor...
nl.verhalenbank.41687
As hounen spûkgûle, as eksters skatterje, as de tsjerkeklokken deadsk liede - dan hinget der in deaden oan - sil der ien stjerre. In pear jonges, sa fortelde heit, woenen de kloklieder ris in kear bang meitsje. Doe't er to kloklieden soe gongen dy beide jonges boppe op elkoar tsjin 'e muorre oan stean. 't Wie al hwat tsjuster. Doe't de klokmakker dy beide...
nl.verhalenbank.31545
RK: Verhalen over spoken...werden die verteld? H: Ja, spoken. Spoken. Doet me denken. Ik heb zelf nog een spook meegemaakt namelijk [lacht] Verrekte mooi was dat. Dat was in de opkomst na de oorlog..is er een periode geweest...ik weet alleen niet of je dat kunt schrijven, maar dat moet je zelf maar bekijken. Eh..dat de Jehova-getuigen, die in de...
nl.verhalenbank.43836
Der wienen ris twa minsken dy sprutsen togearre ôf, hja woenen ien kjelmeitsje. Doe't se wisten dat hy der oan kaem gongen se boven op elkoar stean. Doe't er oan har ta wie, sei er: Ik ha wolris twa op elkoar stean sjoen, mar dêr noch noait in trêdden boppe op. Doe woarden se sa bang, dat de boppeste sprong fan 'e oare ôf en se naeiden beide hurd út.
nl.verhalenbank.37154
Der wie in faem, dy wenne yn in hûs, dat stie op it tsjerkhôf. Der roun in paed oer dat tsjerkhôf, en dêr moest dy faem alle jounen lâns. Dat wisten twa jonges en dy soenen dy faem ris bang meitsje. Doe gongen se dy jouns by de tsjerkemuorre stean, dêr't de faem lâns moest. Se stienen boppe op elkoar, dat it like in hiele lingte. Mar doe't de faem oan har...
nl.verhalenbank.29971
No. 108. Jaren geleden gingen 'n paar stroopers op Kerstnacht, in de Warande te Helmond jagen. Ze troffen menige haas, maar 't ging niet zoals het hoorde, want de hazen stegen steil de lucht in, en kwamen dan weer kaarsrecht naar beneden. Onze vrienden maakten dat ze wegkwamen, en ze zijn nooit meer in den heiligen Kerstnacht uit stroopen geweest. 6)
nl.verhalenbank.46795
No. 103. Andere spookdieren, die op den heiden, bij Grave, rondwaren zijn een ezel met een ijzeren poot, en een varken 2); bij Achtmaal zwerft een zwart paard. 6)
nl.verhalenbank.46756
Yn 'e Harkema spoeke in man, dy seach der krekt út as wie 't fjûr. Dy kom noait ticht by de minsken.
nl.verhalenbank.24235
Op 'e Sumarrewei by 't Mienskar roan in ezel om mei in brijpot om 'e hals. Dy ezel klapte mei de earen.
nl.verhalenbank.19956
Op it Langpaed tusken Surhuzum en Harkema rint altyd in baerch om by nacht. Mar sy kinne dy baerch noait krije, sa hurd kinne se net rinne of fytse. Hy bliuwt altyd foar.
nl.verhalenbank.19877
1168