Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
335 results
Dutch Keywords: nacht
Rindert hie forkearing yn Stiensgea. Hindrik Holthuis woe us in grap mei him úthelje. Hy stelde him fordekt op yn in hage mei in ding om him hinne. Sa wachte hy Rindert ôf as dy by de faem weikom. Doe wie 't al ier yn 'e moarn. Mar net sa gau hie Rindert him yn 'e gaten krigen of hy sprong boppe op him en raesde: "Bistû de duvel, dan bin ik dyn moer!" Dat...
nl.verhalenbank.23954
Doe't pake in jonge wie makke Jan Eises him bang mei to fortellen dat der hjir op 'e reed nachts altyd in fôlle omroun mei in brijpoat om 'e hals. It waerd ús ek noch wol forteld. Wy wienen dan sa bang, dat wy doarsten dêr net lâns.
nl.verhalenbank.38060
Op it Langpaed tusken Surhuzum en Harkema rint altyd in baerch om by nacht. Mar sy kinne dy baerch noait krije, sa hurd kinne se net rinne of fytse. Hy bliuwt altyd foar.
nl.verhalenbank.19877
Der wie nachts altyd hwat op it tsjerkhôf. Doomny woe wol us wite hwat dat wie. Doe gong hy der ris hinne om to sjen. Doe wie dêr in persoan, dy gong boven op 'e oare stean, op 'e skouder tsjin 'e muorre oan. Doomny sei: "Ien ha 'k wolris op 'e oare stean sjoen, mar dêr ek noch in trêdden boppe op noch noait." Doe wie de boppeste sa binaud woarn, hwant hy...
nl.verhalenbank.24020
Der wie us in boer, dy koe tsjoene. Hy hie in toverboek. As er dêr yn lies, yn 'e nacht, dan foroaren syn kij op 'e stâl yn stobben. Hy tsjoende se even letter wer yn kij werom troch tobek to lêzen. Hy boun dan tagelyk himsels mei in blauwe bûsdoek om 'e nekke hinne oan 'e tafelspoat fêst. En dan smiet er in stik brea mei de rjochterhân oer it...
nl.verhalenbank.21738
Een heuvel in de nabijheid van Rijs in Gaasterland wordt de Spookberg genoemd. Het is nog geen lange jaren geleden, dat een vrijer, in den nacht van zijn meisje komende, zijn weg nam door het bosch over deze hoogte, als de kortste weg naar zijne woning. Maar bij de Spookberg gekomen, zag hij van uit het bosch eene gedaante naderen, meest gelijkende naar...
nl.verhalenbank.69780
Mien voader het wel es verteld, dat op Burkesdam vroeger soaves duk ’n kenieneke zat. Voader prebierde ’t wel es te vange. Mar da gieng nie. Hé’j trok zien jas dan uut en wou ’t kenien er dan onder gooie. Mar ielke keer, as ie d’r onder zat, floeptenie d’r gaauw wer under uut. Ze hemmen ’t nooit gekrege. Da kenieneke - sommige zèje, dat er meer ware - was...
nl.verhalenbank.49690
No. 115. Gowert Ja-Grietje is den Dworussen dreef (Nederwetten) op ennen nacht durgekommen en toen zag ie op ièns e wit dink op em in kommen, net of 't e verkske was. Hij meinde ook dat 't e verkske was dé los was gekommen en ie gink er op in. Mer dor schiejt 't in ièns onder zenne mik en 't wier wel zo groowt as e perd. Toen vlieg 'et me' em de dreef...
nl.verhalenbank.46807
No. 69. Over heel den Lindekensdijk bij Steenbergen van den Koevering af, vooral aan 't zoogenaamde "Platten End", daar kon 't destijds in den laten avond vaak zeer onveilig zijn. Menigeen die dan bij dichten duisternis over den dijk kuierde, voelde zich onverwachts door "den Flodder" aangegrepen, die zijn klauwen om de schouders van zijn slachtoffer...
nl.verhalenbank.46702
Yn 'e Sumarreheide op 'e Fiifhoek, dêr spoeke it. Dêr doarsten de minsken yn 'e nacht net komme. Op 'e Pasterijelânnen spoeke it ek. Op 'e Brandsma-loane to Garyp roun in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
nl.verhalenbank.32116
Myn skoanheit wie mei syn broer oan 't murdejeien. 't Wie nacht en sy wienen elk oan 'e kant fan in wyk. Doe wie der ynienen in hiele grouwe, swarte houn. It beest hie egen as koallen fjûr. Hy wie nou us by skoanheit, dan wer by dy syn broer. It wie gjin goed spul, skoanheit fortroude it net. Hy tochte dat it de duvel wie. Hy sei: "Ik raem him of ik sjit...
nl.verhalenbank.19916
Spookdieren Vroeger zag men wel veel spookdieren. Als men bij donker in een weiland liep, en er stond een koe of een paard dat naar hen toekwam, liep men zich dood, want men zag dan spokende dieren. Wanneer men ergens van schrok, wel in het donker, dan was het een spook, het zat ze achterna, en had gloeiende ogen, snuifde erg, en allerhande fantasie kwam...
nl.verhalenbank.13454
Vóór de overstrooming van het zeewater in 1825 zag men soms in de nabijheid van Dijken in Doniawerstal 's nachts eene witte verschijning, meestal met de ellebogen rustende op een landhek. Na de overstrooming is dit spook niet meer gezien.
nl.verhalenbank.69807
To Boelensloane sweefde nachts in spoek oer de wei op it plak dêr't Kees Antsje wenne hat.
nl.verhalenbank.37782
By de Skilige Piip kuijere altyd ien om by nacht. Dyselde wie dêr formoarde woarn.
nl.verhalenbank.36478
It Bucheltsjehout doarsten se by jountiid en by nacht ek net lâns. Dêr spûke it ek.
nl.verhalenbank.32202
Hier in de buurt spookte bij nacht een wit peerd.
nl.verhalenbank.31263
Yn 'e Westerein spoeke nachts in greate, swarte houn.
nl.verhalenbank.20919
Ze ginge hier 's nachts naar d'r werk met een ploegie en d'r bleef d'r een achter om een kleine boodschap te doen. Hij werd over de weg heen geslage. Maor hij had niks gezien.
nl.verhalenbank.72843
Bij een boerenhuis op Baansterburen onder Rauwerd werd vroeger ook een spook gezien. Daar stond 's nachts een oud vrouwtje bij het draaihekje, door hetwelk men op en van het erf kwam. Dit hekje kon men nooit des nachts gesloten houden, men deed wat men deed. Al werd het 's avonds met zorg gesloten, des morgens stond het altijd open.
nl.verhalenbank.69786
364