Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
366 results
Dutch Keywords: angst
In 't Linschootse Bos, daar spookte 't. En je had vroeger nog heel wat mense, die daar 's aves niet langs dorste ok. Wat voor spoke ze d'r zagge, weet ik niet. Je had vroeger van die mense die d'r eige verkleedde als spook.
nl.verhalenbank.72649
Froeger gong it paed wol gauris oer in tsjerkhôf hinne. Der wienen us twa dy woenen ien bang meitsje. Se wisten dat dyselde dêr lâns komme soe. Sy gongen boppe op elkoar stean, elk mei in lekken om, by de muorre op. Doe sei deselde, dy't dêr lâns kom: Ik ha wol us twa boppe op elkoar stean sjoen, mar noait dêr noch in trêdden boppe op. Doe woarde de...
nl.verhalenbank.29294
Der wienen us twa man, dy soenen in trêdden-ien bang meitsje. Sy sloegen in wyt lekken om en gongen boven op elkoar stean tsjin in muorre oan. De trêdde moest dêr lâns komme. Doe't dy der oankom bleau er stean en sei: "Twa witen ha 'k wol ris op elkoar sjoen, mar dêr ek noch in swarten boven op noch noait."
nl.verhalenbank.25284
Twa jongkeardels woenen us in kear ien bang meitsje. It paed gong oer 't tsjerkhôf, dêr moest dyselde lâns. Dat wisten dy jonges. Sy hienen elk in wyt lekken omslein en sa gongen se tsjin 'e tsjerkemuorre oan stean, de iene boppe op 'e oare. Doe wie dyselde der oan kom. Hy wie stean bleaun en hie sein: "Twa ha 'k wol gauris op elkoar sjoen, mar dêr noch...
nl.verhalenbank.24945
As wy froeger nei de bakker ta moesten, dan moesten wy it tsjerkhôf foarby. As it dan in bytsje skymrich wie, wienen wy deabinaud. Hwant sy seinen altyd, op it tsjerkhôf yn Earnewâld wienen geesten. It mat hjir yn Earnewâld ris in kear gebeurd wêze, dat twa mannen de lju bang meitsje woenen. Sy gongen boppe op elkoar op it tsjerkhôf stean by de muorre op,...
nl.verhalenbank.24917
Wybrand Hovius fan Lutjegast fortelde my ris, yn Westerhorn by Grypskerk, tichte by 't spoar, dêr wie ris in keppel jongfolk byelkoar to jounpraten. Ien fan dy mannen swetste mar raek en sei: "Ik bin foar gjin duvel bang." Doe seinen de oaren ûnder elkoar: "Wy sille him ris bang meitsje." Ien fan dyselden gong de oare jouns, doe't it tsjuster wie, op in...
nl.verhalenbank.24075
It mat us gebeurd wêze dat der twa man wienen, dy woenen ien bang meitsje. Sy gongen boven op elkoar stean, elk mei in wyt lekken om, tsjin 'e muorre fan 'e tsjerke oan. Sy wisten dat deselde dy't se bang meitsje woenen dêr dy jouns lâns komme moest. Mar doe't dy selde der oankom, bleau er stean en sei forbaesd: "Hea, ik ha wol us twa witen boven op...
nl.verhalenbank.22182
Op 't herehuis te Koelhorst? op 't Hogeland waren een koetsier en een palfrenier. De koetsier diende 's avonds vaak in 't herenhuis. De palfrenier wou hem eens bang maken. Hij trok een wit laken aan en verborg zich onder rhododendrons. Maar de koetsier was niet bang. Toen hij die witte gedaante zag, ging hij terug naar 't herenhuis en haalde een geweer...
nl.verhalenbank.21706
Dan hoorden ze, op den dijk naar Andel toe, dat daar een spook was, zinne ze. Maar dat spook was een vrouwken met een witte muts op. Of twee koeien op mekaar, da's ok wel gebeurd.
nl.verhalenbank.125556
As hounen spûkgûle, as eksters skatterje, as de tsjerkeklokken deadsk liede - dan hinget der in deaden oan - sil der ien stjerre. In pear jonges, sa fortelde heit, woenen de kloklieder ris in kear bang meitsje. Doe't er to kloklieden soe gongen dy beide jonges boppe op elkoar tsjin 'e muorre oan stean. 't Wie al hwat tsjuster. Doe't de klokmakker dy beide...
nl.verhalenbank.31545
Doe't Hindrik Holthuis noch feint wie, wie 't in los man. Op in kear kom er fan 'e Ham. Hy hie in buorrel op en dan stie er nergens foar. Tseard van Dekken wie doe stille plysje. Tseard en Mekke Anne seinen doe tsjin elkoar: "Wy wolle Hindrik us goed binaud ha." Sy gongen oer de Skeanpaden fan de Ham nei Hamsherne. Dêr seagen se dat se in wyt lekken...
nl.verhalenbank.21131
Op it tsjerkhôf yn 'e Boelensloane sieten froeger in soad kninen. Op in nacht gongen der twa maten hinne om guon to fangen. Doe't se dêr goed en wol mei dwaende wienen, seagen se dat der in trêdden oan kaem. Dy woe ek kninen fange. Dy koenen se better net brûke, dat sy tochten, wy sille him goed bang meitsje, dan naeit er wol út. Doe gongen se boven op...
nl.verhalenbank.17681
Der wienen ris twa jongfeinten, dy woenen de kloklieder bangmeitsje. Se gongen boven op elkoar stean tsjin 'e muorre fan 'e tsjerke oan. Dêr moest de koster lâns. Dy hie fuort yn 'e gaten hwat der to rêdden wie en sei: "Ik ha wolris twa op elkoar sjoen, mar noch noait trije." Doe woarden de twa jongfeinten bang en naeiden út.
nl.verhalenbank.36118
Der wienen ris twa jongfeinten, dy woenen ris ien bangmeitsje. Hja wisten, dat er de jouns by de tsjerke lâns moest en doe dienen se even fan tofoaren elk in wyt lekken om en doe gong de iene by de oare op 't skouder stean, tsjin 'e muorre fan 'e tsjerke oan. Mar de man dy't dêr oan kom wie net bang. Hy roan op 'e beiden ta en hy bleau der foar stean en...
nl.verhalenbank.34454
Der wienen ris trije man, dy soenen ien binaud meitsje. Sy wisten om hokker tiid yn 'e moarn dy man by de muorre fan 'e tsjerke lâns kom. Dêr wie it paed. Sy gongen alle trije boven op elkoar stean tsjin 'e tsjerkemuorre oan en sa wachten se op 'e man. Doe't dy man der oan kom, bleau er stean en sei: "Nou is 't raer. Ik haw wolris trije op elkoar sjoen,...
nl.verhalenbank.33176
Der roan in paed oer 't tsjerkhôf hinne. Der wie in dokter dy moest dêr jouns altyd sahwat om deselde tiid lâns, as er fan 'e pasjinten werom kom. Doe wienen dêr in pear biisfeinten, dy woenen de dokter ris to grazen nimme. Der lei in bartsje oer de droege sleat hinne en dêr gongen dy beiden ûnder lizzen. Sy soenen beare dat se liken wienen. Doe't de...
nl.verhalenbank.33108
Der wie in faem, dy wenne yn in hûs, dat stie op it tsjerkhôf. Der roun in paed oer dat tsjerkhôf, en dêr moest dy faem alle jounen lâns. Dat wisten twa jonges en dy soenen dy faem ris bang meitsje. Doe gongen se dy jouns by de tsjerkemuorre stean, dêr't de faem lâns moest. Se stienen boppe op elkoar, dat it like in hiele lingte. Mar doe't de faem oan har...
nl.verhalenbank.29971
Twee mannen wilden eens een bang moaken. De een ging boven op de ander stoan. Deselfde die se bang wilden moaken, sei: "Ik heb wel eens twee op elkoar gesien, moar noait drie." Doe werden se bang en liepen fot.
nl.verhalenbank.28055
It is ris gebeurd dat der in keardel to jounpraten gong, hjir yn Mearum. Dy wie net bang. Der wienen twa, dy tochten: Wy sille him wol bang krije. Sy gongen mei in wyt ding om har hinne midden op it tsjerkhôf stean. Dêr roan it paed lâns, dêr moest dy keardel del. Doe't hy der oan ta wie bleau er stean. Hy sei: "Heden noch ta, twa ha 'k wolris boppe op...
nl.verhalenbank.27895
Soks mat hjir ekris yn de Pein foarfallen wêze. Doe wie der ien yn in wyt lekken, dy't in oaren ien bang meitsje woe. Doe't dy oare der oan kom wied er stean bleaun en hie sein: "Ik bin net bang foar dy iene wite, mar foar dy swarte, dy't der achter stiet." Doe wie dyselde mei 't wite lekken om 'e kop hiel hurd útnaeid.
nl.verhalenbank.27335
410