Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
66 results
Place of Narration: Opende
Se hienen froeger duveldrek boven de doar hingjen om tsjoensters to kearen.
nl.verhalenbank.38692
Guon hjir yn 'e Pein lieten de spylkaerten dounsje. Mar 't wie de duvel dy't dounse. Dy siet der yn.
nl.verhalenbank.27546
Rikele Myt biwearde, duveldrek moest fan in tsjoenster komme, oars holp it net. Rikele Myt hie in freeslik gesicht.
nl.verhalenbank.27543
Duveldrek deden se froeger onder 'e drompel foar de tsjoensters.
nl.verhalenbank.27329
As men duveldrek yn 'e bûse hat, giet de lulkste houn by jin wei.
nl.verhalenbank.23150
Alde Albert Gjaltema wie koopman. Dy hie noait forlet fan jild. Hy hie in forboun mei de duvel. Mar by joun wied er altyd deabinaud.
nl.verhalenbank.16144
Woe men in tsjoenster keare, dan die men in stik duveldrek ûnder 'e drompel
nl.verhalenbank.16139
Sweitse Oldenburger fortelde: "Ik farde mei de boat, doe wie 'k op Readskuorre, doe trof ik dêr hwat by de hekke. Dêr stie de duvel mei de bek wiid iepen. En hy brulde hiel bot. Fan dy tiid ôf bin ik bikeard. Doe ha 'k it noait wer raer dien."
nl.verhalenbank.38690
Syn soan joegen se 't selde nei. Dy kom ris in kear thús, doe wie him de hiele kop toklaud. "Hwat mankeart dy?" fregen se. "De duvel hat my fannacht tamtearre", sei er.
nl.verhalenbank.38022
Fan 'e frijmitselers moest der om 'e sawn jier ien dea. Hja hienen har forkocht oan 'e duvel. Hja koenen der noait wer by wei. Yn Snits stiet sa'n gebou.
nl.verhalenbank.38016
Mijn zoon is ook eens door de duivel achternagezeten. Hij kwam op een avond thuus, doodsbang. "Ze pakken me! Ze pakken me!" schreeuwde hij. Hij had de duivel achter zich aan. Hij was in de kroeg geweest.
nl.verhalenbank.37995
Het is gebeurd dat ik met mijn vader op stap was. Mijn vader liep noast mij. Opeens wordt mijn vader opgetild en in de sloot gesmeten. Het was heel wonderlijk, maar 't is echt gebeurd. Of dat nou de duivel was, weet ik niet.
nl.verhalenbank.37994
Frijmitselers geane op in nuvere wize dea. Hja binne yn 'e macht fan 'e duvel. Ien is ris dea rekke doe siet er op 'e stoel mei de nekke omdraeid. Frijmitselers rintenierje altyd.
nl.verhalenbank.37448
Frijmetselers binne manlju, dy't altyd wol jild om hannen ha. Hja binne oan 'e duvel forkocht.
nl.verhalenbank.31927
Sipke Alberts fan de Pein seach ris yn Fryslân, tichte by Surhústerfean, trije man njonken elkoar op 'e wei rinnen. De middelste foel samar ynienen dea del. Dat wie de duvel, dy't dat dien hie, sei Sipke.
nl.verhalenbank.31920
De bargen krigen hjir froeger altyd duveldrek ûnder 'e trôch. Dan soenen de tsjoensters gjin fet op 'e bargen krije kinne.
nl.verhalenbank.27999
Albert Gjaltema wie frijmetselder. Hy wie smoarryk en hie noait forlet fan jild. Dat krige er fan 'e duvel. Frijmitselders hienen in wikseldaelder. Dy matte se noait hielendal út jaen, dan groeit er altyd wer oan. As se dy wikseldaelder kwyt wienen, krigen se noait hwat wer.
nl.verhalenbank.27885
Ien dy't mei de helm geboaren is, is kûgelfrij. Frijmetselers binne ek kûgelfrij. Frijmitselers binne oan 'e duvel forkocht. Sy ha noait forlet fan jild.
nl.verhalenbank.27548
Sy dienen froeger hjir altyd duveldrek ûnder 'e drompel, dan koe de tsjoenster net yn 'e hûs komme.
nl.verhalenbank.27542
In wikseldaelder kregen je fan 'e duvel. 't Was een rijksdoalder. Je mocht hem niet helemoal uutgeven, wel op één cent noa. Je moest altyd oppassen dat je der wat fan over hield. Dan werd het altyd weer een rijksdoalder.
nl.verhalenbank.27331
67