Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
233 results
Place of Narration: Harkema
Nachtmerjes wurde keard troch duveldrek ûnder 'e drompel to dwaen, of in lapke mei duveldrek op it boarst lizze.
nl.verhalenbank.15518
Froeger dienen se hjir duveldrek ûnder 'e drompel om 'e tsjoensters to kearen.
nl.verhalenbank.29367
Mike Ruerd (= R. v.d. Veen) wie de raerste fan 'e Harkema. Hy wraksele wit hoe faek mei de duvel.
nl.verhalenbank.27295
In wikseldaelder is in daelder, dy rekket noait op. Jo krije him fan 'e duvel.
nl.verhalenbank.26356
De minsken dienen froeger duveldrek ûnder 'e drompel, sa bang wienen se foar tsjoensters. En de bern droegen duveldrek op 't boarst.
nl.verhalenbank.26353
Frijmitselers hienen in wikseldaelder. Dy wikseldaelder wie fan 'e duvel ôfkomstich.
nl.verhalenbank.25801
Wol men tsjoensters keare, dan mat men duveldrek ûnder 'e drompels dwaen.
nl.verhalenbank.24344
Frijmitselders binne oan 'e duvel forkocht.
nl.verhalenbank.22279
Om in tsjoenster to kearen dienen se duveldrek ûnder 'e drompel.
nl.verhalenbank.22255
Foar tsjoensters mat men duveldrek ûnder 'e drompel dwaen.
nl.verhalenbank.20670
It skiep in in heilich dier. Dat spoeket noait. Dêr kin de duvel net yn komme. Jezus woarde as in lam to slachtsjen lein. Dêr komt it fan.
nl.verhalenbank.20035
As in minske bang wurdt, dan sit him dat yn 'e duvel. Hwant de duvel giet as in 'briesende leeuw'.
nl.verhalenbank.20034
Sy dienen hjir yn 'e Harkema faek duveldrek ûnder 'e bargetrôch. Dat wie om 'e tsjoensters. Under 'e drompel hie hast elkenien duveldrek.
nl.verhalenbank.17396
Wibe Alma wie yn syn jonge jierren in raren. De duvel hat him us oer de Lange Wyk hinne smiten.
nl.verhalenbank.17380
Us mem sei altyd: Bargen binne fan 'e kweade, it binne Satansbeesten.
nl.verhalenbank.16080
Rapke Tuinstra woarde troch de duvel yn 't wetter smiten.
nl.verhalenbank.15538
De duvel hat Wibe Alma ek al ris smiten, oer de Lange Wyk hinne. Doe kom er út 'e kroech wei en hie 't raer opsein.
nl.verhalenbank.33644
Foar in nachtmerje mat men de klompen omkeare en ûnder 'e drompel duveldrek lizze.
nl.verhalenbank.33411
Doe't myn omke Sytse Jager smiten woarn is, fortelde hy letter: 't Wie gjin minske dy't it die, oars hie 'k him deastutsen. Mar ik koe him net reitsje.
nl.verhalenbank.33410
Sytse Jager wie myn omke. Dy is ris in kear thús kom, doe wie 't gjin minske mear. Sa bot hie de duvel him smiten. Oer de dyk en de beamwâl hinne.
nl.verhalenbank.33301
236