Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
506 results
Narrator Gender: v
Der wie in man, dy hie syn siele forkocht oan 'e kweade. Mar hy hie de duvel to fiter hawn, dat doe't de duvel kom moest er sûnder siele wer fuort. Mar de duvel sei: "Ik wol dochs hwàt fan dy ha." En doe nom er de man syn skaed en dat rolle er op. Sûnt wie dy man altyd sûnder skaed. Dat wie miskien noait útkom, mar op in kear stie er mei in rychje folk op...
nl.verhalenbank.12538
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14810
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Een kwaaie oude vrouw noemde men hier:“olle duvelbanner.” In Surhuisterveen woonde voor jaren een duivelbanner. Werd men op de een of andere manier door de duivel bezocht dan ging men van Oldehove naar Surhuisterveen...
nl.verhalenbank.127195
Doe't myn broer op 'e Iest (yn Jistrum) kom to wenjen, doe hong dêr oeral duveldrek boven de doarren. En ek yn 'e finsterbanken wie duveldrek. Sy mienden dat de duvel dan net yn 'e hûs of yn 't bûthús komme koe. Wy brûkten it foar de keallen en wy hienen 't ek wol yn 'e bargetroch. Wy kochten it yn Drachten, by David Flud (= D. de Vrieze). As wy seinen:...
nl.verhalenbank.22836
31b. Hoe spreekt men over de duivel (denk aan taboenamen als De Boze, Joosje, Joost, het Kwaad etc.)? De duvel
nl.verhalenbank.45637
Wordt (werd) het kaartspel gezien als het 'Duivels prentenboek'? Wat wordt (werd) nog meer als duivels gezien? Zijn hier verhalen over? Het schaakspel, geen Groninger kunnen ontdekken.
nl.verhalenbank.45527
11 g. Van welke dieren zegt (zei) men dat ze in betrekking staan (stonden) tot de duivel en heksen? Katten, uilen, raven.
nl.verhalenbank.45505
Se hienen froeger duveldrek boven de doar hingjen om tsjoensters to kearen.
nl.verhalenbank.38692
Frijmitselers ha noait forlet fan jild. Se binne oan 'e duvel forkocht en hja kinne net wer út dy syn klauwen wei komme.
nl.verhalenbank.38192
As guon it raer opseinen en biwearden dat se foar gjin duvel bang wienen, woarden se soms troch de duvel smiten.
nl.verhalenbank.36924
Frânse Hinke wie duvelbander yn 'e Rottefalle. Dy hie gâns oanrin.
nl.verhalenbank.36165
De duvel wurdt hjir wol neamd Hantsje Prip. Hy mat hjir ris in keardel nei hûs ta brocht ha.
nl.verhalenbank.34634
Frijmetselers ha harsels oan 'e duvel forkocht.
nl.verhalenbank.32784
De duvel het in mensepoat en in peerdepoat.
nl.verhalenbank.32625
As se by 't tsjoenen geen butter konden krijgen, seiden se: de duvel sit der weer in.
nl.verhalenbank.32624
Yn Twizelerheide wenne Hekse Harm. Dy hie in wikseldaelder. Dy hie er fan 'e kweade.
nl.verhalenbank.29796
Se dienen froeger duveldrek ûnder 'e drompels. Dêr koe de tsjoenster net oerhinne komme.
nl.verhalenbank.29793
Froeger dienen se hjir duveldrek ûnder 'e drompel om 'e tsjoensters to kearen.
nl.verhalenbank.29367
Die men duveldrek ûnder 'e drompel, dan koe de tsjoenster der net oer komme.
nl.verhalenbank.28384
De minsken leinen hjir duveldrek ûnder 'e drompel, om gjin lêst to hawwen fan tsjoensters.
nl.verhalenbank.27869
557