Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
1,895 results
Narrator Gender: m
DE DUIVEL VERJAGEN In Woensel zei een smid eens tegen de duivel: 'Mijn ziel is voor u als u in mijn geldbeurs kruipt.' Dat vond de duivel een goedkoop aanbod. Hij veranderde zich in een vlieg en kroop in de beurs. Onmiddellijk legde de smid de beurs op het aambeeld en begon er uit alle macht met een grote voorhamer op te timmeren. En geloof maar dat de...
nl.verhalenbank.49606
Der wie in mier, dy swetste wakkere bot oer syn meanen. Net ien dy't sa goed meane koe as hy, sei er. De duvel net iens. Mar doe wied er ris in kear wer oan 't meanen doe kaem der ien njonken him, dy meande ek, en dy rekke him foar. Mar doe wie 't ynienen 'krak'. Dêr meande dy oare de kop fan it harspit ôf, dat dêr stie. Doe wist er, dat er mei de duvel...
nl.verhalenbank.37136
Der wie in man, dy krige jild fan 'e duvel. Hy moest de siele ôfstean op ien bitingst nei: As er de duvel hwat opdroech, dat er net folbringe koe, dan koed er syn siele hâlde. Doe't de duvel kom om him to heljen, skodde dy man in sekfol earten en beantsjes trochinoar. Dat moest de duvel yn safolle tiid skift ha. De duvel hie dat gau foar inoar. De man...
nl.verhalenbank.20556
De satan sit noch yn 'e bargen. Jezus hat de bargen de sé yndreaun. Men mat foar de bargen altyd in middel tsjin kweade machten by de hân ha. Duveldrek wurdt meast brûkt.
nl.verhalenbank.26309
Froeger hienen se hjir oeral duveldrek ûnder 'e drompels. Dêr kearden se de duvel mei. As se duveldrek yn 'e hûs hienen wienen se feilich foar de duvel. Sy hienen 't ek wol yn 'e bûse. Foaral guon dy't der yn 'e nacht op út moesten dienen dat. Dan wienen se feilich.
nl.verhalenbank.24298
Nachtmerjes wurde keard troch duveldrek ûnder 'e drompel to dwaen, of in lapke mei duveldrek op it boarst lizze.
nl.verhalenbank.15518
Der wie in boer, dy hie forlet fan jild, mar hy koe nergens jild krije. Doe kaem de duvel by him. "Kinst fan my wol jild krije," sei de duvel, "mar ik mat it op dy en dy datum werom ha mei rinte, en sa net, dan bist dyn siele kwyt." De boer liende it jild, mar doe't de duvel letter op 'e ôfsprutsen datum forskynde, hie er it jild net. "Dan dyn siele", sei...
nl.verhalenbank.30547
Duveldrek is in útwerpsel fan 'e duvel. Wy dienen 't froeger ûnder 'e drompel, dan koe Akke-tsjoenster der net oerhinne komme. Wy makken ek wol in krús op 'e wei, as wy in tsjoenster seagen. Der wienen ek wol bern, dy droegen 't yn in pûdtsje om 'e hals. Sokken wienen der in soad.
nl.verhalenbank.33150
As bargen siik waerden dienen de boeren faek duveldrek yn 'e trôch. Sa wie der yn Ryptsjerkster Nijlân ek in boer dy't dat die, mar dat hie gjin resultaet. Doe gong er hinne en spikere de bibel oan 'e trôch fêst. "As er foar syn eigen drek gjin ôfkear hat, dan sil er dochs wòl bang wêze foar de bibel", sei de boer.
nl.verhalenbank.31659
Yn 'e Harkema hienen se duveldrek ûnder 'e drompel, dan koe de tsjoenster der net oer komme. De bern hienen 't ek yn in pûdtsje op 't boarst. De bargen hienen duveldrek ûnder 'e trôgen. De duveldrek kochten se yn Drachten by David Flud (= de Vrieze). David Flud sei dan: "Even wachtsje, hy mat it noch lizze."
nl.verhalenbank.27728
Yn 'e Broek wennen in pear mannen, dat wienen echte rare. "Wy jowe om 'e duvel niks", seinen se, en sa wie 't ek. Sy joegen suver nergens hwat om. Mar sy binne beide raer oan har ein kom. Sy hienen nei Burgumer merke ta west, elk mei in faem. Doe't se op 'e weromreis yn 'e Falom kommen, krigen se spul. De iene stuts de oare mei 't mes. Dat wie it wurk fan...
nl.verhalenbank.24362
Yn 'e Harkema wennen froeger tsjoensters. Hast alle lju hienen wol duveldrek ûnder 'e drompel of ergens oars yn 'e hûs. Dat kochten se by David de Vrieze yn Drachten. Dy sei op in kear, doe't der wer ien kom om duveldrek: "Jo matte even geduld dwaen, de duvel sit noch op 't húske."
nl.verhalenbank.19921
AA: "En was ook... zeggen ze dat: in Marokko zijn ze heel gul. Als je iemand uitnodigt. Mijn vader heeft dus gezegd dat een man die kwam dus de Satan tegen. En de man was een hele perfecte gedaante, en toen die meneer tegen hem zei van: 'Kom gezellig bij mij, dan mag je een kopje thee drinken.' En als je bij iemand verder gaat, dat geldt altijd: 'Laten we...
nl.verhalenbank.18515
De boere, die bekruiste de eiere: "As de duvel d'r inzit, springt 't ei kapot!" Het brood wier ok bekruist.
nl.verhalenbank.70194
As je een valse eed doet, dan roep je medewerking van de duvel an.
nl.verhalenbank.70182
As ze in Oudewater erg zitte te vloeke, dan zegge ze: "De duivel zit onder de tafel".
nl.verhalenbank.69296
Als ze lang werk hadden met de karn: "De karn is betoverd".
nl.verhalenbank.50609
Als ze niet wisten hoe een brand was ontstaan: "De duvel zal 't wel in brand gestoken hebben!"
nl.verhalenbank.50608
Aan de uitslag van de wichelroede werd veel waarde gehecht.
nl.verhalenbank.47488
Als je in 't water kijkt, zie je de duivel.
nl.verhalenbank.46454
2190