Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
307 results
Dutch Keywords: toverij
Nachtmerjes wurde keard troch duveldrek ûnder 'e drompel to dwaen, of in lapke mei duveldrek op it boarst lizze.
nl.verhalenbank.15518
Duveldrek is in útwerpsel fan 'e duvel. Wy dienen 't froeger ûnder 'e drompel, dan koe Akke-tsjoenster der net oerhinne komme. Wy makken ek wol in krús op 'e wei, as wy in tsjoenster seagen. Der wienen ek wol bern, dy droegen 't yn in pûdtsje om 'e hals. Sokken wienen der in soad.
nl.verhalenbank.33150
As bargen siik waerden dienen de boeren faek duveldrek yn 'e trôch. Sa wie der yn Ryptsjerkster Nijlân ek in boer dy't dat die, mar dat hie gjin resultaet. Doe gong er hinne en spikere de bibel oan 'e trôch fêst. "As er foar syn eigen drek gjin ôfkear hat, dan sil er dochs wòl bang wêze foar de bibel", sei de boer.
nl.verhalenbank.31659
Yn 'e Harkema hienen se duveldrek ûnder 'e drompel, dan koe de tsjoenster der net oer komme. De bern hienen 't ek yn in pûdtsje op 't boarst. De bargen hienen duveldrek ûnder 'e trôgen. De duveldrek kochten se yn Drachten by David Flud (= de Vrieze). David Flud sei dan: "Even wachtsje, hy mat it noch lizze."
nl.verhalenbank.27728
Als ze lang werk hadden met de karn: "De karn is betoverd".
nl.verhalenbank.50609
De duvel sit yn 'e spylkaerten. Dat guon in flesse drank komme litte mei in kaert is ek duvelswurk.
nl.verhalenbank.36073
Froeger hienen de lju hjir allegear duveldrek ûnder 'e waeifetten. Dat wie ek fanwege tsjoenderij.
nl.verhalenbank.34494
Om gjin lêst fan tsjoensters to krijen dienen se froeger duveldrek ûnder 'e drompels.
nl.verhalenbank.33567
Mei Klaverboer kinne guon in flesse drank komme litte. Dy drank komt fan 'e duvel.
nl.verhalenbank.29680
Froeger dienen se hjir duveldrek ûnder 'e drompel om 'e tsjoensters to kearen.
nl.verhalenbank.29367
Docht men duveldrek ûnder 'e drompel, dan kin de tsjoenster der net yn komme.
nl.verhalenbank.29320
De minsken leinen hjir duveldrek ûnder 'e drompel, om gjin lêst to hawwen fan tsjoensters.
nl.verhalenbank.27869
Docht men duveldrek ûnder 'e drompel, dan kin de tsjoenster dêr net oerhinne komme.
nl.verhalenbank.27811
Froeger hienen de lju hjir rounom duveldrek ûnder 'e drompel. Dan koe de tsjoenster der net oer komme.
nl.verhalenbank.27650
Guon hjir yn 'e Pein lieten de spylkaerten dounsje. Mar 't wie de duvel dy't dounse. Dy siet der yn.
nl.verhalenbank.27546
Duveldrek deden se froeger onder 'e drompel foar de tsjoensters.
nl.verhalenbank.27329
Foar tsjoenderij lizze se duveldrek op 'e drompel.
nl.verhalenbank.26039
Guon ha in toverboek. Dat ha se fan 'e duvel.
nl.verhalenbank.25195
Tsjin tsjoenderij docht men duveldrek ûnder 'e drompel.
nl.verhalenbank.24496
Yn Grinzer Pein hienen forskeidene lju duveldrek ûnder 'e drompels, dat wie om 'e tsjoensters.
nl.verhalenbank.24189
334