Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
416 results
Dutch Keywords: man
Der wie in man, dy hie syn siele forkocht oan 'e kweade. Mar hy hie de duvel to fiter hawn, dat doe't de duvel kom moest er sûnder siele wer fuort. Mar de duvel sei: "Ik wol dochs hwàt fan dy ha." En doe nom er de man syn skaed en dat rolle er op. Sûnt wie dy man altyd sûnder skaed. Dat wie miskien noait útkom, mar op in kear stie er mei in rychje folk op...
nl.verhalenbank.12538
Janman in 't pampieren hoeske Litje Janmaanje woonde in zien pampieren hoeske. Heks kon hom doar nooit riegen, dòcht e. As e heur tag, din schol e heur oet: Ol heks, òl teuverheks, kìnst mie tòch nait kriegen Op 'n duur wör ze der gloepende kwoad om; ze zol hom wel! Ze gong noa zien hoeske tou, en pruit hail mooi en zaacht mit heur gròvve stem. Mor...
nl.verhalenbank.42487
Ik heb eens hooren vertellen van een man, die altijd een rijsje in de mouw had, omdat hij, alleen zijnde, wel eens door den duivel werd geplaagd, en dan den plaaggeest met het rijsje kon afweren.
nl.verhalenbank.69843
Mem fortelde, der sieten ris guon to kaertspyljen. Ien fan dyselden woarde samar stiltsjes wei. Dat wie de duvel.
nl.verhalenbank.33007
Alde Freark Prûk woarde ek wol neamd de duvel fan Earnewâld. Doe't er tachtich wie is er nei Amerika forhuze.
nl.verhalenbank.24923
Op it Jan Koartslân oan 'e Swarte Wei to Eastemar hat de duvel in sikere Jan de holle omdraeid.
nl.verhalenbank.19790
Rapke Tuinstra woarde troch de duvel yn 't wetter smiten.
nl.verhalenbank.15538
Er was een man hier, die dronk veel. Die was door de duivel bezeten, werd gezegd.
nl.verhalenbank.72907
Er liep eens iemand al vloekend en tierend langs de weg. Toen hij bij een brug kwam werd hij plotseling van de weg geslagen. Nimmer is er weer een spoor van hem gevonden. De duivel zelf zou hem mee genomen hebben.
nl.verhalenbank.43636
Yn Feanwâlden hat ris in man yn 'e kroech sitten, dy sei 't sa raer op, dat it roan ta de spuigatten út. Doe't hy der út kom en nei hûs ta soe woarde er optild troch de kweade en in ein fuortsmiten.
nl.verhalenbank.38093
Der hat yn 'e Harkema in keardel wenne dy wie nergens bang foar. "Ik bin foar gjin duvel bang", sei er. Doe moest er op in kear de Skoltepaden lâns. Dêr stie de duvel op in houtsje. Dy hat him opkrige en in hiel ein fuortsmiten.
nl.verhalenbank.37317
Trije jonges fan in jier of fyftsjin kamen ris thús fleanen. Hja wienen alhiel forslein. Hja hienen op 'e Ikkers in kroade sjoen dy kaem út himsels op har ta. En dêr siet in lyts mantsje yn. Dat wie de duvel. En dy hie hiel bot flokt en ketterminte.
nl.verhalenbank.37316
Yn Twizelerheide wenne Piter, dat wie in raer man. Dy koe 't net folle skele hwat er sei en hwat er die. Op in kear doe't it oer de hege skuon roan en hy even letter it tsjerkhôf to Twizelerheide foarby moest, woarde er troch de duvel opnom en in hiel ein smiten. Hy kom yn 'e gracht fan 't tsjerkhôf tolânne.
nl.verhalenbank.35992
Ik haw in man kend, dy siet ris in kear yn 'e kroech, doe sei er: "Ik bin foar net in duvel bang." Mar 't is net likefolle hwat in minske seit. Underweis by Quatrebras pakt him in auto. Hy wie fuort dea.
nl.verhalenbank.35929
Duivel komt in gedaante van een heer met bokkepoten Op een dag kwam hier een man aan die vroeg of ik geen zin had in een goed zaakje. Ik wou daar natuurlijk direct op ingaan, maar toen zag ik dat die heer eigenaardige voeten had. Ik wist dat het de duivel was. Ik maakte een kruisteken en die vreemde heer was in een wip verdwenen.
nl.verhalenbank.35714
Lytse Wyberen wie ûngelokkich, dy ried yn in karke. Hy wenne hjir yn 'e Westerein. Dy is alris in kear mei weintsje en al yn 'e sleat smiten woarn. Mar dat wie it wurk fan 'e duvel. Doe sil er earst wol hwat útheve ha. Hy hat it sels faek forteld.
nl.verhalenbank.34573
Stammerige Harm wie ek sa'n tsjoenster. Syn wiif ek. Harm hie in wikseldaelder, dy hied er fan 'e duvel. Dêrtroch hied er altyd wol jild om hannen.
nl.verhalenbank.33842
Op in kear wie Hinse Jehannes de Boer thúskom, doe hie er allegearre smetlapen oan 'e kop hawn. Doe fregen se him hoe't er dy krigen hie. Hy wie aerdich hwat boppe syn théwetter. Doe sei er: "Ik ha mei de duvel oan 't fechtsjen west." Hy focht wol faker mei de duvel. Dan koe men him wit hoe fier razen hearre.
nl.verhalenbank.33791
Doe't myn omke Sytse Jager smiten woarn is, fortelde hy letter: 't Wie gjin minske dy't it die, oars hie 'k him deastutsen. Mar ik koe him net reitsje.
nl.verhalenbank.33410
Jehannes van der Zee soe op in moarn nei de boer ta. Doe roan der ien mei him op. It like raer. Jehannes wie in rûch man, 't koe him neat skele hwat er sei. "Hwa bistû?" sei er. Mar dy oare sei neat. "Hwa bistû?" sei Jehannes noch ris wer. De oare sei noch neat. Hwa bistû, duvel? sei Jehannes doe. Doe krige dy oare Jehannes beet en hy woarde in hiel ein...
nl.verhalenbank.33366
418