Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
288 results
Dutch Keywords: duivelsdrek
De satan sit noch yn 'e bargen. Jezus hat de bargen de sé yndreaun. Men mat foar de bargen altyd in middel tsjin kweade machten by de hân ha. Duveldrek wurdt meast brûkt.
nl.verhalenbank.26309
Froeger hienen se hjir oeral duveldrek ûnder 'e drompels. Dêr kearden se de duvel mei. As se duveldrek yn 'e hûs hienen wienen se feilich foar de duvel. Sy hienen 't ek wol yn 'e bûse. Foaral guon dy't der yn 'e nacht op út moesten dienen dat. Dan wienen se feilich.
nl.verhalenbank.24298
Nachtmerjes wurde keard troch duveldrek ûnder 'e drompel to dwaen, of in lapke mei duveldrek op it boarst lizze.
nl.verhalenbank.15518
Duveldrek is in útwerpsel fan 'e duvel. Wy dienen 't froeger ûnder 'e drompel, dan koe Akke-tsjoenster der net oerhinne komme. Wy makken ek wol in krús op 'e wei, as wy in tsjoenster seagen. Der wienen ek wol bern, dy droegen 't yn in pûdtsje om 'e hals. Sokken wienen der in soad.
nl.verhalenbank.33150
As bargen siik waerden dienen de boeren faek duveldrek yn 'e trôch. Sa wie der yn Ryptsjerkster Nijlân ek in boer dy't dat die, mar dat hie gjin resultaet. Doe gong er hinne en spikere de bibel oan 'e trôch fêst. "As er foar syn eigen drek gjin ôfkear hat, dan sil er dochs wòl bang wêze foar de bibel", sei de boer.
nl.verhalenbank.31659
Yn 'e Harkema hienen se duveldrek ûnder 'e drompel, dan koe de tsjoenster der net oer komme. De bern hienen 't ek yn in pûdtsje op 't boarst. De bargen hienen duveldrek ûnder 'e trôgen. De duveldrek kochten se yn Drachten by David Flud (= de Vrieze). David Flud sei dan: "Even wachtsje, hy mat it noch lizze."
nl.verhalenbank.27728
Doe't myn broer op 'e Iest (yn Jistrum) kom to wenjen, doe hong dêr oeral duveldrek boven de doarren. En ek yn 'e finsterbanken wie duveldrek. Sy mienden dat de duvel dan net yn 'e hûs of yn 't bûthús komme koe. Wy brûkten it foar de keallen en wy hienen 't ek wol yn 'e bargetroch. Wy kochten it yn Drachten, by David Flud (= D. de Vrieze). As wy seinen:...
nl.verhalenbank.22836
Yn 'e Harkema wennen froeger tsjoensters. Hast alle lju hienen wol duveldrek ûnder 'e drompel of ergens oars yn 'e hûs. Dat kochten se by David de Vrieze yn Drachten. Dy sei op in kear, doe't der wer ien kom om duveldrek: "Jo matte even geduld dwaen, de duvel sit noch op 't húske."
nl.verhalenbank.19921
Se hienen froeger duveldrek boven de doar hingjen om tsjoensters to kearen.
nl.verhalenbank.38692
Dienen jy duveldrek ûnder 'e drompel, dan koe de tsjoenster dêr net oer komme, seinen se.
nl.verhalenbank.34537
Froeger hienen de lju hjir allegear duveldrek ûnder 'e waeifetten. Dat wie ek fanwege tsjoenderij.
nl.verhalenbank.34494
Om gjin lêst fan tsjoensters to krijen dienen se froeger duveldrek ûnder 'e drompels.
nl.verhalenbank.33567
As men duveldrek ûnder 'e drompel docht kin in tsjoenster der net oer komme.
nl.verhalenbank.33242
Yn Noardermar dienen de minsken faek duveldrek ûnder 'e drompel om gjin tsjoensters yn 'e hûs to krijen.
nl.verhalenbank.31242
Se leinen froeger duveldrek ûnder 'e drompel tsjin 'e tsjoensters. By de boeren hienen se duveldrek oan 'e bûtenkant fan 'e waeitonne.
nl.verhalenbank.30537
Se dienen froeger duveldrek ûnder 'e drompels. Dêr koe de tsjoenster net oerhinne komme.
nl.verhalenbank.29793
Froeger dienen se hjir duveldrek ûnder 'e drompel om 'e tsjoensters to kearen.
nl.verhalenbank.29367
Docht men duveldrek ûnder 'e drompel, dan kin de tsjoenster der net yn komme.
nl.verhalenbank.29320
Die men duveldrek ûnder 'e drompel, dan koe de tsjoenster der net oer komme.
nl.verhalenbank.28384
Op 'e Wedze roan altyd in dikke siperske kat om. Doe't se alles mei duveldrek bismarden, wie de kat fuort.
nl.verhalenbank.28003
286