Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
289 results
Dutch Keywords: duivelsdrek
Een gezelschap van 8 personen die aan twee tafeltjes op zondag avond kaart speelde, met een groep van 6 man die bij elkaar behoorden en twee onbekende personen, maakten de schrik van hun leven mee toen een der spelers, na een gevoelig verlies, plotseling dwars door de ruiten sprong. Zijn rechterhand was een bokkepoot geweest, en 't was dus de duivel in...
Ieder kan voor zichzelven en de ouders kunnen voor hunne kinderen een voorbehoedmiddel tegen betoovering aanwenden, namelijk: altijd het hemd het achterste vóór dragen. Ook is het zeer goed — zoo niet beter — duivelsdrek in de kleêren te benaaien. Varkens laat men het innemen.
Het karnen bij den boer kan ook betooverd zijn. Dan schuimt en bruist de melk de karn uit, maar de boterafscheiding blijft achter. Lieden, die 't beter meenen te weten dan anderen, zeggen, dat dit veroorzaakt kan worden door gebrek aan zindelijkheid bij de boerin, ook door sommige planten, die in het weiland kunnen groeien, en misschien het allermeest...
nl.verhalenbank.57936
Met dat mens hebben we nog meer meegemaakt. We kregen een kind ziek. Ouwe Joukje kwam vaak even kijken en vroeg dan: “Hoe gaat t met t jonkje?” Ik zocht daar eerst niks achter, tot een van de familie mij er op wees, dat we dat niet moesten toelaten. Hij had ook zo’n geval gehad en was er achter gekomen, dat het oude mens zo’n kind ziek maken kon. Wat had...
De satan sit noch yn 'e bargen. Jezus hat de bargen de sé yndreaun. Men mat foar de bargen altyd in middel tsjin kweade machten by de hân ha. Duveldrek wurdt meast brûkt.
Duveldrek is in útwerpsel fan 'e duvel. Wy dienen 't froeger ûnder 'e drompel, dan koe Akke-tsjoenster der net oerhinne komme. Wy makken ek wol in krús op 'e wei, as wy in tsjoenster seagen. Der wienen ek wol bern, dy droegen 't yn in pûdtsje om 'e hals. Sokken wienen der in soad.
nl.verhalenbank.33150
Doe't myn broer op 'e Iest (yn Jistrum) kom to wenjen, doe hong dêr oeral duveldrek boven de doarren. En ek yn 'e finsterbanken wie duveldrek. Sy mienden dat de duvel dan net yn 'e hûs of yn 't bûthús komme koe. Wy brûkten it foar de keallen en wy hienen 't ek wol yn 'e bargetroch. Wy kochten it yn Drachten, by David Flud (= D. de Vrieze). As wy seinen:...
nl.verhalenbank.22836
Wy wennen op Feanwâldsterwâl en hienen trije bargen yn 't hok. Elke dei kom der in âld wiif by ús om in kopfol wetter om thé fan to setten. Doe woarden de bargen siik. Wy dienen duveldrek ûnder 'e trôch, mar dat joech neat. Doe nei Joast Wiersma to Jistrum. Dy joech in blau fleske mei guod mei, dat moest ûnder 'e troch dien wurde. Op in moarn kom 't...
Sy leinen by ús ûnder 'e drompel duveldrek. Dan koe Rikele Myt der net oer komme. Wy hienen ek duveldrek yn in pûdtsje op 't boarst. Dat wie ek om net bitsjoend to reitsjen. Duvelsdrek woarde ek wol as genêsmiddel brûkt.
Hedzer Baeije Syts wenne to Jistrum. Dy hie foar in sechstich jier altyd duveldrek boven de doar.
In nachtmerje wie in frommeske dat oare minsken pleagje moest. Se kom meastal troch 't kaeisgat. Om har to kearen die men duvelsdrek ûnder 'e drompel en de toffels omkeard foar 't bêd.
Froeger hienen se hjir oeral duveldrek ûnder 'e drompels. Dêr kearden se de duvel mei. As se duveldrek yn 'e hûs hienen wienen se feilich foar de duvel. Sy hienen 't ek wol yn 'e bûse. Foaral guon dy't der yn 'e nacht op út moesten dienen dat. Dan wienen se feilich.
Nachtmerjes wurde keard troch duveldrek ûnder 'e drompel to dwaen, of in lapke mei duveldrek op it boarst lizze.
Us beppe wie Japiks Griet. It wie in greate tsjoenster. Wy wienen deabinaud foar har. Wy hienen allinne om har in touke om 'e hals en dêr hong in pûdtsje mei duveldrek oan. Dan krige de duvel gjin fet op ús, sei mem. Ek faek duveldrek ûnder 'e drompel. Der wienen ek wol bern dy droegen in koarste fan roggebrea by har. Dat holp ek, mar sa bot net. As in...
Tsjoensters hawwe popkes, dêr't se mei spjelden yn prippe. Myn jongste suster wie noch in hiel lyts bern; dy bigong yn 'e nacht om tolve ûre hinne altyd to jammerjen. Dan raesde se moart en brân. Dan krige it bern pine, trochdat de tsjoenster dan yn har popkes ompripke. Doe op in kear nommen heit en mem har út 'e widze en leinen it bern tusken har yn, op...
It gebeurde hjir yn 'e Boelensloane wolris dat der ien in krâns yn 't kessen hie. Dyselde wie dan bitsjoend. Dat hie in tsjoenster dien. Dy persoan woarde siik en sy gongen nei in duvelbander ta om guod tsjin dy tsjoenster. Dat wie meastal duveldrek. Dat leinen se dan ûnder 'e drompel. Sy droegen it ek wol op 't boarst (duveldrek wurdt nòch wol brûkt; 't...
As bargen siik waerden dienen de boeren faek duveldrek yn 'e trôch. Sa wie der yn Ryptsjerkster Nijlân ek in boer dy't dat die, mar dat hie gjin resultaet. Doe gong er hinne en spikere de bibel oan 'e trôch fêst. "As er foar syn eigen drek gjin ôfkear hat, dan sil er dochs wòl bang wêze foar de bibel", sei de boer.
nl.verhalenbank.31659
By tsjoenderij gongen de minsken faek nei in duvelbanner. Dy wurke yn de regel mei duveldrek. Op in kear wie Piter van der Meulen syn kat bitsjoend. Doe hat dy kat duveldrek om in bantsje om 'e hals krigen. Hwant dan hie de tsjoenster gjin fet op 'e kat. Doe duorre it net lang of de kat wie wer better.
Soms sieten de bargen ûnder de kweade minsken. Dan wienen se bitsjoend. Men moest goed oppasse hwa't men by de bargen liet. Net elkenien wie dêrby fortroud. Wienen de bargen bitsjoend, dan tarden se út. Dan joech it fretten har neat mear. Men moest in pûde mei duveldrek foar de trôch hingje, dat holp. Meastal wie de tsjoenster fan 'e bargen in man. Soms...
Op 'e Bulten wennen minsken, dy hienen in bern, dat woarde siik. Der kom gauris in âld minske by harren, dat wie in buorfrou. 't Wie Alle Tet, in âld tsjoenster. Sy tochten, 't bern kin wolris bitsjoend wêze. Sy gongen nei Kûkherne. En ja, Wopke sei 't bern sit ûnder forkearde hannen. Hy joech in drankje mei en sy krigen de rie: duveldrek ûnder 'e drompel...
287