Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
88 results
Place of Narration: Opende
Jelle syn wiif Tryntsje wie in tsjoenster. Sy wennen hjir flakby op 'e hoeke. Sy ried op 'e biezumstok troch de loft. Soms wol hielendal nei Drachten ta.
nl.verhalenbank.27139
Hier het in tsjoenster woond. So'n fijf minuten loopn hier fandoan. Die floog somoar even noar Drachten toe. Hendrik de Boers Rienkje het it self gesien. Se flodderde even met d'r rokken en daar was se heen flogen. Se floog somaar over bomen heen.
nl.verhalenbank.24400
Moeke fertelde ook: In tsjoenster hat hoar feranderd in een kat. Doe gaf een hoar een opdonder tegen de kop an. Loater sagen sij de tsjoenster met een doek om 'e kop. Doe had se pine yn 'e kop.
nl.verhalenbank.24397
Tsjoensters waren meest oude vrouwen. Ze waren allemaal bang voor haar.
nl.verhalenbank.37996
Alde Rikele Myt - ek faek Mytsje-muoi neamd - wie ek in tsjoenster. Dy wenne op 'e Skieding. Jouns wie se altyd op in paed. Dan foroare se har yn in kat. Op in kear kaem se sa ris wer by minsken. Mar de man hie har yn 'e rekken en sei: "'k Sil dy wol helpe." Doe sloech er in spiker yn 'e ein fan in stok. "As se nou wer komt, dan krijt se der fan", sei er....
nl.verhalenbank.32011
Rikele Myt fan 'e Skieding wie in tsjoenster. Dy koe har yn in swarte kat foroarje. Op in kear wie der in man op jacht. Dy skeat op 'e swarte kat. It each wie der út. Dy kat, dat wie Rikele Myt.
nl.verhalenbank.31926
Hier was in tsjoenster die feranderde hoar in een kat. Se kwam als een kat veur 't fenster. Hendrik van der Molen die had een seun, die was troud met ien uut Almelo. Doe worde sij niet goed. Se worde sikelik. Doe kreeg se setten. 't Werd minder. Hoar kerel sat in Almelo te mollefangen. Hij kreeg bericht dat syn frou min was. Hy moest thuus koomn. Ze...
nl.verhalenbank.24392
Tsjoensters foroaren as katten op in stik greid. Dêr woarde dan bisprutsen hwat se dwaen soenen.
nl.verhalenbank.38015
Men mat noait hwat fan in tsjoenster oannimme en dat opite, hwant dan hat se macht oer jin.
nl.verhalenbank.38004
Rikele Myt biwearde, duveldrek moest fan in tsjoenster komme, oars holp it net. Rikele Myt hie in freeslik gesicht.
nl.verhalenbank.27543
Duveldrek deden se froeger onder 'e drompel foar de tsjoensters.
nl.verhalenbank.27329
Een tsjoenster moet om 'e drie joar een kapot moakn.
nl.verhalenbank.27327
Je moet bij een tsjoenster nooit driemoal achter elkoar 'ja' zeggen. Dan het se je in de macht.
nl.verhalenbank.27320
In tsjoenster foroare har yn in kat. Sa'n kat gong altyd ta de skoarstien út.
nl.verhalenbank.26990
Tsjoensters foroarje har yn katten. Dy katten forgaderje wolris.
nl.verhalenbank.26007
Krijt men hwat fan in tsjoenster en men berget it op, dan wurdt it in pod.
nl.verhalenbank.25960
Om 'e fiif jier mat in tsjoenster ien deameitsje.
nl.verhalenbank.25956
Olle Hendrik van der Molen liet de mensen stief stoan met de mond open. (= Hindrik Pikelhearring)
nl.verhalenbank.25854
Tsjoensters kinne har yn alle dieren foroarje. Sy kinne guon deatsjoene.
nl.verhalenbank.24128
Hindrik kon ook soldaatjes uut de headôbbe laten komen.
nl.verhalenbank.23968
88