Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
47 results
Place of Narration: Burgum
Der binne plakken groun, dêr wol niks op groeije. Dan is dêr hwat yn 'e groun. Dat is fan 'e duvel.
nl.verhalenbank.38142
Yn Noardermar dienen de minsken faek duveldrek ûnder 'e drompel om gjin tsjoensters yn 'e hûs to krijen.
nl.verhalenbank.31242
Mei Klaverboer kinne guon in flesse drank komme litte. Dy drank komt fan 'e duvel.
nl.verhalenbank.29680
Der binne dieren, as men dêr op sjit, dan sjit men se altyd foarby. Sokke dieren binne kûgelfrij. Dat hat hwat mei de duvel to meitsjen.
nl.verhalenbank.29672
Froeger hienen de lju hjir rounom duveldrek ûnder 'e drompel. Dan koe de tsjoenster der net oer komme.
nl.verhalenbank.27650
Wienen guon yn 'e Westerein bang dat de duvel har krije soe, dan seinen se njoggen kearen achter elkoar: "Fuort, âlde duvel, dû krigest my net." Dan koe de duvel har net krije.
nl.verhalenbank.38170
Duveldrek wie nuver guod. Us heit brûkte it wol. Hounen pakten jy noait as jy dat guod by jin droegen.
nl.verhalenbank.31970
Dêr wienen trije man op in paed nei Feanwâlden ta. Se hienen Quatrebras al even passeard. Ien fan dy trije wie in flokker. Dy hie oeral de spot mei. Doe waerd er samar tusken de beide oaren weismiten, sûnder dat se seagen hwa't dat die.
nl.verhalenbank.31606
Jelle Hountsje (van der Wal) op 'e Sumarreheide focht geregeld mei de duvel, waerd der sein. De lytse duvels koed er sa wol ha, mar focht er mei de âlde duvel, dan wie er yn 'e ûnderbroek.
nl.verhalenbank.31314
It is nou miskien 70 jier lyn, doe haw ik de duvel sjoen. It wie yn 'e gedaente fan in kabouter. Ik wie in jonkje. Twa bruorren wienen by my. Dy kabouter sprong al mar oer de kop. It forjit my noait.
nl.verhalenbank.31231
Der binne huzen, dêr sit in gat yn, dat noait ticht kin, dat altyd wer iepen is. Ik ha 't gauris heard. Dêr hat de duvel mei to meitsjen.
nl.verhalenbank.31194
Guon ha in wikseldaelder, dy't se fan 'e duvel krije. Sokken binne oan 'e duvel forkocht. In wikseldaelder rekket noait op.
nl.verhalenbank.31192
It Bûtenfjild, dat wie froeger allegearre sompe en wetter. It lei achter Feanwâldsterwâl. As jy dêr op it hynder trochhinne rieden seagen jy dêr by jountiid de dwaelljochtsjes (wylde lantearnen). As jy dy ljochtsjes folgen, dan gongen jy ûnherroepelik it moeras yn en seagen se jin net wer. 't Wie de duvel dy't jin dêr hinne lokke.
nl.verhalenbank.31012
Ik ha wol gauris fortellen heard dat de duvel wolris oer in brede feart hinne sprong is en dat er dan de print fan syn hynstepoat yn in stien achterliet.
nl.verhalenbank.29685
Op 'e Nijebrêge wenne in âld wiif, dat tsjoene koe. Doe't se fuortgong ha se har de nekke omdraeid. Dat wie fansels it wurk fan 'e duvel.
nl.verhalenbank.29683
It is yn Feanwâldsterwâl gebeurd dat ien, dy't út 'e kroech kaem en sein hie dat er net bang wie foar de duvel, ûnderweis in ein fuortsmiten woarde.
nl.verhalenbank.29673
Jehannes van der Zee wie fêste arbeider by Sjoerd Bonnes. It wie in losbandich man. Doe is er troch de duvel smiten woarn op 'e Harsteloane, dat it in ôfgrys wie. Letter is Jehannes bot foroare. De Harsteloane is er noait wer delgong.
nl.verhalenbank.17132
Us mem roun yn 'e sinteklazetiid mei de taeikoer. Hja kaem ris op in joun by in hûs, dêr't se taei forkocht. Doe gong se dêr wer wei, doe seach se in beest. Hja wist net hwat it wie, mar 't wie in hiel great ding. Doe't it beest tichteby wie, like it in hiele greate houn. Hy wie roetswart en hie gleone egen yn 'e kop. Mem wie deabinaud. "Ik hoopje noait,...
nl.verhalenbank.38156
Ik haw in kammeraed hawn, dy syn heit, dat wie in raer man. Dy koe 't net folle skele hwat er sei. En hy mocht sa graech in slokje, dat hy wie hast altyd dronken. Op in kear kom er wer út 'e herberch. Hy wie smoardronken. Syn soan wie by him. Hja rounen de Simmerdyk del. Doe woarde dy man samar ynienen optild en in ein fuortsmiten. Dat hat de duvel dien....
nl.verhalenbank.38129
Jehannes van der Zee wenne op Sumarreheide. Hy wie arbeider by Sjoerd Bonnes (Algra). It wie in wreed hear dy't it net folle skele koe hwat er sei. Hy naem it iene flokwurd nei it oare yn 'e mûle. Op in moarn roun er de Harsteloane del nei de boer ta. Doe mat der dêr troch in ûnbikenden smiten woarn wêze, wol sa bot, dat er net mear prate koe en neat...
nl.verhalenbank.31981
47