Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
57 results
Place of Narration: Buitenpost
In pleachbeest dat is: de kweade yn 'e gestalte fan in houn.
nl.verhalenbank.28649
In tsjoenster mat om 'e sawn jier op syn minst ien dea tsjoene, oars redt de duvel mei har.
nl.verhalenbank.22972
Op 'e Greate wei (de rykswei) yn 'e buert fan 'e kaserne ha guon de duvel sjoen, nei't se seinen.
nl.verhalenbank.22951
Stean noait foar de spegel, hwant dan kinst in klap fan 'e duvel krije
nl.verhalenbank.18124
By Karste Harmke sieten de hinnen soms achterstofoar op it rip. Se hienen de koppen omdraeid. De duvel regearre dêr.
nl.verhalenbank.16525
Op 'e Swâdde wienen altyd trije hounestappen en ien hynstepoat to sjen. Dy hynstepoat wie fan 'e duvel. Ik ha dy poaten faek sjoen.
nl.verhalenbank.16522
Bearn Smook fan Feansterheide hat mei de duvel fochten. Hja leinen togearre yn in droege sleat. Bearn hie sangeneblau west. De duvel wie in lyt mantsje.
nl.verhalenbank.16504
Stammerige Harm hie in wikseldaelder. Dy hied er fan 'e duvel. As er dy wikseldaelder útjoech, kom er altyd wer. Sadwaende hied er noait gebrek oan jild. Hy die neat oars as skoaijen, mar hy hie dêrom skiep op it lân en hy hie altyd jild om út to lienen. Hy hie him oan 'e duvel forkocht.
nl.verhalenbank.36145
De minsken dêr yn Ginnum hienen faek duveldrek ûnder it bêdsté. Om gjin lêst fan tsjoenderije to hawwen droegen se de himden faek omkeard.
nl.verhalenbank.32154
Mei frijmetselaren is dat ek sa. Dy ha ek in wikseldaelder. Dy ha 't jild èk op 'e fingerseinen.
nl.verhalenbank.30973
Stammerige Harm wenne yn Sweagerbosk. Hy handele yn fodden en bonken. Hy hie in wikseldaelder, dy hie er fan 'e duvel, seinen se. Dêrtroch hied er altyd wol jild om hannen.
nl.verhalenbank.30972
Se dienen froeger faek duveldrek ûnder 'e drompel, om de tsjoenster to kearen.
nl.verhalenbank.30971
De frijmetselaers dy ha har oan 'e duvel forkocht. Yn Ljouwert wie in gebou, dêr gongen de frijmetselaers altyd hinne. Sy ha noait gebrek oan jild. Sy kinne altyd jild krije. Sy komme yn 'e nacht by elkoar. As se fûstkje stekke se de minsken twa fingers ta.
nl.verhalenbank.28652
As ien in protte jild hat, sûnder dat it nei to gean is, hoe't hy der oan kom, dan hat sa'n ien him oan 'e duvel forkocht.
nl.verhalenbank.22961
Stammerige Harm fan Twizelerheide is ris in kear oer de Swâdde smiten woarn troch de duvel. Hy hie in wikseldaelder en sadwaende altyd wol jild om hannen. Hy handele yn fodden ensa.
nl.verhalenbank.22957
Yn Grypskerk yn 'e kroech wie us in ploechje jongfolk. Sy woenen wille ha en doe tochten se: Wy matte it heilich avondmael mar ris fiere. Sy dienen it spottenderwize. Doe kom de duvel der yn. Doe ha guon fan dy feinten it sa op har senuwen krige, dat se der altyd hwat fan oerhâlden ha.
nl.verhalenbank.22862
De duvelbanders, dy't rieplachte waerden wienen Wopke fan Kûkherne en Úlke duvelbander (van der Wal), dy't oan 't Wyldpaed wenne en dêr in smarchwinkeltsje hie en branjehandel.
nl.verhalenbank.20018
Om har to bifeiligjen tsjin tsjoensters droegen se froeger yn 'e Twizelerheide duveldrek yn in bantsje om 'e hals. Sy gongen ek wol hinne en bidobben trije dûbeltsjes ûnder 'e drompel, mei de koppen omheech. Dan koe de tsjoenster der net oer komme.
nl.verhalenbank.20017
De bûzehappert wenne yn 't wetter. Dy pakte de bern.
nl.verhalenbank.19658
Frijmitselers binne kûgelfrij. Sy ha altyd jild om hannen. Dat komt, sy ha in wikseldaelder. Sy binne oan 'e duvel forkocht.
nl.verhalenbank.19472
57