Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
102 results
Place of Narration: Boelenslaan
Hjir yn 'e Boelensloane binne wolris guon smiten woarn troch de duvel, as se út 'e kroech weikom wienen.
nl.verhalenbank.37850
Frijmetselers ha harsels oan 'e duvel forkocht.
nl.verhalenbank.32784
De duvel kin oeral trochhinne, sizze se. Hy krûpt wol troch 't goatsgat.
nl.verhalenbank.21423
In soad minsken hienen hjir froeger duveldrek ûnder 'e drompels.
nl.verhalenbank.17591
Der wienen minsken, as dy oan 't kaertspyljen wienen, lieten se in flesse mei drank komme. Se joegen skoppenboer oan 'e duvel en dan brocht de duvel har even letter de flesse drank.
nl.verhalenbank.37774
De duvel siet froeger by 't kaertspyljen. De duvel siet yn 'e kaert en dy kom der dan út as de kaerten brûkt woarden.
nl.verhalenbank.36208
Frijmitselers binne kûgelfrij. Dy binne oan 'e duvel forkocht en ha noait forlet fan jild. Mar sy stjerre in rare dea.
nl.verhalenbank.36207
Op 'e Feansterheide wenne âlde Rikele Myt. Dat wie in tsjoenster. Dêr doarst net ien lâns to kommen. 't Wie in sutrich âld minske, dy't fearren yn 'e kessens tsjoende. Se dienen duveldrek ûnder 'e drompels om har, en net ien dy't hwat fan har oannimme doarst. As men duveldrek yn 'e bûse hie, soe der noait in lulke houn op jin ta komme.
nl.verhalenbank.36202
Hjir wenne in man dy wie ris by nacht op in paed. Doe kom der in grouwe, swarte houn by him, dy woarde stadichoan greater. Dat wie de duvel.
nl.verhalenbank.36188
Yn 'e Rottefalle wenne in man, dat wie in raren-ien. Op in kear wied er yn 't tsjuster dêr op 't tsjerkhôf en doe sei er: "As der dan in duvel is, dan woe 'k him wolris sjen." Doe hie dêr in fanke op it graef fan har mem [stien]. Dat fanke sei: "Hjir bin ik Heare." Doe wie dy man hurd útnaeid.
nl.verhalenbank.36187
Guon dy't in wikseldaelder ha sitte noait sûnder jild. Om in wikseldaelder to krijen matte se har earst oan 'e duvel forkeapje.
nl.verhalenbank.32782
Yn Surhuzum ha in stik of hwat jonge bazen it avondmael fierd yn 'e herberch. 't Wie spotterij. Doe't se ûnderweis wienen nei hûs ta binne se smiten woarn troch de duvel.
nl.verhalenbank.28517
De frijmitselders binne allegear oan 'e duvel forkocht. Om 'e sawn jier mat der ien fan harren dea. It lot bislist hwa't dat wêze sil. As jo jo as lid net oan 'e rigels hâlde, wurde jo deamakke. De frijmitselders krije in wikseldaelder.
nl.verhalenbank.28294
Yn Hurdegaryp stie in hekke, dy koenen se noait ticht hâlde. Dy gong altyd fansels wer iepen. Mar ienkear hat IJe Wykstra dy hekke de hiele nacht ticht hâlden. Dy hat der doe by wekke. De kweade machten ha doe net by IJe komme doarst.
nl.verhalenbank.28285
In tsjoenster kin har yn in kat foroarje. Hja mat op syn minst ienkear yn 'e sawn jier ien deatsjoene, oars giet se der sels oan, hwant sy is yn 'e macht fan 'e kweade.
nl.verhalenbank.28159
Yn 'e Harkema wenne in man dy sei: "As der in duvel is, dan wol 'k him wolris sjen." En doe flokte er hiel bot. Even letter kom de duvel en smiet him in hiel ein fuort.
nl.verhalenbank.28134
Egbert Sint wie ek in raren. Dat wie myn pake. Hy wenne ek yn 'e Harkema. Se seinen dat er in wikseldaelder hie. Hy wie oan 'e duvel forkocht. Ik ha dy wikseldaelder net fan him erfd.
nl.verhalenbank.28092
Hinke Kaert wie kaertlizter op Nijebrêge. De duvel hat har de nekke omdraeid. Hja lei op in kear mei de nekke omdraeid yn 'e keamer.
nl.verhalenbank.27279
Se hienen hjir froeger duveldrek ûnder 'e drompels, dan koe der gjin tsjoenster yn 'e hûs komme. Sy hienen ek duveldrek ûnder 'e trôgen en ûnder 'e amers. En de bern droegen duveldrek op 't boarst.
nl.verhalenbank.25511
Guon dy't in wikseldaelder hienen wienen oan 'e duvel forkocht. Sa'n wikseldaelder gong noait oan ein, dy rekke net op. Hy groeide altyd fansels wer oan. As sokken dea gongen, wienen se foar de duvel.
nl.verhalenbank.25486
103