Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
1,692 results
Narrator Gender: m
Der wie in hûs yn Feanwâldsterwâl, dêr spokke it. Dêr dounsen nachts de turven yn om.
nl.verhalenbank.29671
Yn in húske op 'e Hamster Ikkers, dêr spoeke it. Dêr woarden de kopkes en pantsjes nachts samar útset.
nl.verhalenbank.20057
Yn 'e Hamsherne spoeke altyd in hynstekop.
nl.verhalenbank.25321
By de grouwe beam oan 'e betonwei spoeket it frijhwat.
nl.verhalenbank.22246
Oan 'e Feinteloane by Feanwâlden spoeke it ek.
nl.verhalenbank.17084
Yn guon huzen wolle de skuorredoarren nachts net ticht bliuwe. Docht men der dan duveldrek ûnder, dan bliuwe se ticht.
nl.verhalenbank.31565
Yn Jistrum wienen froeger huzen, dêr spoeke it yn. Ek yn 'e Westerein wie sa'n hûs. De bern mochten dêr net komme, dat wie net fortroud. Ek yn 'e Koaten stie sa'n hûs, dêr wennen in broer en in suster yn.
nl.verhalenbank.31197
It âlde Talma-hûs to Feanwâlden is in spookhûs. Dêr hat alear in notaris yn wenne, mynhear de Clerq. Myn omke (Albert-om) wie dêr húsfeint. Dy fortelde, dêr spûke altyd in frou, in dame, yn dat hûs om.
nl.verhalenbank.31017
Hjir yn 'e Westerein, oan 'e oare kant it spoar, dêr stie in hûs, dêr wie 't net plús. Dêr spûke it yn by nacht. Dan hearden se rare gelûden. En sy seagen ek wolris hwat.
nl.verhalenbank.29720
Auke Hornstra Rustoord, Drachten (B99) (komt fan Goutum (B57a)) fortelt: Yn Goutum wie in hûs, dêr spoeke it. Dêr dounse in pispot by in frou op 't bêdsbuordtsje.
nl.verhalenbank.25497
By 't Knillisdjip, net sa fier fan Strobos ôf, stie, oan 'e noardkant in hiel moai húske, mar dêr koe net in minske yn wenje. Dêr spûke it altyd.
nl.verhalenbank.25299
Yn Kollum wie in strjitsje, dêr spoeke it yn. Der stie in hûs mei in finsterke, dat gong altyd samar fansels iepen en ticht. Dêr wienen froeger guon bang foar. It wie in âlde timmerwinkel, de Pijnakkers wennen dêr froeger.
nl.verhalenbank.24655
Hjir hat in hûs west dêr wennen minsken yn, as dy jouns de doar op 'e skoattel dienen, dan wie er de oare moarns, as se fan bêd kommen, altyd wer iepen. Doe ha se nei de doomny ta west, dy woe 't net leauwe. Dy hat der neat oan dien.
nl.verhalenbank.24309
Ik ha wol nei Grinslân west to flaechsteppen. Wy slepten op 'e souder by de boer yn 'e skuorre. 't Wie yn 'e buert fan Loppersum. Dêr tichteby stie in buorkerij, dêr roan nachts altyd in fôlle op 'e souder om. Dy spoeke dêr.
nl.verhalenbank.22756
Ruerd van der Veen is al us by 't Swartfliet op jountiid oer in dyk hinne smiten woarn.
nl.verhalenbank.19935
"Ik ben zelf een tweetal keer op spooklocaties geweest met Haunted Holland, echt heel gaaf maar wel spooky. Ene was in Eindhoven en andere was de ruine in Heenvliet. Het meeste daarvan staat op hun site. Ook zijn ze een paar keer bij mij thuis geweest omdat er hier een en ander spookte en mijn kinderen nachtmerries hadden. Heb zelf vroeger glaasje...
nl.verhalenbank.49915
Op 'e Skilige Piip by Feanwâlden wie 't net plús. De minsken waerden dêr bang, it spûke dêr.
nl.verhalenbank.32327
Oan 'e Oaljemounesingel to Kollum spûke it ek. Guon wienen dêr bang.
nl.verhalenbank.32253
It Bucheltsjehout doarsten se by jountiid en by nacht ek net lâns. Dêr spûke it ek.
nl.verhalenbank.32202
Yn Feankleaster by de wite hekke fan 'e Muontsewei dêr spûke it. Dêr doarste froeger mennichien net lâns. Hwat der krekt spûke, wit ik net.
nl.verhalenbank.32131
1769