Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
137 results
Narrator Gender: m
De reuzen ha de hunebedden yn Drinte makke, sizze se.
nl.verhalenbank.25845
In Drenthe ken je Ellert en Brammert. Die reuzen zwierven op de heide. Ik ben ze nooit tegen gekomen. Ze zijn daar, hier niet.
nl.verhalenbank.45818
Ik haw wolris heard dat reuzen de kanalen groeven mei heale preammen.
nl.verhalenbank.27144
De reuzen groeven froeger de kanalen mei heale bollepreammen.
nl.verhalenbank.27058
De reuzen ha hjir de fearten groeven. De groun moest der út. Dat dienen se mei skeppen, dat wienen heale preammen.
nl.verhalenbank.24319
Yn Fryslân binne de kanalen troch reuzen groeven.
nl.verhalenbank.23352
De reuzen groeven hjir yn Fryslân de kanalen. Se brûkten in heale pream as skeppe.
nl.verhalenbank.22047
Reuzen groeven froeger de kanalen. Se dienen dat mei hiel greate skeppen.
nl.verhalenbank.19552
Reuzen groeven rounom fearten. Dat dienen se mei in heale bollepream as skeppe.
nl.verhalenbank.17051
[...] Isser elders hier en daer/ in eenen hoeck/ een verlooren antquiteet over-gebleven/ dat heeft de Geestelickheyt mede naer Utrecht gesleept/ en daer pronckt men met die selvige/ even of Utrecht haer rechte Vader-landt ware. Haddde men de Drentse Reusen-Sepultuyren op wagens konnen packen/ en naer Utrecht konnen brengen/ gelijck als die S. Pieters...
nl.verhalenbank.44852
Dat de Romeynen de Landtschap Drenth gehouden hebben voor het rechte Vrieslandt, is manifest uyt het getuygenisse Taciti, in zijn Boeck van het Leven der Duytschen/ waer in hy verhaelt dat 'et geruchte liep/ dat in Vrieslandt de Herculis Columnæ noch souden in wesen zijn: doch hier door verstonden zy de groote Steen-hoopen/ met menighte gelegen in de...
nl.verhalenbank.44837
Reuzen In Zuidoost Drente kent men verhalen rond de reuzen Ellert en Brammert. Bij Schoonoord is er een museum met plaggenhutten, daar woonden reuzen die roofden. Het waren rovers.
nl.verhalenbank.42597
To Wergea hienen in pear reuzen oan 't slatten west. De iene pûste efkes út en gong tsjin 'e toer oan stean. Hy sei: "Ik haw in warge lea." Dat hearden guon en doe krige dat plak de namme fan Wargea.
nl.verhalenbank.31898
Twa reuzen groeven in feart. Dy woarde krûm. 'Kromme Knjillis' wurdt er neamd. De reuzen seagen achterom. "A, krom", sei de iene. Dat hearden guon. Doe ha se 't plak neamd, dêr't 'Kromme Knjillis' útkomt, Akkrum.
nl.verhalenbank.28619
Twa reuzen hienen de hiele dei drok oan 't graven west. Doe kommen se op in plak, dêr rêstten se even hwat út. De iene sei: "Ik haw in warge lea." Der wienen minsken dy hearden dat. En doe neamden se dat plak Wargea.
nl.verhalenbank.28528
Sa hat Wargea syn namme ek oan in pear reuzen to tankjen. Dy hienen it drok hawn en rêstten even út tsjin 'e toer. "Ik ha in warge lea", sei ien. Doe't de minsken dat hearden neamden se dat doarp Wargea.
nl.verhalenbank.24940
Doe't der noch reuzen yn Fryslân wennen, wienen der noch gjin fearten en gjin terpen. Dat se der nou wòl binne, ha wy oan 'e reuzen to tankjen. Hwant dy ha se der brocht. Hja hienen in ûnfoech greate pream, dy't se foar har út skouden troch de groun. En as de pream wer fol wie, kypten se him om op 'e wâl. Dan lei der wer in nije terp.
nl.verhalenbank.19612
It binne de reuzen , dy't alle wiken yn 'e Kompenije groeven ha. Sy brûkten leppen, dy wienen wol trije kear sa great as nou in leppe is. Mar dy reuzen groeven altyd foar de wyn del. Sy lieten har pet waeije en hwer't dy hinne waeide, dêr groeven se.
nl.verhalenbank.17349
It kanael tusken Warten en Wargea is troch twa reuzen groeven. Doe't er oan Wargea ta wie sei de iene: "Ik bin warch." Doe lei er syn earmen op 'e goate fan 'e tsjerke om út to pûsten. De lju dy't it hearden ha doe dat plak Wargea neamd.
nl.verhalenbank.17043
Twa reuzen groeven in kanael. De skeppen wienen heale preammen. Doe't se omseagen, fornommen se dat de feart net rjocht wie. It wienen Hollanders en de iene reus sei tsjin 'e oare: Ah - krom! It doarp dat der kom, hiet doe letter Akkrom.
nl.verhalenbank.16860
136