15 datasets found
German Keywords: Frevelsage Narrator Gender: female Place of Narration: Waren
wj. = wilde jagd in Teterow Hogenholt ruft ( hi ho hup, hier geit de rechte grenz rup ).
up Ilkenhof bei Bornkrug bi Malchow löp de streckenlöper. Hierup ----- "
Min mudder hett dat sülm beläwt. Sünd 'n por brutlüd wäst in ehr dörp. Min mudder kümmt na huus na de koek rin. De koeksch hett dor 'n ganz nigen 3 wittens pott an de kahlen stellt. dat secht ümmer : Jacob.... segt dat ümmer. Se sett 't dat neger an't füer, dor geit dat Jacob..... So as dat kakt hett, hett de minsch lopen müsst. He kümmt denn ok ansmitt...
Dat hett min grmuddergrossmudder. vertellt. dat is 'n soldat wäst. En dirn will sehn, wat se vör eenen kriegt un röppt na 'n backaben rin olljohrsabend "kiwitt wat krieg ik". Dor hett't ropen ut den backaben ( so 3 mal ) : se süll wat to ätenhensetten klock 12. Se geiht na ehr stuw rin un deckt up. Duert nich lang kümmt de soldat an un ett. He hett witt...
[4691] Liebeszauber
war olljohrsnacht bet klock12 ketel schüert, schüert sik 'n brutmannan. madula - Köchin - facit. singt dorbi. kümmt 'n groten kirl her, is natt west as mess. "du büst de carnally, du hest mi so wit lopen laten (is jo wol 14 mil lopen) . schütt ehr na de wad rin.
[4688] Liebeszauber/ Silvester
malergeselle, der Teufel neu malt in Dambecker Kirche und Witze reißt, dickes Gesicht.
[3559] entweihte Kultstätte
Scheper bezaubert von einem Mädchen....... het ümmer twemil lopen müsst nachts, üm to ehr to kamen. knechts hebben em fastbunnen. ne, he het dat nich uthollen künnt. eins, 'n handwerksburschen begeigent em, he löppt so dull..... "cur”? klagt em sin leid. wenn he nu bi't mäten kem, süll hei seihn, dat he se ut 't dörp rut kriggt, ornlich 't jack vull...
in Stemmhagen in de kirch sall se hängen hett min elemudder vertellt. hett alle dag' een köppken vull melk un en plut semmel krägen. ewig ... wohrt doch gor to lang.
in Lychen hinner de kirchenaltor is as ne goos wäst toletzt : ewig...... mir wird bang ewig duert ok gor to lang.
[1140] ewig leben
Is 'n Buermann west, de het mit mihrere herren dor 'n räuberkrog unnerhollen, wo se de lüd ümmer utrowt hebben. de het 2 sähne, de en is to hus un helpt sinen vadder wirtschaften, de anner ward kürschner. De kümmt torügg von sin wanderschaft un bliwt inn gasthus. dor is 'n mäten west, de het dor wirtschaft, de krigt em rup na sin stuw. he is mäud', will...
[597] Räuberkrug
olljohrsabend sall dat mäten sik waschen un dann na 'n aben rinkiken un seggen "lewken ik hef mi wascht, kumm un bring mi 'n handdok". dann sall se de statur sehen können.
[583] Am Neujahrsabend soll das Mädchen sich waschen
Haberland het nich god dan wullt // het mit nakte been up glas danzen müsst..... buddel to schören slagen..... de annern hebben stäwel an hatt..... bet he sik dod danzt het.
En Mäten het süllt richt warden. Dor hett se segt, se wull dat Gott ʼn Teiken gew: ut all 3 Schosteins toglik (in Herrenhus) is Füer rutkamen. (nescit ubi). (Erzähler: Frau Hensel, Waren, Kreis Waren. Aufzeichner: Wossidlo)
De Landschaftsdirektor v. Maltzan dröög ʼn iesern Ring üm ʼn Hals. He het dennʼ Kronprinzen Friedrich (Kaiser Friedrich) slagen. He het Koorten spält, dor is de Kronprinz kamen un het dat verbaden. Von Maltzan het em nich kennt un is up em ingahn. Dor het de Kronprinz sien Tüüg apenmaakt. ⸢Maltzan⸣ het ʼn Kneefall daan. ⸢He⸣ is soeben Johr na Amerika wäst...
[155] Kette und Ring als Strafe
⸢Dor⸣ wier ʼn Mäten Stolp. De is henbröcht up ʼe Stöörtkarr naʼn Galgenbarg bi Vollrathsruhe. Se het na ʼn Buurn süllt, de slicht wäst is gegen de Deensten. As se bi ʼn Aantsee bi Hallalit vörbi kümmt, is se in dennʼ See SPRUNGEN un dor in versapen. Ahn Pass het se nich na ʼt Preußisch rinflüchten künnt. Se het de Hännʼ faltt hatt un sungen: „Oh Jesu, dir...
[91] Todesstrafe für kleine Dienstvergehen
2