70,450 datasets found
As in houn spûkgûlt komt der wis in deaden yn 'e buert. As de klok klept mei in bigraffenis ek. Syberen en Hinke wennen yn Sweagerbosk. Dy hienen in dochter Hinke. Har muoikesizzer hie sjoen dat Hinke har jonkje stoarn wie. De hiele bigraffenis fan it jonkje hied er sjoen. It is krekt sa neikaem. Hinke wennet yn Kollum.
nl.verhalenbank.10682
Ik hie in suster, dêr kaem in feint by, dat wie in sekere Jelle. Myn suster moest bifalle. Doe't Jelle dat hearde, sûpte er him dronken. Doe gong er nei myn suster ta, mar hy trof it net, der wie net ien thús. Hy hie 't raer opsein en flokt ensa. Doe't er thús kaem en yn 'e hûs wie, waerd er smiten. Syn mem en suster wienen thús. Doe wie er krûpendewei op...
nl.verhalenbank.10681
Taeke Alma fan 'e Harkema wie sahwat de raerste fan hiel Harkema. Op in kear kaem er fan 't Jachtfjild. Dêr hied er yn 'e kroech sitten. Hy hie sein, hy wie foar gjin duvel bang. Doe is er smiten woarn oer de Lange Wyk hinne oer de beammen hinne.
nl.verhalenbank.10680
Us heit is ris op in nacht de Lytse Wei lâns kom (tusken Harkema en Droegeham) mei trije skiep, dy't er nei Koatstertille bringe soe. Dat wie midden yn 'e nacht, hwant de Tilster boat farde om twa ûre al fuort nei Ljouwert ta. Doe't er oan 'e hoeke ta wie fan 'e Lytse Wei, dêr't nou de fytsmakker Pier Haga wennet, fornaem er hwat. Hwatte, dat wist er net,...
nl.verhalenbank.10679
Dy't mei de helm geboaren wurde, sjogge bigraffenissen fan tofoaren. Bontsje Keke fan Kollumersweach moest ek altyd bigraffenissen fan tofoaren sjen. Mar Keke seach ek oare dingen foarút. Tidens de oarloch hat er sjoen dat Juliana op 'e troan komme soe. Der soe noch in forskrikkelik greate oarloch komme as Beatrix op 'e troan kaem. Dan soenen se om 'e...
nl.verhalenbank.10678
Tusken Harkema en Surhústerfean by de feart, sahwat by Buma, ha se trije kear 'Help!' roppen heard. Mar dêr wie net in minske to sjen. Letter is dêr de frou fan Marten Veenstra yn 'e feart rekke. Dat wie sahwat sawn, acht wiken letter. Dy is dêr doe forsûpt. Dat minske hat doe ek om help roppen.
nl.verhalenbank.10677
Yn 'e Harkema seagen se in hûs brânnen. It wie it hûs fan Hindrik Dykstra. Letter is 't opbrând. Der binne ek noch bern yn forbrând. De frou wie doe krekt by oare minsken om in bakje kofje.
nl.verhalenbank.10676
Ik haw hjir in ein fierderop wenne yn in hûs, doe wie 'k izerkooopman. 2 jier ha 'k dêr tahâlden. Mar wy woenen dêr graech wei. 't Wie dêr net út to hâlden. As wy jouns healweitsienen op bêd leinen, dan gong 't der njonken ús alderheislikst oan wei. 't Wie krekt as smieten se mei grouwe bolstiennen. Altyd wie dat leven dêr, en der wie noait hwat to sjen....
nl.verhalenbank.10675
In een Fries verhaal uit 1857 wil een eenvoudige weduwe haar dienstplichtige zoon die in Maastricht gelegerd is en wiens schoenen zijn versleten, een nieuw paar laarzen sturen. Ze benut daarvoor een nieuwerwets middel om boodschappen te verzenden, de telegraaf. Het vrouwtje knoopt de veters van de laarzen aan elkaar en slingert het schoeisel over de...
nl.verhalenbank.10600
In hun befaamde Kinder- und Hausmärchen (1812) vertellen Jakob en Wilhelm Grimm hoe kinderen van een jaar of vijf slagertje speelden: het ene kind was de slager, het andere de kok, nummer drie het koksmaatje, enzovoort. En een van de vriendjes was het varken. De slager sneed zonder te beseffen wat hij deed het varken de strot af. Het slagertje komt voor...
nl.verhalenbank.10543
2