Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
26,867 datasets found
Organizations: Meertens Institute
De spotnaam van Troteter dagteekent eerst van 't jaar dertig. Op kermisavond, einde september, was de gansche bevolking er op de been, door de mare, dat een Hollandsch leger nabij was en alles zou plunderen. Iedereen vluchtte met wat te redden was. De koster was met zijne 17 teilen trot op den toren gevlucht; maar het volk, dat daar eene schuilplaats...
nl.verhalenbank.9885
Een weerwolf verlost Catarina Breure van Denderhautem diende te Ninove op het hof van Schoor. Het was een meisje van omtrent tien jaar, en gelast de koeien naar de weide te brengen. Eens stak zij de zweep, waarmede zij hare dieren in bedwang hield, in de opening van eenen hollen wilg, waarin zij eene zwarte harige huid ontdekte. Aanstonds droeg zij hare...
nl.verhalenbank.9874
De Kruiszwaan De oude Zwanensagen nemen ook ten onzent, onder het volk, de zeldzaamste vormen aan. Eene Brusselsche volksvertelling, die overigens op velerlei verschillende wijzen wordt verhaald, luidt omtrent als volgt: Eens bevond zich te Brussel een arme Waal in den grootsten nood. Men moet weten, dat het in het Walenland sinds overoude tijden eene...
nl.verhalenbank.9873
Muziekmakende tooverheksen In de XVIde eeuw woonde in de nabijheid der kerk, te Denderleeuw, een landbouwer met name de Proost. Hij was tevens koster der parochie en een der voorouders van den tegenwoordigen sacristijn. Voor de deur zijner woning stond een groote kanadaboom, en elken nacht ruischte er door deszelfs takken eene wonderbare muziek. Dit begon...
nl.verhalenbank.9872
In de Bergstraat te Antwerpen Beth van Jan was bestolen! Dagelijks werd haar geld, alvorens zij slapen zou gaan, goed geborgen in de bovenste lade van eene kast, die met sterke sloten voorzien was. Wie kon het weggenomen hebben? Beth was niet uit den huize geweest, en haar Jan had den geheelen nacht aan den `bassin' moeten werken. De koppen uit de buurt...
nl.verhalenbank.9870
De Ammansput 't Was in de kermisweek — Sint Amandus kwam van Winnik (Denderwindeke), waar hij was gaan prediken. Op den Roe, (wijk van Pollare) was ieder aan zijnen hak. Amandus vroeg er in drij, vier huizen 'nen boterham. "Wij hebben geen brood," klonk het overal; "wij zijn bezig met bakken." "Geef mij een brokje deeg, dat ik er mij een broodje van...
nl.verhalenbank.9867
Jefken de Speelman Een vedelaar van Ternath, Jefken Snep, keerde eens laat in den nacht terug van Goyck-kermis. Als hij in Liedekerkbosch kwam, bevond hij zich eensklaps in de dreef van een allerschoonst kasteel. De dreef was helder verlicht, en het krielde er van juffrouwen en heeren, die, als ze de viool onder zijnen arm gezien hadden, hem verzochten...
nl.verhalenbank.9865
Een kring om de maan Daar was een buitenmensch aan 't boteren, en hij kon onmogelijk boter krijgen, en 't was reeds laat in den avond. Daar werd geklopt, en een bruinpater trad binnen, en vroeg, om hem den weg te wijzen en eenige stappen mee te gaan. "Eerwaerde pater," zei de boer, "ik zou seffens en met plezier doen wat ge verzoekt, maar ik zit hier al...
nl.verhalenbank.9864
De Zwarte Madam Eenige jaren geleden ontmoetten de buitenlieden uit de omstreken van Ternath, als zij heel vroeg in den morgend met hunne korven langs de Brusselbaan ter markt trokken, eene zwarte vrouwengestalte, die over de baan scheen te zweven. Dit geschiedde vooral in de nabijheid van Dilbeke. Nooit heeft de verschijning iemand aangesproken of...
nl.verhalenbank.9863
Kludde Paerdsknechten zaten op zekeren nacht, in de weide, de vier koppel paerden hunner hoeve te bewaken. Als zij moesten naar huis keeren, waren er negen, en geen kon onderscheiden, welk paerd het vreemde was, zoodat de knapen besloten maar al de dieren naar stal te brengen. Ja maar, men moest eene breede beek voorbij, en zie! het paerd, dat de jongste...
nl.verhalenbank.9862
Het verwenschte kalf Honderden keeren heb ik hooren vertellen, dat er te Ternath, alle honderd jaren, in zekere weide een soort van kalf komt liggen, met oogen als vuur, en dat de pastoor het dan voor eenen nieuwen termijn' moet verwenschenop de duinen van de zee'. Ik heb personen gehoord, die beweerden, dat zij kind zijnde dat kalf gezien hadden. Ziehier...
nl.verhalenbank.9861
De doodskop Daar was eens een rijke heer, die aan God noch zijn gebod geloofde, en van kerk noch kluis en wou weten, en die gaf eens een groote feest. 's Morgens vroeg al waren de gasten van alle kanten en zijden aangekomen, en vermits het nog veel te vroeg was, om aan tafel te gaan, stelde men voor, eene wandeling te doen. Terwijl ze nu rondgingen, kwam...
nl.verhalenbank.9860
De Sint Aldegondisput Te Hofstade bij Aalst, aan het begin der dreef bekend als de Langerek is een nog al groote put, genaamd de Sint-Aldegondisput. Voor lange jaren stond daar een prachtig kasteel, en Aldegonde was den naam der dochter van den edelman die het kasteel bewoonde. Een rijke heer wierf om hare hand, en verkreeg van den vader zijn toestemming....
nl.verhalenbank.9855
De "Gouden Mahomet" te Wanzele Onder den kelder van een huis te Wanzele zit een gouden beeld, dat in de omstreken bekend is onder den naam van den Goudenen Mahomet'. 's Avonds hoort men daar altijd roepen en tieren en stampen, en dat lawijt kan menpormentelijk' hooren. Daar heeft men al opgravingen naar gedaan, doch zonder iets te kunnen vinden of zonder...
nl.verhalenbank.9854
De Drakenput van Wetteren Er bestond vroeger te Wetteren een put, waarin groote rijkdommen moeten verborgen liggen. De schat wordt bewaakt door allerlei monsters, leeuwen, slangen en draken. Alle nachten hoort men de dieren schreeuwen en huilen. Niemand durft dien put opendoen. Tegenwoordig staat er een houtzagerij op. (Een mijner oud-leerlingen, Aalst)
nl.verhalenbank.9853
De Trotmeulen van Pollaere, ook geheeten de St-Amandusput Het was kermis te Pollaere bij Ninove. De heilige Amandus was op zijn ronde en kwam daags voor de kermis te Pollaere om te preeken; aanstonds liepen de boeren samen om hem te hooren. In hunnen spoed dachten zij niet meer op hun appelspijs (in de volkstaal trot geheeten), welke voor de kermis op het...
nl.verhalenbank.9852
Karloken Op de Heide van Kester, in 't Payottenland, werd vroeger dikwijls eene klagende stem gehoord, die gedurig riep: "Waar moet ik hem zetten?" Dit was de geest van Karloken, die alle nachten rondwaarde met eenen `meersteen' op den schouder. Hij was reeds lange, lange jaren dood, maar kon niet in den hemel komen, eer hij den meersteen, dien hij in...
nl.verhalenbank.9844
De vuurman te Baasrode Op zekeren nacht zaten visschers, te Baasrode, in hunne boot op de Schelde, toen zij zeer ver, in een bosch, eenen man ontdekten, die in vlam en vuur stond! Hunne boot werd van den eenen naar den anderen oever geslagen, en de visschers kropen verschrikt in den `vooronder', en durfden zich voor 's anderdaags morgends niet vertoonen....
nl.verhalenbank.9843
De waterduivel Zekere Meesters kwam eens, des nachts, van de wijk den Eeke' te Wetteren, naar huis terug. Aan de plaats gekomen, waar thans de poederfabriek bevindt, zag hij eene zwarte gestalte op hem afkomen, en zie! zij sprong hem op den rug en de beangste Meesters moest het spook dragen tot in de Moerstraat! Aan de herbergDe vier Gekroonden' werd hij...
nl.verhalenbank.9842
De pastoor van Calcken Voor vele jaren was er te Calcken een pastoor overleden, en nog langen tijd daarna zag men hem, elken middernacht, naar den hof der pastorij komen, gezeten in een rijtuig, dat met twee sterke peerden was bespannen. Later heeft men in den hof eenen verborgen schat ontdekt, en van dan af is het rijtuig achtergebleven.
nl.verhalenbank.9841
0