Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
628 results
Dutch Keywords: vrouw
Njonken ús wenne in frou dy gong foar in tsjoenster troch. Hja wist dat sels wol. Mar wy leauden der net oan. Se seinen dat se de bern bitsjoende en krânsen yn 'e kessens tsjoene koe. Hja ried op in biezemstôk troch de loft en koe har foroarje yn in kat. Wie der ien bitsjoend, dan reizgen se nei de duvelbander ta. Dat wie almeast Sierd Schaafsma fan...
nl.verhalenbank.32036
Myn omke Jan hie sa'n gefal mei in swarte kat. "Mem," sei er tsjin myn beppe, "dêr is dat âlde kring wer." Doe hied er in foarke krigen en op 'e kat smiten. De foarke gong dwars troch de poat hinne. Letter is âlde Griet altyd kreupel west.
nl.verhalenbank.37349
Sy ha Wyts-muoi al ris yn 'e Houtigehage sweven sjoen op in biezemstâlle. Dêr fleach se mei oer de wyk.
nl.verhalenbank.24442
Yn 'e buorren yn Garyp wenne in frommes, dy koe har yn in kat foroarje. Dy kat ha se wol us in trewinkel jown. Dan lei 't frommes de oare deis siik op bêd.
nl.verhalenbank.22769
Us mem fortelde froeger, Alle Tet dy koe har foroarje yn in kat. Dy ha se wol us slein, dan wie Tet de oare deis kreupel.
nl.verhalenbank.22712
Ien hat my us forteld: Ik stie op 'e reed. Ik rôp Pije en Hoeke, myn beide jonges, hwant wy moesten ite. Der wie net ien yn fjilden of wegen to sjen. Doe stie ynienen âlde Tryn achter my, mei in lekken om har hinne. Ik woarde danige kjel. Ik sei: "Dû âlde duvel, dû bist net gong, dû bist flein."
nl.verhalenbank.22091
Alle Tet krige as kat wol us opneukers. Dan wie se de oare deis alhiel bont.
nl.verhalenbank.20354
Dat werd wel gezegd: die kat is betoverd.
nl.verhalenbank.125792
Tsjoensters waren meest oude vrouwen. Ze waren allemaal bang voor haar.
nl.verhalenbank.37996
Ja, dan ging ie jage, dan hoorde je van die verhale, d'r was een kat die niet geraakt kon warde. Dan moes je op je patroon een zilver dubbeltje doen. Dan kon die kat wel geraakt warde. Maar die ouwe vrouw was dan angeschote of dood. Want een zwarte kat, dat was ok iets van een heks.
nl.verhalenbank.72802
Ik heb wel is hore vertelle d'r was een vrouwen die stond dan ok zak maor zegge te boek bij de mense da ze ok iets kon da nie goed was. Toen hadde ze een kat zien zitte in de pruimeboom. Die pruimeboom stond in de tuin van die vrouw. Een zwarte kat. En die kat die kwam verdachter voor as andere katte. 's Anderdaogs ginge ze kijke naor diejen pruimeboom....
nl.verhalenbank.72775
Vrouw als kat D'r heet hier vruuger in de buurt 'n vrouw gewond, die d'r eige in 'n kat kon veraandere. Ze ging dan altij as kat naor 'n plek waor hekse bij mekaor kwaome. En d'r moete ok mense gewist zèn, die d'r as kat uit d'r huis hebbe zien komme. Die vrouw had gin kat, want as ze thuis was was de kat er nie, en as de kat er was, was de vrouw er nie....
nl.verhalenbank.41696
Ouwe Sibbeltsje en Jakob Rosier die liepen op 'e bonte brug te Dokkum. Toen sagen se in katsje. Sibbeltsje nam it katsje op en toen stond een ouwe frou in it paradies. En Sibbeltsje nam de kat in de skolk en toen skelde dat mins om die kat. Maar sie had de macht niet over haar praat. Sibbeltsje slingerde toen de kat over het bruggetsje naar haar toe. Toen...
nl.verhalenbank.32613
Ergens in Schoonoord hadden ze een varken geslacht. Ze deden er eerst zout op en toen kwam het spul in de 'wime' (latwerk dat aan de zolderbalken bevestigd was), zoals skinke, stukken spek, wortst en zo. Toen kwam daar een dikke rode kat, een vreemde kat, die sprong zó tegen 't spek op. Ze namen de pook in de hand en raakten die kat daarmee, tegen de kop....
nl.verhalenbank.32022
Gerrit van der Kooi wenne to Burgumerheide, hy wie reiddekker. Hja hienen by har faek krânsen yn 'e kessens. Dêr krige Gerrit syn nocht fan. Hy sei: "As ik de tsjoenster treffe kin, dan sjit ik har hartstikke dea." Hy koe goed sjitte. Op in kear wie der in fremde kat op it hûs. Gerrit krige it gewear en skeat mei hagel op dy kat. Hy rekke him goed. Letter...
nl.verhalenbank.30955
Myn frou en ik wienen op in snein-to-joun nei har heit en dy ta. De suster fan myn frou har twadde mem lei dêr siik op bêd. Dêr wie in fremde kat yn 'e hûs. Poeke, poeke, sei myn frou har twadde mem, mar de kat forroerde him net. Dy bleau sitten dêr't er siet. Doe jage ik dy kat fuort. Dy kat, dat wie de tsjoenster. Dy hie it sike minske bitsjoend.
nl.verhalenbank.30374
Alde Sjoerde Ael wie in suster fan Stammerige Harm. Dy koe har yn in kat foroarje. It is hjir ris gebeurd dat ien in kat op in joun in goeije opdonder joech. Doe wie der de oare deis in âld-wiif kreupel.
nl.verhalenbank.29821
By Harm v.d. Berg, hjir oerdwars, forskynde in fremde kat. Doe't Harm it dier gewaer woarde, joech er dy kat in opdonder. Doe hie der de oare deis in frommes west, dy hie hwat oan 'e hals mankeard. 't Wie in frommes út dizze buert. 't Wie in tsjoenster.
nl.verhalenbank.29539
In tsjoenster koe har yn in kat foroarje, mar ek wol yn allerhande oare dingen. Alde Jelle Tryntsje wie sa'n tsjoenster. Hja wenne yn Gr. Pein. Bearn van der Woude wenne foar yn 'e Parken. Op in joun kom er bûtendoar, doe seach er dêr in branjebult, dy wie der oars net. Hy giet yn 'e hûs, pakt syn gewear en sjit op dy bult. De oare deis moest Jelle...
nl.verhalenbank.25225
Myn wiif har beppe dy bakere froeger wol by skippers. Dat gebeurde ek ris in kear to Ljouwert. Dêr wenne tichteby in âld minske, dêr seinen se fan dat it in tsjoenster wie. Der wie doe in skippersfrou dy hie in lytsen krigen. Myn wiif har beppe dy bakere dêr. Doe wie dêr dy nachts in fremde kat yn 'e roef. "Hwat mat dy kat hjir?" sei myn wiif har beppe....
nl.verhalenbank.24930
737