Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
578 results
Dutch Keywords: toveren
In tsjoenster kin har yn in kat foroarje. Hjir op dit eintsje, it Sikkema-hûs in eintsje foarby - foar in meubelsaek oer, hat ek in tsjoenster wenne. Dat wie Piters Willemke. Dy kaem as in kat samar by in oar ta de huzen yn. As hja der op út wie, sei har man Piter: "Der leit wer in pânse op bêd." De pânse liet se altyd thús achter. Se neamden Willemke...
nl.verhalenbank.29780
Vroeger liep hier in Polsbroek en contreie een ouwe bedelares en daarvan wier gezegd, as ze niks kreeg, dan veroorzaakte ze bevoorbeeld dat de karn betoverd was.
nl.verhalenbank.70460
In Gouwerak wier d'r wel gesproke van de betoverde karn. As ze zo de hele dag moeste karne en de karn kwam maar niet af, daar zat de heks in, zeje ze dan.
nl.verhalenbank.70413
As de karn niet af wou komme, dan zeje ze wel dat de karn betoverd was. 't Middel daar tegen was een hand zout d'r in. Toverkunst moest eerst overgedaan worden.
nl.verhalenbank.70406
Myn skoanmem kaem fan 'e Harkema. Dy fortelde, der wenne by harren op 'e Bulten in âld minske, dat wie Alle Tet. Dat wie in greate tsjoenster. Nachts wie hja der op út, dan hie se de pânse op bêd lizzen. Hja fleach op 'e biezemstok troch de loft.
nl.verhalenbank.29704
Tsjoensters kinne har yn in kat foroarje, wurdt der sein. Hja tsjoene krânsen yn 't holkessen.
nl.verhalenbank.25244
Jehannes Wytske wie in tsjoenster yn 'e Houtigehage. Tije Luts wie ek in tsjoenster. Dy koe har foroarje yn in kat. In tsjoenster mat om 'e sawn jier ien deatsjoene, oars giet se sels dea.
nl.verhalenbank.22924
De katten hâlde soms midden op in stik lân in forgadering. Dan wurdt der bisprutsen hwat se mei de minsken úthelje sille en hwa't se bitsjoene sille. Men kin har dan skoan gûlen hearre, wurdt der sein.
nl.verhalenbank.22850
In tsjoenster koe har yn in kat foroarje. Alle fjouwer jier moest se ien deatsjoene. As se dat net die, dan gong se der sels oan.
nl.verhalenbank.22336
Dat werd wel gezegd: die kat is betoverd.
nl.verhalenbank.125792
Ja, daar had je ook een verhaal van. D'r was een boer en daar wou de karn niet af. De karn was betoverd. Toen de gloeiende pook d'r in. Ze hoorde een vreselijk geschreeuw. Toen was de karn af.
nl.verhalenbank.72807
In tsjoenster koe har yn in kat foroarje. Mei oare katten, ek tsjoensters hâldde se nou en dan forgaderingen. Dêr woarde dan omraek by song. Hja moesten op syn minst ien minske deatsjoene yn sawn jier tiid, oars gongen se der sels oan. Hja rêdden dat altyd wol op.
nl.verhalenbank.30504
Hjir wenne in frou, dy haw ik goed kend. Dat wie in tsjoenster. Dat minske bitsjoende de bern. Hja tsjoende krânsen yn it kessen dêr't it bern mei de holle op lei. Dêr koe men oan wite dat it bern bitsjoend wie. As hja der op út wie, lei har pânse op bêd. Hja fleach ek wol.
nl.verhalenbank.29715
Yn Feanwâldsterwâl hat in tsjoenster ien deatsjoend. Der wienen guon ûnder dy tsjoensters, dy koenen fleane op in biezemstok. De lju leinen duveldrek ûnder 'e drompel, dêr kaem in tsjoenster net oer. Om 'e sawn jier moest in tsjoenster op syn minst ien deameitsje, oars moest hja sels stjerre.
nl.verhalenbank.29662
Piters Willemke koe tsjoene. Hja fleach op 'e biezemstok troch de loft. Alde Oene Kempenaar wie ek in tsjoenster. As hy der op út soe, rolle hy himsels earst yn elkoar, dan wie 't in koepânse. En hy rolle syn wiif yn in kattefel.
nl.verhalenbank.29569
Yn Burgumerheide hienen wy in buorfrou, dat wie in tsjoenster. Sy wie út 'e famylje fan Liuwe Kûper. Sy koe har sels yn in kat foroarje. Soms hâldden dy tsjoensters in forgadering. Dan wienen it katten. Yn fjirtich jier moesten se ien deatsjoene. As se dat net dienen, dan stoaren se sels. Sy hienen in forboun mei de duvel.
nl.verhalenbank.20267
In tsjoenster foroare har yn in kat of yn in pod. Sy gong der op út to tsjoenen en liet de pânse op bêd achter. Alde Rinse Kooistra krige twa apels fan in tsjoenster. Doe lei er dy apels thús boven op 'e kast del en die der in pear koppen oerhinne. In pear dagen letter, doe't hy der nei seach, sieten der twa podden ûnder.
nl.verhalenbank.19982
Dat was ok onder Leerdam. Daar zagge ze wel is een bezem uit de schoorsteen steke. Dat was een teken, dat die vrouw tovere kon.
nl.verhalenbank.70114
Op de grens van Hoornaar naar Hoogblokland woonde ok zo'n vrouwgie. Ze zeje: "Die ken tovere". 

nl.verhalenbank.70097
As ’n vrouw snachs was wezze hekse, zèje de minse wel: “Ze is wer mee de vingerhuudjes oan de geng gewes”.
nl.verhalenbank.49721
649