Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
1,205 results
Dutch Keywords: spook
Yn 'e Westerein dêr stie in hûs, dêr mochten wy net komme. Dêr spûke 't yn. Mar ik ha 't spûk noait sjoen.
nl.verhalenbank.29568
By de grouwe beam oan 'e betonwei spoeket it frijhwat.
nl.verhalenbank.22246
It âlde Talma-hûs to Feanwâlden is in spookhûs. Dêr hat alear in notaris yn wenne, mynhear de Clerq. Myn omke (Albert-om) wie dêr húsfeint. Dy fortelde, dêr spûke altyd in frou, in dame, yn dat hûs om.
nl.verhalenbank.31017
Hjir yn 'e buert hat in hûs stien, dêr spûke it yn. Dêr roan nachts in frommes troch hinne.
nl.verhalenbank.29699
Ruerd van der Veen is al us by 't Swartfliet op jountiid oer in dyk hinne smiten woarn.
nl.verhalenbank.19935
It Bucheltsjehout doarsten se by jountiid en by nacht ek net lâns. Dêr spûke it ek.
nl.verhalenbank.32202
Yn Ljouwert spûke in wite dame.
nl.verhalenbank.29563
To Kollumersweach, tichte by de skoalle, spoeke yn 't boskje in wyfke. Dêr wienen wy ek bang foar.
nl.verhalenbank.24889
Op 'e Miedwei spoeket altyd in wyfke mei in greate paraplu. Dêr wienen wy as bern bang foar.
nl.verhalenbank.24888
Op 'e Skilige Piip by Feanwâlden spoeke in âld hear mei in grize hege hoed op. Men seit: "Even by de âlde hear de pipe opstekke."
nl.verhalenbank.24623
Yn Haskerdiken wie ek in spook. Dêr moesten se foarsichtich wêze, waerd der altyd sein.
nl.verhalenbank.24274
Op dit ein fan 'e Folgerster loane spoeken froeger wite wiven.
nl.verhalenbank.24238
By de Skilige Piip spûket in hear op in wyt hynder om
nl.verhalenbank.22817
Achter Jurjen de Jong op it Wytfean is in boskje, dat neame se it Spûkeboskje. De hiting is dat it dêr soms spûke.
nl.verhalenbank.19951
"Ik kan je echter niet veel vertellen over Dordrecht qua spooklocaties. Al is de Noordendijk, die hoekflat Oranjelaan Noordendijk, wel een spook locatie. Niemand schijnt er echt lang te wonen omdat het ‘spookt’. Horen ze dingen vallen, krassen. Traplopen terwijl ze gewoon tv zitten te kijken. Lampen die aan en uit gaan. Deuren die bewegen of de zenders...
nl.verhalenbank.49956
In de wijk Maaswijk, vlakbij het dorp Hekelingen, lag aan de Gaddijk een zwaar gehavend pand wat bij de inwoners van Spijkenisse bekend stond als “het spookhuis”. In 1998 vond er een gasexplosie plaats, waarbij de bewoner en zijn huisdieren zijn omgekomen. Sommige beweren er vreemde geluiden te hebben gehoord zoals het hinniken van een onzichtbaar paard....
nl.verhalenbank.49884
Yn Readeskoalle yn Grinslân stiet in greate boereplaets, dêr spoeket it yn. Ien fan 'e Harkema wie dêr oan 't wurk en slepte yn 'e skuorre. Doe kom dêr yn 'e nacht in ding del, wylst hy dêr lei. It kom fan boven fan 'e hoannebalken en it kom boven op dy man del. Dêr woarde er sa binaud fan, dat hy raesde it út. Hy krûpte fan kleare bangens ûnder 'e...
nl.verhalenbank.19978
Oan 'e Noarder Dwarsfeart by de Hegebrêge hat in Grinslânse boer wenne. Dat wie in sekere Mandema. As jonge haw ik feint by him west. Ik slepte boppe op in keammerke. Ik hearde soms dúdlik guon by de trap opgean nei de souder. Stap-stap-stap! sa klonk it. Ik woarde binaud en sei it tsjin 'e boer. De boer sei, dat wienen de âlde feinten fan froeger, dy...
nl.verhalenbank.19852
"Nou ik heb wel eens gehoord dat het in een groot huis aan de Meint Veningastraat soms spookt. Maar of dat echt zo is...dat weet ik natuurlijk niet. Ze noemen het wel eens het spookhuis."
nl.verhalenbank.49932
Volgens de verhalen waren de dakpannen in 1 nacht van het huis af. Niemand heeft wat gezien of gehoord. De pannen zijn ook nooit teruggevonden.
nl.verhalenbank.49033
1267