Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
1,846 results
Dutch Keywords: spook
Waar vroeger 't slot stond, waar je nou die boerderij heb, daar zagge ze vroeger spoke. D'r liep altijd een spook. Later is dat is uitgekomme: 't was d'r een die z'n eige verkleed had in 't wit. Ze hebben 'm goed afgedroogd.
nl.verhalenbank.70429
Spoek Jaore geleje mot hier örges in de streek 'n boereknech hemme gespoek op 'n vlónder met 'n wit lake aover de kop. 'n Paar luj wiere dat leed en sloege 'm met 'n stok moeskapot.
nl.verhalenbank.44372
By de Skilige Piip spûket in hear op in wyt hynder om
nl.verhalenbank.22817
In 't Linschootse Bos, daar spookte 't. En je had vroeger nog heel wat mense, die daar 's aves niet langs dorste ok. Wat voor spoke ze d'r zagge, weet ik niet. Je had vroeger van die mense die d'r eige verkleedde als spook.
nl.verhalenbank.72649
M'n vrouws vader die wist mooie verhale te vertelIe. Die kwam uit StoIk. D'r was is een jonge, die was bij z'n meissie geweest en toen stong d'r een spook in 't wit en nog een vent d'r bovenop. Maar dat spook ging d'r van door.
nl.verhalenbank.70256
Myn omke, Jan-om, tsjinne yn Grinslân by in boer. Jan-om wie in raren ien, dy stie nergens foar. Dat wie algemien bikend. Dêrom praetten guon ûnder inoar ôf, hja woenen him ris bang meitsje. Doe wie der ien by 't tsjuster op in dongpost stean gong mei in wyt lekken om. Doe wie Jan-om thús kaem en dy seach dat. Hy bleau stean en sei: "Een spook op een...
nl.verhalenbank.37357
Yn Driezum dêr is ris ien by de tsjerkedoar stean gien mei in wyt lekken op. It wie jountiid en hy woe ien bang meitsje, dy't dêr lâns moest. Doe't dy der oankaem bleau er stean en sei: "Ien spûk ha 'k wolris sjoen, mar noait twa op elkoar." Deselde dy't him bang meitsje woe wie stoarn fan skrik.
nl.verhalenbank.37356
Der wie in man yn 'e Harkema, dy gong elke moarn bitiid nei Eastemar ta to arbeidzjen. Syn paed gong oer de Dunen, dêr wied er goed trije ûre yn 'e moarn. Der wienen twa, dy wisten dat en dy tochten: Wy sille him ris bang meitsje. Sy dienen in wyt lekken om en sa gong de iene op 'e oare stean. Doe't de arbeider se seach, sei er: "Ik ha wolris twa op...
nl.verhalenbank.29425
Froeger gong it paed wol gauris oer in tsjerkhôf hinne. Der wienen us twa dy woenen ien bang meitsje. Se wisten dat dyselde dêr lâns komme soe. Sy gongen boppe op elkoar stean, elk mei in lekken om, by de muorre op. Doe sei deselde, dy't dêr lâns kom: Ik ha wol us twa boppe op elkoar stean sjoen, mar noait dêr noch in trêdden boppe op. Doe woarde de...
nl.verhalenbank.29294
Us heit fortelde ek: Der wie in feint dy joech nergens om. Hy wist net hwat bangens wie. Guon seinen: Dat sille wy him ôfleare. Wy matte him us goed bang meitsje. Doe gong der op in joun yn 't tsjuster ien yn in great wyt lekken stean op in plak dêr't dy feint lâns moest. Dy feint komt der oan, hy rint oan dy feint yn 't wyt ta en seit: "Ik bin net bang...
nl.verhalenbank.26929
Yn Drachten op it tsjerkhôf woenen twa feinten us ien bang meitsje. Sy gongen boppe op elkoar stean en hienen elk in lang wyt himd oandien. Doe't deselde dy't se bang meitsje woenen oan har ta wie, sei er: "Hea, ik ha wol us twa op elkoar sjoen, mar dêr noch noait in trêdden boppe op."
nl.verhalenbank.26087
Der wienen us twa man, dy soenen in trêdden-ien bang meitsje. Sy sloegen in wyt lekken om en gongen boven op elkoar stean tsjin in muorre oan. De trêdde moest dêr lâns komme. Doe't dy der oankom bleau er stean en sei: "Twa witen ha 'k wol ris op elkoar sjoen, mar dêr ek noch in swarten boven op noch noait."
nl.verhalenbank.25284
Twa jongkeardels woenen us in kear ien bang meitsje. It paed gong oer 't tsjerkhôf, dêr moest dyselde lâns. Dat wisten dy jonges. Sy hienen elk in wyt lekken omslein en sa gongen se tsjin 'e tsjerkemuorre oan stean, de iene boppe op 'e oare. Doe wie dyselde der oan kom. Hy wie stean bleaun en hie sein: "Twa ha 'k wol gauris op elkoar sjoen, mar dêr noch...
nl.verhalenbank.24945
As wy froeger nei de bakker ta moesten, dan moesten wy it tsjerkhôf foarby. As it dan in bytsje skymrich wie, wienen wy deabinaud. Hwant sy seinen altyd, op it tsjerkhôf yn Earnewâld wienen geesten. It mat hjir yn Earnewâld ris in kear gebeurd wêze, dat twa mannen de lju bang meitsje woenen. Sy gongen boppe op elkoar op it tsjerkhôf stean by de muorre op,...
nl.verhalenbank.24917
Wybrand Hovius fan Lutjegast fortelde my ris, yn Westerhorn by Grypskerk, tichte by 't spoar, dêr wie ris in keppel jongfolk byelkoar to jounpraten. Ien fan dy mannen swetste mar raek en sei: "Ik bin foar gjin duvel bang." Doe seinen de oaren ûnder elkoar: "Wy sille him ris bang meitsje." Ien fan dyselden gong de oare jouns, doe't it tsjuster wie, op in...
nl.verhalenbank.24075
It mat us gebeurd wêze dat der twa man wienen, dy woenen ien bang meitsje. Sy gongen boven op elkoar stean, elk mei in wyt lekken om, tsjin 'e muorre fan 'e tsjerke oan. Sy wisten dat deselde dy't se bang meitsje woenen dêr dy jouns lâns komme moest. Mar doe't dy selde der oankom, bleau er stean en sei forbaesd: "Hea, ik ha wol us twa witen boven op...
nl.verhalenbank.22182
Op 't herehuis te Koelhorst? op 't Hogeland waren een koetsier en een palfrenier. De koetsier diende 's avonds vaak in 't herenhuis. De palfrenier wou hem eens bang maken. Hij trok een wit laken aan en verborg zich onder rhododendrons. Maar de koetsier was niet bang. Toen hij die witte gedaante zag, ging hij terug naar 't herenhuis en haalde een geweer...
nl.verhalenbank.21706
Dan hoorden ze, op den dijk naar Andel toe, dat daar een spook was, zinne ze. Maar dat spook was een vrouwken met een witte muts op. Of twee koeien op mekaar, da's ok wel gebeurd.
nl.verhalenbank.125556
[…] Ook deden er verhalen de ronde van vissers die bij nacht spokende paarden tussen Hollum en Ballum zagen galopperen.[…]
nl.verhalenbank.46504
Spook bedrogen D'r was hier 'ne boer en die ha twee zone en inne knecht. Die knecht had altij gezeed: van spoke ben ik nie bang. Die zou van d'n duvel nog nie bang gewist zèn. Mar toen ie op zekere aovund us uit was gewist, zinne die zone van dieje boer: we zullen 'm us hebbe. Ze doen 'n wit laoke um om 'm bang te maoke en ze gaon tege 'n boom staon. Daor...
nl.verhalenbank.41687
2041