Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
78 results
Dutch Keywords: reuzen
In Drenthe ken je Ellert en Brammert. Die reuzen zwierven op de heide. Ik ben ze nooit tegen gekomen. Ze zijn daar, hier niet.
nl.verhalenbank.45818
Yn Schoonoord wennen twa reuzen, dy ha dêr froeger alles fornietige. Dêr steane nou twa houten beelden fan.
nl.verhalenbank.30101
De reuzen ha hjir de fearten groeven. De groun moest der út. Dat dienen se mei skeppen, dat wienen heale preammen.
nl.verhalenbank.24319
De reuzen groeven hjir yn Fryslân de kanalen. Se brûkten in heale pream as skeppe.
nl.verhalenbank.22047
[...] Isser elders hier en daer/ in eenen hoeck/ een verlooren antquiteet over-gebleven/ dat heeft de Geestelickheyt mede naer Utrecht gesleept/ en daer pronckt men met die selvige/ even of Utrecht haer rechte Vader-landt ware. Haddde men de Drentse Reusen-Sepultuyren op wagens konnen packen/ en naer Utrecht konnen brengen/ gelijck als die S. Pieters...
nl.verhalenbank.44852
Kent u verhalen van reuzen; hebben ze bepaalde heuvels in de omgeving (of elders) 'geschapen' volgens de verhalen? Niet dat ik weet. De enige reuzenverhalen die ik ken zijn uit de Noordse mythologie. (Bijv. de reuzin Angrboda of de reuzen met wie Donar, Loki en nog twee kinderen mee te maken kregen.)
nl.verhalenbank.45591
Dat de Romeynen de Landtschap Drenth gehouden hebben voor het rechte Vrieslandt, is manifest uyt het getuygenisse Taciti, in zijn Boeck van het Leven der Duytschen/ waer in hy verhaelt dat 'et geruchte liep/ dat in Vrieslandt de Herculis Columnæ noch souden in wesen zijn: doch hier door verstonden zy de groote Steen-hoopen/ met menighte gelegen in de...
nl.verhalenbank.44837
Reuzen In Zuidoost Drente kent men verhalen rond de reuzen Ellert en Brammert. Bij Schoonoord is er een museum met plaggenhutten, daar woonden reuzen die roofden. Het waren rovers.
nl.verhalenbank.42597
Doe't der noch reuzen yn Fryslân wennen, wienen der noch gjin fearten en gjin terpen. Dat se der nou wòl binne, ha wy oan 'e reuzen to tankjen. Hwant dy ha se der brocht. Hja hienen in ûnfoech greate pream, dy't se foar har út skouden troch de groun. En as de pream wer fol wie, kypten se him om op 'e wâl. Dan lei der wer in nije terp.
nl.verhalenbank.19612
Hjir net sa fier ôf matte reuzen wenne ha. Dy wennen yn 'e bosk. Yn 't doarp kom altomets in greate reus mei in lytsen-ien, dy't er by de hân beet hie. Sy stapten dan fan it iene hûs op it oare. Sy ha echt bistien.
nl.verhalenbank.18215
It kanael tusken Warten en Wargea is troch twa reuzen groeven. Doe't er oan Wargea ta wie sei de iene: "Ik bin warch." Doe lei er syn earmen op 'e goate fan 'e tsjerke om út to pûsten. De lju dy't it hearden ha doe dat plak Wargea neamd.
nl.verhalenbank.17043
HK: [Er zijn ook verhalen over] heksen bij een hunebed. [...] Dit is een vrij modern verhaal, nieuw bedacht, dus een beetje new-age achtig, eh..in die hausse. RK: En hoe gaat dat? HK: Ja, dan moet ik het even uit m'n hoofd zeggen. Er is een mevrouw [...] waarbij het gaat om geliefden bij een hunebed, als ik het uit m'n hoofd zeg, en eh, waarbij in de...
nl.verhalenbank.46164
Weet u, dat de hunebedden hier naar Drente gesleept zijn door sterke reuzen? Ze hadden de stenen in het “vessie-buussien.” Soms verloren ze er een, zonder dat de reuzen het merkten. Ellert en Brammert zijn ook van die reuzen geweest. Het waren broers, die o.a. stenen in de karresporen legden. U moet weten, dat de boeren van Sleen, Erm, Diphoorn, Dalen...
nl.verhalenbank.45043
Twee reuzen hadden zich voorgenomen den Rijn te graven. Na honderd jaar gewerkt te hebben, zonder een woord te wisselen, brak de een het stilzwijgen en zei tot zijn makker: ''het werk schiet goed op.'' De ander werd kwaad : ''ik wil niet langer met zoo'n babbelaar samenwerken,'' zei hij, ''die nauwelijks een eeuw voorbij kan laten gaan onder zijn mond te...
nl.verhalenbank.72548
Men weet in Brabant niet veel over de reuzen te vertellen, en dat is niet te verwonderen, want terwijl haast iedere stad in Vlaanderen zijn reuzen meedraagt in de feestelijke ommegang, is er in ons gewest maar één reuzenpaar: Janneken en Mieke, uit Bladel in de Acht Zaligheden, en die zijn nog eeuwenlang uit Brabant weg geweest. Een bepaalde sage bestaat...
nl.verhalenbank.46606
RK: Jij kent Ellert en Brammert wel trouwens toch? A: [...] Hoe ging het verhaal nou? D'r woonden twee reuzen op die, op de hei daar of zo. En eh, die werden allebei verliefd op een meisje, die woonde daar in de buurt. En toen ging de ene broer met haar trouwen en toen was die andere jaloers en toen hebben ze elkaar de kop ingeslagen en toen kon zij weer...
nl.verhalenbank.46401
Dit mijn sustenu is hier uyt manifest: dat men in het Drentse Vrieslandt wel hondert outfrenckse Antiquiteten heeft/ van Sepultuyren der Reusen, van Leger-plaetsen der Swaben, van Begrafenissen der Romeynen […] De vreemde Reusen-Sepultuyren, en dat Reusen-nest deser Landschap genaemt de Hunso, ouder zijn voor de Geboorte Christi , als der Romeynen...
nl.verhalenbank.44838
Doch ick ben van dat gevoelen/ dat 'er werckelijck onderscheyt geweest zy onder dese Reusen, alsoo dat sommige wel de helft zijn grooter geweest als andere. Den heyligen Augustinus seght in zijn 15. Boeck van de Stadt Godts, in 't 9. cap. dat hy/ en andere met hem/ aen den Oever by Utica, eens Reusen Tandt gesien heeft/ die wel soo groot geweest was/ als...
nl.verhalenbank.44672
By Westerborg is een Reusen-Gebeente uyt een Berghjen ghegraven. Te Sneeck in Vrieslandt is voor desen eens Reusen lichaem ghevonden sonder Steen-hopen, en dit en was noch niet verrot/ niet tegenstaende 't selve soo meenige eeuwen aldaer gelegen hadde. Anno 1488. is aen 't Eylandt Schellinck een doodt Reusinnen lichaem komen aendrijven/ dat elders door 't...
nl.verhalenbank.44653
DE HEUVEL BIJ WELLERSLOO. Te Wellersloo bij Venray ligt een heuvel alleen in het veld. In de Peel woonden vroeger reuzen. De kleine menschen, die voor de reuzen moesten werken, hadden geregeld last van het overstroomen van de Maas. Daarom zond de oude reus, die het ook niet kon lijden, dat de jongens luierden, zijn kroost naar de Maas, om de bedding te...
nl.verhalenbank.42821
82