Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
44 results
Dutch Keywords: naam
To Wergea hienen in pear reuzen oan 't slatten west. De iene pûste efkes út en gong tsjin 'e toer oan stean. Hy sei: "Ik haw in warge lea." Dat hearden guon en doe krige dat plak de namme fan Wargea.
nl.verhalenbank.31898
Sa hat Wargea syn namme ek oan in pear reuzen to tankjen. Dy hienen it drok hawn en rêstten even út tsjin 'e toer. "Ik ha in warge lea", sei ien. Doe't de minsken dat hearden neamden se dat doarp Wargea.
nl.verhalenbank.24940
Reuzen Vroeger werd Zeeland door reuzen bewoond, dat is bekend. Niet ver van Zaamslag heeft men later hun reusachtige doodkisten opgegraven. 't Heet daar sindsdien Reuzenhoek. 't Is jammer, maar het mocht niet zijn. Iemand heeft in de archieven gevonden, dat er in dien polderhoek een boer woonde, Jan de Reus, waarnaar de buurt zijn naam gekregen heeft; en...
nl.verhalenbank.38946
Yn Akkrum, dat doe noch gjin namme hie, wie in reus oan 't slatten. Dêr krige er 't bot fan yn 'e rêch. Dat kom om't er hyltyd krûm stien hie ûnder 't slatten mei in bollepream. Doe sei er: "Ah... krom!" It plak krige doe de namme Akkrom. (Der wurdt ek forteld, dat twa reuzen dêr ris mei in kanael oan 't graven wienen. De iene seach achterom. 't Kanael...
nl.verhalenbank.33046
Der wienen twa reuzen, dy hienen 't o sa drok hawn togearre. Doe leunden se ergens yn in doarp tsjin 'e tsjerketoer oan. Mar dy toer bijoech him ûnder it swiere gewicht. De toer bruts. Doe krige dat doarp de namme Britsum. In skoft letter wienen dy reuzen wer warch. Dêr wie èk wer in toer, in mânsken-ien. Dêr gongen se tsjin oan stean. Dy toer bleau...
nl.verhalenbank.33045
Der wienen twa reuzen mei de Boarn oan 't graven. It gong hurd-op, hwant sy hienen elk in heale pream yn gebrûk. Dêr skepten se mei. Doe seach de iene achter him nei 't wurk dat se dy deis dien hienen. De feart wie hielendal bryk. "Aah - krom!" sei er tsjin syn maet. Dat hearden de minsken, hwant in reus praet lûd. Doe joegen se dat plak dêr de namme fan...
nl.verhalenbank.26909
To Britsum linen twa reuzen tsjin 'e toer oan. Doe knapte de toer. Dy wie net bistand tsjin sa'n swier gewicht. "Ik brits 'em", sei de iene reus. Doe krige dat plak de namme Britsum. Dy reuzen wienen dêr yn 'e buert oan 't graven. (Sy ha 't my op 'e klaei forteld)
nl.verhalenbank.26073
Der wienen ris twa reuzen, dy wienen togearre oan 't feartgraven. Sy bigounen elk fan in kant en sa groeven se moai op elkoar yn. Mar doe't se omtrint oan elkoar ta wienen, kommen se ta de konklúzje, dat se net tsjin elkoar oer kommen. Doe moest it lêste eintsje wol krûm wurde. "Aah- krom!" sei de iene reus tsjin 'e oare. Dat hearden guon en doe neamden...
nl.verhalenbank.26070
De kanalen binne troch reuzen groeven, seinen se. En ek de dwergen ha der oan groeven. Binoarden Akkrum wienen twa reuzen mei de feart oan 't graven. Akkrum hie doe noch gjin namme. Ien fan 'e reuzen seach om. It wie hwat bryk gong mei 't graven fan 'e feart. "A - krom!" sei er. Guon hearden dat. Doe krige dat doarp de namme fan Akkrom.
nl.verhalenbank.24939
Twa reuzen wienen yn Eastemar. Sy moesten nei Wargea ta. It gong drok op in graven, sy dolden mei in heale pream. Doe kommen se by in doarp, doe seinen se: "Wy bin der samar." Doe krige dat doarp de namme fan Sumar. Doe't se in hiel ein fierder wienen seagen se in tsjerke stean mei in toer. Dêr gongen se tsjinoan stean. "Hè," sei de iene reus, "ik bin...
nl.verhalenbank.23819
Der wienen in pear reuzen, dy wienen drok oan 't wurk west yn 'e buert dêr't nou Wargea leit. De jouns gongen se tsjin 'e toer oan stean om even út to pûsten. "Hè," sei de iene tsjin de oare, "hwat haw ik in warge lea." Dat hearden guon, en doe neamden se it plak, dêr't dat sein woarde: Wargea.
nl.verhalenbank.23544
Twa reuzen slotten in feart. Elk mei in heale bollepream. Hja wienen warch en woenen even bikomme. Doe linen se tsjin 'e tsjerke fan Britsum. Dy koe 't net hâlde ûnder sa'n swier gewicht en biswykte. "Ik brits him", sei de iene reus. It plak krige de namme Britsum.
nl.verhalenbank.20937
To Britsum wienen ek twa reuzen oan 't wurk west. Dy rêstten even út en leinen mei de earmen op 'e tsjerke. "Krak" sei de tsjerke. "Hwat wie dat?" sei ien fan 'e reuzen. "Ik bruts him", sei de oare. Sa hat dat plak dêr de namme Britsum krige.
nl.verhalenbank.20626
Twa reuzen wienen mei in kanael oan 't graven. Hja brûkten elk in heale pream, dêr dolden se mei. De modder kaem oan 'e kant fan 'e feart to lizzen. Hja koenen dêrtroch net sjen of er wol rjocht waerd. Doe sprong ien fan harren boppe op in modderheap en hy seach achterom. "Ah - krom!" rôp er. De feart wie bryk. Doe krige it plak dêr de namme Akkrom.
nl.verhalenbank.20625
In pear reuzen hienen it tige drok hawn. Doe sloegen se har earms ergens om 'e tsjerke hinne en doe sei de iene tsjin 'e oare: "Hwat haw ik in warge lea." Guon hearden dat en doe neamden se dat plak letter Wargea.
nl.verhalenbank.20435
Reuzen Een legende vertelt van een reuzenvolk, dat in Duitschland woonde. Daar vinden zij geen goed keukenzand (zand wat men op de stenen vloer strooide). Een vrouw van dat reuzenvolk haalde een schort vol zand uit de buurt van Schellingen op de plek waar nu de Hasseberg is brak haar schortband, het zand viel op den grond en daar is toen de Hasseberg...
nl.verhalenbank.13630
Aan het ontstaan van de rivier de Boom, is de volgende sage verbonden. Het gedeelte dezer rivier tusschen Oldeboom en Akkrum, dat zeer bochtig is, werd gegraven door reuzen, die als schoppen gebruikten platboomde schuiten ("bokken"), verbonden aan een lange stok. Ze keken nooit van hun werk op of om, en toen ze gekomen op de plaats waar thans Akkrum ligt,...
nl.verhalenbank.13511
Aan het ontstaan van de rivier de Boom, is de volgende sage verbonden. Het gedeelte tusschen Oldeboom en Akkrum, dat zeer bochtig is, werd gegraven door reuzen, die als schoppen gebruikten platboomde schuiten (bokken), verbonden aan een lange stok. Ze keken niet van hun werk op of om en toen ze gekomen waren op de plaats waar thans Akkrum ligt, riep een...
nl.verhalenbank.13510
De Bouwe-pet rint fan 'e bûterfabryk (nou opheven) fan Gytsjerk rjochting Feanwâldsterwâl. De lêste helte hyt Mûzerit. Twa greate reuzen foeren mei in greate houten skou fan Ljouwert oer de Greate Wielen nei Gytsjerk. Dêr koenen se net fierder, hwant dêr hâldde it wetter op. De iene reus hiet Bouwe - dêr fandinne de namme Bouwe-pet, mar de oare syn namme...
nl.verhalenbank.32150
Akkrum hat syn namme krige fan A, krom! Dat sei de iene reus tsjin 'e oare, doe't se dêr in kanael groeven. Dat woarde in bytsje bryk.
nl.verhalenbank.27060
47