Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
604 results
Dutch Keywords: kat
In tsjoenster foroare har yn in kat. Hja koe fleane op in biezemstok.
nl.verhalenbank.30863
In tsjoenster koe har yn in kat foroarje.
nl.verhalenbank.30373
As de minsken nei in tsjoenster ta gongen gebeurde 't faek dat se in kat op side hienen, dy't mei roan.
nl.verhalenbank.25345
In tsjoenster koe har yn in kat foroarje, mar ek yn in ein.
nl.verhalenbank.24868
In tsjoenster kin har yn in kat foroarje.
nl.verhalenbank.24683
As ús froeger in dikke kat tomjitte kom, dan seinen wy: "Dat is Alle Tet."
nl.verhalenbank.22720
In tsjoenster kin har yn in kat foroarje. Hjir op dit eintsje, it Sikkema-hûs in eintsje foarby - foar in meubelsaek oer, hat ek in tsjoenster wenne. Dat wie Piters Willemke. Dy kaem as in kat samar by in oar ta de huzen yn. As hja der op út wie, sei har man Piter: "Der leit wer in pânse op bêd." De pânse liet se altyd thús achter. Se neamden Willemke...
nl.verhalenbank.29780
Yn Boarnburgum wenne in âld-minske, dat wie Knjillis Auk. Dat wie in tsjoenster. Auk koe har foroarje yn in swarte kat. Dy kat kaem to spûkjen by oare minsken. De minsken wienen bang foar har. Hja hat wol gauris ien bitsjoend. Dan krigen de minsken krânsen yn 'e kessens. Dan gongen se nei de duvelbander ta. Gauris wie dat Greate Wopke fan Kûkherne. De...
nl.verhalenbank.29496
Iemand ha geschupt naar een zwarte kat. En hij kon 'm nie meer van z'n lijf afhouwe. Die liep 'm overal achternao.
nl.verhalenbank.72790
No. 135. Een marskramer die op het spookuur de Krochten te Zundert voorbij moest werd door een zwarte kat meegevoerd in een wilde wals en tenslotte bewusteloos op den weg achtergelaten.
nl.verhalenbank.46841
In tsjoenster wie meastal in âld wiif. Dy koe har yn in kat foroarje.
nl.verhalenbank.31521
In tsjoenster kin har yn alle swarte dieren foroarje, mar meastal yn in swarte kat.
nl.verhalenbank.31236
In fremde kat wie gauris in tsjoenster. Hwant in tsjoenster foroare harsels faek yn in kat.
nl.verhalenbank.30427
In tsjoenster komt trouwens ek wol troch 't kaeisgat, hwant hja kin harsels foroarje yn elk willekeurich dier. Mar it meast foroaret in tsjoenster har yn in kat.
nl.verhalenbank.29630
Yn Grinzer Pein wienen minsken, dêr kom al us in kear in fremde kat. De man sloech der op. Fuort dêrnei hie Rikele Myt in iepene holle. Myt koe har yn in kat foroarje.
nl.verhalenbank.25508
Moeke fertelde ook: In tsjoenster hat hoar feranderd in een kat. Doe gaf een hoar een opdonder tegen de kop an. Loater sagen sij de tsjoenster met een doek om 'e kop. Doe had se pine yn 'e kop.
nl.verhalenbank.24397
Jehannes Wytske wie in tsjoenster yn 'e Houtigehage. Tije Luts wie ek in tsjoenster. Dy koe har foroarje yn in kat. In tsjoenster mat om 'e sawn jier ien deatsjoene, oars giet se sels dea.
nl.verhalenbank.22924
Yn 'e buorren yn Garyp wenne in frommes, dy koe har yn in kat foroarje. Dy kat ha se wol us in trewinkel jown. Dan lei 't frommes de oare deis siik op bêd.
nl.verhalenbank.22769
Us mem fortelde froeger, Alle Tet dy koe har foroarje yn in kat. Dy ha se wol us slein, dan wie Tet de oare deis kreupel.
nl.verhalenbank.22712
In tsjoenster koe har yn in kat foroarje. Alle fjouwer jier moest se ien deatsjoene. As se dat net die, dan gong se der sels oan.
nl.verhalenbank.22336
674